1. Startsiden
 2. For mediebransjen

Registrering og aldersklassifisering av film på kino

Dette er sida for deg som viser eller distribuerer kinofilm. All film som blir vist på kino i Noreg skal ha ei aldersgrense. Filmar som ikkje blir aldersklassifiserte av Medietilsynet, må visast med 18-årsgrense. Alle aldersgrenser på kinofilm blir publiserte i Medietilsynets filmdatabase.

 1. Slik får du ei aldersgrense på ein kinofilm
 2. Registrering av film med 18-årsgrense
 3. Klage på aldersgrense
 4. Innhald friteke frå registrering og aldersklassifisering
 5. Kinoen sine plikter
 6. Kulturarrangement og filmfestivalar
David Møller-Johansen

Har du spørsmål om Film på kino? Send en epost til David Møller-Johansen eller ring 69301240

1

Slik får du ei aldersgrense på ein kinofilm

For at filmen skal få ei aldersgrense frå "tillaten for alle" til 15 år, må den bli klassifisert av Medietilsynet. Filmen som blir klassifisert skal vere identisk med versjonen som blir vist på kino.

Slik gjer du:

 • Fyll ut og send inn skjemaet for registrering av kinofilm og huk av for førehandskontroll

 • Når skjemaet er registrert hos oss, vil du få ein e-post med tidspunkt for filmvurderinga

 • Du får beskjed om aldersgrensa så snart denne er sat. Den blir også publisert i filmdatabasen 

 • 30 dagar etter premieren fyller du ut skjemaet for rapportering av netto omsetning

Pris

Prisen for aldersklassifisering avheng av billettinntektene på filmen. Skjemaet for rapportering av netto omsetning rettleier deg trinn for trinn. Satsen er 0,9 prosent av netto billettomsetning etter 30 dager frå premieredato. Minsteavgift er 3 000 kroner, og den vil ikkje overstige 70 000 kroner uansett omsetning.

2

Registrering av film med 18-årsgrense

Om filmen ikkje skal aldersklassifiserast, kan du registrere filmen i staden. Ein registrert kinofilm får automatisk 18-årsgrense, og denne er absolutt. Registreringa er gratis.

 • Fyll ut skjemaet for registrering av kinofilm og kryss av «berre registrering»

 • Etter du har sendt inn skjemaet, vil du få ein e-post om at vi har motteke skjemaet. Filmen er no registrert
3

Klage på aldersgrense

Distributør av filmen og Barneombudet har rett til å klage på aldersgrensä på ein kinofilm. Om du ønskjer å klage, må du hugse på følgjande:

 • Klagefristen er tre veker frå den datoen aldersgrensa er motteke av distributør 
 • Klagen må vere skriftleg og signert
 • Vær tydeleg på at det du leverer er ein klage. Grunngi gjerne kvifor du ønskjer å klage på aldersgrensa
 • Klaga blir send per e-post til post@medietilsynet.no eller per post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad

Medietilsynet vil då klassifisere filmen på nytt. Om vi ikkje endrar aldersgrensa etter ny vurdering vil Klagenemnda for mediesaker gjere ein vurdering for endeleg vedtak.

4

Innhald friteke frå registrering og aldersklassifisering

Denne typen innhald treng ikkje å ha ei aldersgrense, og treng heller ikkje å registreres hos Medietilsynet:

 • Nyheits- og aktualitetsstoff

 • Undervisings- og forskningsstoff

 • Informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs verksemd

 • Musikkstoff

 • Idrettsstoff

 • Hobby, instruksjons- og fritidsstoff
5

Kinoen sine plikter

Medietilsynet set aldersgrenser på kinofilm. Kinoane skal informere publikum om aldersgrensene, ha rutinar for alderskontroll og plassere trailerar og reklamefilmar slik at dei passer med hovudfilmen. Kinoane kan også setje opp tilpassa babykino som er unnateke frå aldersgrensene.

Informere publikum

Publikum skal vite aldersgrensa før dei kjøper billettar. Aldersgrensa må derfor vere godt synleg på kinoen, i avisannonsar, publikasjonar, på kinoen sine nettsider og på sosiale medium.

Rutinar for alderskontroll

Kinoene skal lage skriftlege rutinar for alderskontroll. Dette er noko Medietilsynet kan krevje å få ved eventuell kontroll. Alderskontrollane må også gjennomførast ved vising av filmene.

Vakisne har høve til å ta med barn som er yngre enn aldersgrensa på kino. Saman med ei vaksen kan barna få tilgang til visingar med opp mot tre år høgare aldersgrense enn barnet sin alder. Aldersgrensene er: Tillaten for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år. 18-årsgrensa er absolutt.

Tilpasse reklame og trailerar

Det er ikkje eit krav om at det skal vere aldersgrense på reklame og trailerar, men kinoane har plikt til å tilpasse desse til aldersgrensa på filmen som blir vist.

Babykino

Medietilsynet tilrår følgjande retningslinjer ved babykinovisingar:

 • Kinoen bør tilretteleggje slik at barnet er i nærleiken av ein omsorgsperson

 • Filmen som blir vist bør ikkje innehalde verkemiddel som kan virke sterkt inn på barnet, eller uroe omsorgspersonen

 • Lyden bør vere dempa

 • Det bør vere noko lys i kinosalen
6

Kulturarrangement og filmfestivalar

Alle filmar som blir viste som ein del av eit kulturarrangement eller ein filmfestival skal ha ei aldersgrense. Dette gjeld også ved visinger i regi av ein klubb eller foreining, eller såkalla lokale oppsetjingar. Ei lokal oppsetjing blir vist i byen den er laga, og blir berre vist eit få tal gangar.

Om filmen er klassifisert av Medietilsynet etter 1.juli 2015 må aldersgrensa Medietilsynet har gitt filmen brukast. Om filmen ikkje har gått på kino før må dei som er ansvarleg for arrangementet setje aldersgrensen sjølv.

Aldersgrensene skal bli sette etter same retningslinjer som Medietilsynet sjølv bruker.

Visingsstaden (for eksempel kinoen) har ansvar for å informere publikum om aldersgrensa før dei kjøper billettar, og lage rutinar for alderskontroll før visninga.