1

Oversikt over konsesjonærer og ledige sendernett for radio

Medietilsynet og Nkom foretar en samordnet tildeling av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner. Søknader som kommer inn samme dag regnes som samtidig innkommet. I slike tilfeller vil tildelingen bli avgjort ved loddtrekning, jf. kringkastingsforskriften §7-4 andre ledd. Dersom søknad om frekvenstillatelse og søknad om anleggskonsesjon til samme sendernett kommer inn til tilsynene på ulike dager, legges datoen for mottak av den første søknaden til grunn.

2

Starte radio på DAB

For å sende radio på DAB trengs en innholdskonsesjon. Dette gjelder for både riksdekkende radio og lokalradio. For å drive senderanlegg for DAB trengs anleggskonsesjon og frekvenstillatelse. De fleste lokalradioer kan fortsette på FM hvis de ønsker det.

For å få innholdskonsesjon må du ta kontakt med anleggskonsesjonæren der du vil sende for å inngå en leieavtale. Deretter sender du søknad til Medietilsynet.

Anleggskonsesjon og frekvenstillatelse gis samlet etter en felles kunngjøring fra Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

3

Starte radio på FM

Som hovedregel vil nye konsesjoner på FM kunne bli tildelt i områder som står uten et lokalradiotilbud eller der det står ledig sendenettkapasitet som er avsatt til en bestemt radiotype.

Under Oversikt over konsesjonærer og ledige sendernett for radio finnes en oversikt over ledige sendernett på lokalradio på FM i Norge. Medietilsynet vil se på denne oversikten som en kunngjøring av ledige konsesjoner, og vil direktetildele konsesjoner til søkere etter "først til mølla"-prinsippet.

Hvis det kommer inn flere søknader til en og samme konsesjon på samme dag regnes disse som "samtidig innkommet". I slike tilfeller tildeles konsesjonen etter loddtrekning.

Bakgrunnen for dette er blant annet grunnlaget for de tidligere tildelingskriteriene i stor grad er borte og det stilles ikke lenger krav til lokalt innhold. Tilsynet vil derfor ikke lenger kunngjøre søknader som kommer inn.

Før du søker, må du:

 1. Finne ut om du vil drive 24/7-radio, allmennradio eller nisjeradio (se beskrivelser under). Det er ikke anledning til å søke om 24/7-radio eller allmennradio i et slukkeområde etter datoen for FM-slukking.
 2. Forsikre deg om at det ikke er et lokalradiotilbud i det området du vil starte radio, eller at det er ledig sendetid på sendernettet du søker på.

Du trenger både konsesjon fra Medietilsynet og frekvenstillatelse fra Nkom, derfor må du fylle ut to ulike søknadsskjemaer. Søknadsskjema til Nkom finner du her. Lokalradiokonsesjoner på FM varer ut 2021.

4

Starte radio på internett

For å starte internettradio trenger du bare å registrere deg som kringkaster hos Medietilsynet.

Gå til søknadsskjema til høyre og registrer deg som kringkaster for nettradio ved å fylle ut skjemaet.

Husk å oppdatere informasjonen din ved endringer.

5

Drifte FM-radio

 

Dette må du gjøre når du driver lokalradio på FM:

Regelverket for lokalradio på FM er endret. Det viktigste du må huske på etter 1. januar 2017 er: 

 • Det er ikke lenger krav til at du selv må benytte konsesjonen til å drive lokalradio
 • Du skal alltid opplyse om hvem som sender og hvem som er ansvarlig redaktør ved sendingens begynnelse og slutt. Dersom du sender døgnet rundt, skal du opplyse om dette minimum to ganger per døgn
 • Du skal sende melding om oppstart av sendinger når du tar konsesjonen i bruk. Du må starte sendinger innen seks måneder etter at du har fått konsesjon. Hvis du ikke har tatt i bruk konsesjonen innen seks måneder, mister du den
 • Du har ansvar for å oppdatere Medietilsynet om alle endringer som for eksempel ny adresse, ny redaktør, endringer i styret, endring av stasjonsnavn o.l.
 • Når du deler senderanlegg med flere andre lokalradioer, skal dere bli enige om fordeling av sendetid. Medietilsynet behandler ikke lenger tvister om sendetidsfordeling
 • Når sendetiden er fordelt, eller det er gjort endringer i fordelingen, skal dette rapporteres inn til Medietilsynet innen én måned
 • Når du deler senderanlegg med flere andre lokalradioer, skal dere inngå skriftlig avtale om bruken av anlegget og om vederlag for bruken. Dette er en privatrettslig avtale mellom dere som aktører. Den trenger ikke å oversendes til Medietilsynet
 • Du skal innen 1. april hvert år sende årsmelding til Medietilsynet om lokalradiovirksomheten i foregående år
 • Du skal oppbevare opptak av alle program i minst to måneder. Hvis Medietilsynet ber om opptak av programmer, er du pliktig å utlevere disse
 • Du har ellers plikt til å gi Medietilsynet de opplysningene vi ber om for å kunne utføre oppgavene våre

 

Særlige krav til nisjeradioer i slukkeområdene

 • Nisjeradioer som befinner seg i et slukkeområde kan kun hente 135 000 kroner i reklame- og sponseinntekter, alternativt 40 prosent av radioens samlede inntekter i det aktuelle driftsåret
 • Nisjeradioer som skal fortsette på FM i slukkeområdene har også fått vilkår i forlengelsesvedtakene med forbud mot sam- og videresending
 • Med sam- og videresending menes samtidig og uendret kringkasting av innhold mellom to eller flere aktører. Bakgrunnen for forbudet er et ønske om å hindre "omgåing ved at kommersielle aktørar kjøper sendetid frå nisjekonsesjonærane". Sam- og videresendingsforbudet gjelder først når de riksdekkende aktørene må slukke i det aktuelle området
 • Medietilsynet kan gi dispensasjon fra forbudet i særskilte tilfeller. En dispensasjon vil være tidsavgrenset, og det må søkes på nytt når dispensasjonen har utløpt. Det vil normalt ikke bli gitt dispensasjon for et samarbeid mellom en nisjeradio og en kommersiell lokalradio
 • Hvis det blir gitt dispensasjon er det likevel viktig at nisjeradioen overholder inntekts- og utbyttebegrensningene de er pålagt

 

Hvordan søke dispensasjon fra sam- og videresendingsforbudet

Søknaden sendes elektronisk til post@medietilsynet.no eller med post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad.

Søknaden må være signert av en som kan forplikte selskapet, altså den som har signaturfullmakt/prokura på firmaattesten eller i henhold til firmaets vedtekter.

Hvis det er inngått en avtale om samsending mellom to nisjeradioer i hvert sitt slukkeområde må begge søke om dispensasjon. Er en avtale om samsending eller videresending inngått mellom en nisjeradio i et slukkeområde og en lokalradio utenfor slukkeområdet, er det nisjeradioen i slukkeområdet som må søke.

Krav til søknaden

 • Søknaden må være individuell
 • Det aktuelle sam- eller videresendingsprosjektet må beskrives. Dette inkluderer varigheten av prosjektet og hvilke aktører som har inngått avtalen om prosjektet
 • Det må komme frem i hvilke konsesjonsområder aktørene har innholdskonsesjon, og om aktørene har en kommersiell konsesjon (24/7 eller allmenn) eller en nisjekonsesjon
 • Siste tilgjengelige årsregnskap må være vedlagt. Dette gjelder for begge aktører, med spesifiserte poster for hhv. inntekter aktørene henter fra reklame, sponsorater og bingo per konsesjonsforhold. Hvis aktøren ikke er regnskapspliktig må disse postene opplyses på en annen måte

 

6

Ofte stilte spørsmål om lokalradio på FM fra og med 1.januar 2017

Driver du lokalradio på FM og lurer på hva som gjelder etter 1. januar 2017? Her har vi samlet svar på ofte stilte spørsmål fra lokalradiobransjen.

FM-lokal fra og med 1. januar 2017 

 

 
Spørsmål:
 
Svar:
1.  Vil inntekts- og utbyttebegrensningene fortsatt gjelde for nisjeradioer? Nei. Inntekts- og utbyttebegrensningene for nisjeradioer oppheves.
Disse begrensningene vil imidlertid fremdeles gjelde for nisjeradioer i de elleve konsesjonsområdene («de fire største byene») der kommersiell lokalradio (24/7- og allmennradio) ikke får fortsette.
 2. Vil forbudet mot sam- og videresending forsatt gjelde for nisjeradioer?   Nei. Forbudet mot sam- og videresending for nisjeradioer oppheves. Forbudet vil imidlertid fremdeles gjelde for nisjeradioer i de elleve konsesjonsområdene («de fire største byene») der kommersiell lokalradio (24/7- og allmennradio) ikke får fortsette.
 3. Radioen min distribueres både på FM og DAB i et slukkeområde. Vil dette stride mot videresendingsforbudet i slukkeområdene?  Nei. Dette er ikke videresending, kun distribusjon av egen kanal på to ulike plattformer. 
 4. Kan det gjøres unntak fra sam- og videresendingsforbudet? Ja, Medietilsynet kan gi dispensasjon i særlige tilfeller. 
 5. Hvilke plikter har nye innholdskonsesjonærer til å ta i bruk konsesjonen?  Forhold som gjelder oppstart og opphør av sendinger mv. for analoge (FM) lokalradioer, kan inngå som konsesjonsvilkår med hjemmel i kringkastingsloven § 2-1 andre ledd. 
6.  Gjelder budet på lokalt innhold som vi ga i konsesjonssøknaden?  Nei, kravet om sending av lokalt innhold er fjernet med virkning fra 1. januar 2017. 
 7. Stilles det fortsatt krav om sending av 30 minutter nyhets- og aktualitetsstoff med tilknytning til konsesjonsområdet for 24/7- og allmennradioer?  Det stilles ikke krav om sending av nyhets- og aktualitetsstoff med virkning fra 1. januar 2017. 
 8. Hvordan er regelverket for sendetidsfordeling?  Regelverket om sendetid er forenklet. Utgangspunktet er at sendetiden som er fordelt ved utløpet av konsesjonsperioden står fast i forlengelsestiden. Sendetid kan kun fordeles når ledig sendetid oppstår som følge av at en konsesjonær på sendernettet faller vekk, eller ved enighet mellom alle konsesjonærene om endringer.
Medietilsynet er ikke lenger tvisteinstans ved uenighet om sendetidsfordeling.
 9. Når anses sendetiden som opptatt/i bruk? Når fordelingen er innrapportert til Medietilsynet. 
 10. Jeg er eneste allmennradio på et delt nett, og benytter all sendetiden selv. Kan jeg risikere at det kommer en nisjeradio som jeg må dele sendetiden med i forlengelsesperioden?  Ja. Dersom du er eneste allmennradio på et delt nett, ansees ikke sendetiden som fordelt selv om du i praksis benytter all sendetiden selv. I slike tilfeller vil all sendetid utover allmennsradioens minsterett til 12-timers sammenhengende sendtetid på hverdager være gjenstand for forhandling. 
11.  I hvilke tilfeller tar Medietilsynet nye søknader om FM-konsesjon til behandling?  I konsesjonsområder der det ikke finnes noen lokalradio fra før, og på sendernett der det finnes ledig sendetid. 
 12. Hva må jeg gjøre dersom jeg vil overdra eller selge konsesjonen?  Innholdskonsesjoner kan overdras etter godkjenning. Du må sende søknad til Medietilsynet som må vurdere om ovedragelsen eller eierendringen kan godkjennes. 
 13. Hva må jeg gjøre når radioen ikke lenger skal kringkaste på FM (opphører)?  Da må du sende skriftlig melding til Medietilsynet der det fremkommer at konsesjonen opphører permanent. 
 14. Plikter lokalradioen fortsatt å levere årsmelding til Medietilsynet?  Analog (FM) lokalradio skal innen 1. april hvert år levere årsmelding til Medietilsynet. 
 15. Kan man sende på både FM og DAB samtidig?  Ja, hvis du har konsesjon til begge deler. For DAB må man inngå en transmisjonsavtale med anleggskonsesjonærer i regionen, før man kan søke om innholdskonsesjon hos Medietilsynet.  
 16. Hva må jeg gjøre for å få forlenget konsesjonen på FM ved utløp 31. desember 2016?  Medietilsynet og Nkom har sendt ut vedtak om fem års forlengelse (1. januar 2017 - 31. desember 2021) av FM-konsesjonene med tilhørende frekvenstillatelser. Dersom du skal fortsette på FM etter 1. januar 2017, og ikke har mottatt vedtak med slik forlengelse, vennligst ta kontakt med Medietilsynet.
Dersom du ikke skal fortsette med radio på FM etter årsskiftet er det fint om du kontakter Medietilsynet.
24/7-radioer og allmennradioer i de såkalte slukkeområdene («de fire største byene») vil ikke få forlenget sine konsesjoner. De har kun fått kortvarige forlengelser i tråd med den regionvise slukkeplanen som gjelder for riksdekkende radio.
 17. Hva skjer med FM-lokalradio etter 2021?  Det er det foreløpig ikke tatt noen beslutning om. 
7

Ofte stilte spørsmål om lokalradio på DAB fra og med 1. januar 2017

Driver du, eller vurderer å starte lokalradio på DAB?

 

 
Spørsmål:

Svar:
1. Hvordan går jeg frem for å starte radio på DAB? Du må først inngå en sendeavtale (transmisjonsavtale) med selskapet som har anleggskonsejson i din region. Deretter må du søke om innholdskonsesjon fra Medietilsynet. Skjema for dette finner du her. Du må legge ved en bekreftelse fra anleggskonsesjonær på at det er inngått transmisjonsavtale.
2. Er det noen innholdskrav til radioer på DAB? Nei, det er ikke noen innholdskrav i konsesjonen du får fra Medietilsynet. Du må imidlertid følge de alminnelige reglene i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften.
3. Er det regler for hvor store inntekter radioer på DAB kan ha fra reklame og sponsorater? Nei, det er ikke satt grenser for dette for lokalradioer på DAB.
4. Har DAB-radioene noen rapporteringsplikter overfor Medietilsynet? Du må melde i fra om vesentlige endringer (endring av navn, adresse, kontaktpersoner etc.) i konsesjonsforholdet til Medietilsynet. Du har ikke plikt til å sende årsmelding. Denne plikten påhviler anleggskonsesjonæren.
5. Hvor finner jeg informasjon om hvem som er anleggskonsesjonær i min region? Denne oversikten finner du her.
6. Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder tilgang til sendernettet? Det står i vilkårene til anleggskonsesjonen at denne plikter å gi radioene tilgang til nettet så lenge det er kapasitet. Dersom det ikke er plass til alle som ønsker det, skal tilgang gis på åpne objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Dette betyr at anleggskonsesjonæren for eksempel ikke kan gi fortrinnsrett til «egne» radioer
7. Kan en 24-timers sendeflate deles mellom flere radioer? Ja. Det er ikke noe i veien for at en 24-timers sendeflate deles mellom flere radioer. Dette er i utgangspunktet opp til anleggskonsesjonæren å bestemme. Men han plikter å stille til disposisjon minst en 24-timers sendeflate til fordeling mellom ikke-kommersielle lokalradioer.
8. Det er ikke planlagt å bygge ut et senderanlegg på DAB i regionen som dekker det området som min lokalradio ønsker å nå. Hva kan jeg gjøre? I tilfeller der anleggskonsesjonæren ikke har konkrete utbyggingsplaner for hele regionen, er det ikke noe i veien for at du inngår en privatrettslig avtale med denne om å etablere adskilte lokale sendepunkter innenfor regionen. Anleggskonsesjonæren vil stå ansvarlig overfor myndighetene også for disse sendepunktene.
9. Er det noen frist for å bygge ut senderanlegget i min region? Anleggskonsesjonæren må ta i bruk senderanlegget innen 24 måneder fra konsesjonen trer i kraft. I motsatt fall kan myndighetene inndra konsesjonen og lyse den ut på nytt.
10. Kan anleggskonsesjonæren selge eller overdra konsesjonen til noen andre? Ja, dette kan gjøres dersom det godkjennes av Medietilsynet og Nkom.
11. Kan jeg risikere at anleggskonsesjonæren stopper driften av anlegget? Anleggskonsesjonæren plikter å opprettholde kontinuerlig drift av anlegget, med unntak for mindre utfall som skyldes teknisk svikt etc.
12. Jeg har innholdskonsesjon for DAB i prøvperioden og ønsker å fortsette etter 31. desember 2016. Hva gjør jeg? Akkurat som for å starte opp sendinger i DAB - så må du først inngå en sendeavtale (transmisjonsavtale) med selskapet som har annleggskonsejson i din region. Deretter må du søke om innholdskonsesjon fra Medietilsynet. Skjema for dette finner du her. Du må legge ved en bekreftelse fra anleggskonsesjonær på at det er inngått transmisjonsavtale.