1
2

Samiske aviser

Tilskotet til samiske aviser og samisk språklege avissider skal leggje til rette for demokratisk debatt, meiningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.

Med samisk avis meiner vi ei avis som har den samiske befolkninga som hovudmålgruppe.

Det meste av tilskotet blir fordelt mellom avisene Ságat og Avvir. I tillegg gir vi midlar til lulesamiske og sørsamiske innstikk.

3

Distribusjonstilskot til aviser i Finnmark

Topografi, spreidd busetnad og klima gjer avisdistribusjon kostnadskrevjande i Finnmark. For å lette på dei økonomiske ekstrabyrdane desse avisa har, innvilgar Medietilsynet eit eige distribusjonstilskot til aviser i dette fylket.

Aviser i Finnmark kan søkje distribusjonstilskot i tillegg til produksjonsstønaden.Stønaden blir fastsett ut i frå mengda dokumenterte distribuerte eksemplar.

4

Bruksretta medieforsking (RAM)

Stønadsordninga har eit klart mål om at forskinga skal vere praktisk orientert og kunne nyttast i mediekvardagen.

Fristen for å søkje midlar for 2017 er 1. oktober 2016.

Medietilsynet skal fordele midlar til bruksretta medieforsking med særleg vekt på forsking på tvers av media, og på tema som gjeld redaksjonelle, økonomiske og tekniske tilhøve.

Det er Rådet for anvendt medieforskning som behandlar dei innkomne søknadene og utarbeider ei innstilling til Medietilsynet. Det er tilsynet som tar den endelege avgjerda om avslag og løyvingar.

Les meir om bruksretta medieforsking.

Tildelinga for 2016

Tildelinga for 2015

Kontaktperson: Jan Erik Andersen

5

Stønad til etterutdanning

Gjennom mediestønaden blir det gitt tilskot til etterutdanning i mediebransjen. Tilskotet blir gitt til tiltak omtalte i statsbudsjettet.

Tilskot blir blant anna gitt til Institutt for journalistikk og kurs- og seminarverksemd i Landslaget for lokalaviser.

I tillegg administrerer Medietilsynet tilskot til Norsk Mediebarometer som er en undersøkelse om folks medievaner. Undersøkelsen gjennomføres av Statistisk sentralbyrå.

6

Stønad til lokale lyd- og bildemedium

Tilskotsordninga har som hovudmål å bidra til mediemangfald, ytringsfridom og å styrke den demokratiske funksjonen dei lokala lyd- og bildemedia har i samfunnet.

Målgruppa for tilskotsordninga er lokalkringkastingskonsesjonærar og registrerte kringkastarar som hovudsakleg tilbyr innhald retta mot eit lokalt publikum. I tillegg er det ein søknadskategori for nasjonale samanslutningar for lokale lyd- og bildemedium og ein for anleggskonsesjonærar i digitale lokalradionett.

Du kan søkje om:

  • investeringstilskot til digitalisering av lokalradio
  • driftstilskot til nasjonale samanslutningar for lokale lyd- og bildemedium
  • driftstilskot til lokalradioar for etniske og språklege minoritetsgrupper
  • prosjekttilskot til lokale programproduksjonar
  • prosjekttilskot til kompetansehevande tiltak
  • prosjekttilskot til utviklingsprosjekt

Vi lyser ut tilskot til lokale lyd- og bildemedium kvart år. Dette skjer på hausten, og informasjon blir tilgjengeleg når søknadsskjema for kommande år er klart.

Ta kontakt med Jørgen Abelsen eller Tor Erik Engebretsen ved spørsmål.

Forskrift om stønad til lokale lyd- og bildemedium

Tildelte midlar for 2017

Tildelte midlar for 2016

Tildelte midlar for 2015

7

Menneskerettsprisen

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelys på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.

Prisen deles ut annethvert år, og består av en pengegave på 100 000 kroner samt et litografi, utført av kunstneren Håkon Bleken. Neste gang prisen vil bli delt ut er i 2018.

Send spørsmål angående Menneskerettsprisen til juryens sekretær Jan-Erik Andersen