1. Startsiden
 2. For mediebransjen

Utlysning av spektrumstillatelse og anleggskonsesjon til det digitale bakkenettet

Bilde av tv. Foto: Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet utlyser landsdekkende spektrumstillatelse i frekvensbåndet 470-694 MHz og anleggskonsesjon for kringkastingstjenester. Søknad sendes til Nkom, og denne må være mottatt innen 23. mai 2017 kl. 12.00.

Innledning

Norges televisjon as er i dag innehaver av konsesjon og tillatelse for opprettelse og drift av det digitale bakkenettet for kringkasting i 470-790 MHz båndet frem til 2. juni 2021. Det digitale bakkenettet er i dag bygget ut med DVB-T teknologi og har 5 nasjonale dekninger. Det er Norkring som eier og drifter nettet. Frekvensbåndet 694-790 MHz skal brukes til mobile tjenester. Tilgjengelig frekvensbånd for det digitale bakkenettet vil være 470-694 MHz i den nye konsesjons- og tillatelsesperioden. Innehaver av ny spektrumstillatelse må tilpasse frekvensbruken i sendernettet i henhold til den tilgjengelige frekvenskapasiteten.

Etablering av et bakkenett forutsetter tildeling av frekvenstillatelse iht. ekomloven §§ 6-2, jf. 6-3, og anleggskonsesjon iht. kringkastingsloven § 2-2. Det fremgår av Ot.prp. nr. 107 (2001-2002) pkt. 2.4.3 at frekvenstillatelse og anleggskonsesjon med hjemmel i de to ovennevnte lovene gis samlet og utgjør et integrert hele. Dette innebærer at spektrumstillatelse og anleggskonsesjon skal tildeles én og samme innehaver.

Informasjon om det digitale bakkenettet

Bakkenettet kringkaster NRK. Bakkenettet kan i tillegg formidle andre fjernsyns- og radiokanaler til landets befolkning, eventuelt gjennom abonnementsløsninger.

Det digitale bakkenettet består av frekvensblokker med 8 MHz båndbredde i båndet 470-694 MHz. Frekvensblokkene er fordelt geografisk slik at de gir 5 nasjonale dekninger, hvor den ene av disse ikke kan bruke DVB-T-teknologi dersom denne dekningen skal benyttes [1] . Frekvensene skal brukes til digital kringkasting og være i samsvar med reguleringen og spesifikasjonene i GE06- [2] og bi- og multilaterale avtaler med våre naboland. Frekvensene er regulert gjennom GE06-avtalen for digital kringkasting i ITU region 1, og er i utgangspunktet fremforhandlet for DVB-T. Dersom andre teknologier tas i bruk, må teknologien(e) tilfredsstille spesifikasjonene som er definert i GE06-avtalen, og det kan ikke kreves beskyttelse utover det som er definert i GE06-avtalen.

Dekningskravene til spektrumstillatelsen er todelt – den ene delen gjelder basisdekning og den andre gjelder dekning i satellittskyggeområder. Dekningskravene skal være innfridd innen 3. juni 2021eller fra annet avtalt tidspunkt.

Spektrumstillatelsen skal brukes for kringkastingstjenester og skal for øvrig være teknologinøytral.

Det følger av ekomloven § 2-10 at tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett skal utforme det digitale bakkenettet på en måte som gir forsvarlig sikkerhet for brukerne i fred, krise og krig, og at nødvendig beredskap skal opprettholdes. Innehaver skal herunder sørge for at det er mulig å formidle viktig melding fra statsmyndighet. Nkom kan til enhver tid treffe enkeltvedtak for å sikre at innehaver av tillatelsen iverksetter tilstrekkelige tiltak som gir forsvarlig sikkerhet og nødvendig beredskap.

Innehaver skal tilgjengeliggjøre NRKs TV- og radiotilbud. NRK skal kunne mottas ukryptert og uten særskilt vederlag utover kringkastingsavgiften eller eventuelle andre avgifter. Innehaver kan også tilby formidling av annet fjernsynstilbud i bakkenettet. Slik formidling må tilbys på ikke-diskriminerende vilkår. En mindre del av kapasiteten, minst 2 Mbit/s, skal stilles til rådighet for lokal-TV gitt at det er etterspørsel etter denne kapasiteten i markedet. Nettet skal ha en regional oppdeling som i rimelig grad ivaretar lokal-TVs interesser.

Varighet

Spektrumstillatelse og anleggskonsesjon trer i kraft når gjeldende tillatelse og konsesjon utløper og senest 3. juni 2021.  Senderanlegget skal være operativt senest 3. juni 2021 eller fra annet avtalt tidspunkt. Innehaver plikter å opprettholde kontinuerlig drift av senderanlegget. Tillatelsen og konsesjonen er gyldig til og med 31. desember 2030.

Tillatelsen og konsesjonen kan overdras dersom myndighetene samtykker.

Utkast til spektrumstillatelse med vedlegg finnes her.

Utkast til anleggskonsesjonen finnes her.

Krav til søknaden

En søknad gjelder automatisk både anleggskonsesjon og spektrumstillatelse. Søknaden må fremsettes skriftlig og inneholde informasjon om:

 • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
 • Firmaattest
 • Informasjon om relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg.
 • Prosjektplan som viser en oversikt over utbyggingsprosjektet fram til oppstart av senderanlegget. (Prosjektplanen skal blant annet inneholde en tidsplan som gir en oversikt over aktiviteter relatert til klargjøring/etablering/endring av bakkenett til ny konsesjons- og tillatelsesperiode.)

Søknaden må være signert av noen som har fullmakt (prokura, signatur eller annen fullmakt) til å binde søkeren rettslig sett.

Sammen med søknaden må søkeren levere en bankgaranti. Se nærmere om kravet til bankgaranti nedenfor.

Krav til bankgaranti

For å sikre at søknaden gir uttrykk for en reell etterspørsel, må søkeren inngi en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti.

 • Bankgarantien skal være en "on first demand" garanti.
 • Kun originale «on-demand»-bankgarantidokumenter blir akseptert.
 • Bankgarantien skal inneholde samme tekst som Nkoms mal for bankgarantiskjema som finnes i kolonnen til høyre under "Relaterte dokumenter". Søkeren kan benytte Nkoms mal for bankgarantiskjema. Nkom tillater også at teksten/ordlyden i Nkoms mal tas inn i et annet bankgarantidokument utstedt av banken/finansieringsinstitusjonen. Nkom presiserer at uavhengig av om Nkoms mal eller et annet bankgarantidokument benyttes, skal teksten/ordlyden i bankgarantien i sin helhet være den samme som i Nkoms mal og det må ikke foretas endringer i teksten.
 • Bankgarantien skal være pålydende 50 000 000 kroner.
 • Bankgarantien skal være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området eller Sveits, og skal være underskrevet av banken/finansieringsinstitusjonen.
 • Bankgarantien skal være gyldig til og med 31. desember 2017.
 • Nkom vil frigjøre garantiene når det ikke lenger er aktuelt å gjøre dem gjeldende.

Feil eller mangler ved søknaden eller bankgarantien

Dersom søknaden med tilhørende bankgaranti ikke tilfredsstiller de krav som er oppstilt ovenfor, vil søknaden kunne bli avvist. Ved mindre feil eller mangler kan imidlertid søker bli gitt en kort frist for å rette dette.

Innsending av søknad

Søknad med tilhørende bankgaranti skal merkes: «Søknad Digitalt bakkenett» og sendes til:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Att: Pia Braadland
Postboks 93
4791 Lillesand 

Søknad og bankgaranti kan også leveres med bud på følgende adresse:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Att: Pia Braadland
Nygård 1
4790 Lillesand

Om søknaden skal sendes med bud eller leveres personlig, vennligst gi beskjed til Nkom på forhånd. Kontakt Pia Braadland, på e-post (pia@nkom.no) eller på telefonnummer +47 22 82 47 27, eller John-Eivind Velure, på e-post (jev@nkom.no) eller på telefonnummer +47 22 82 48 27.

Frist for innsending av søknad

Søknad, inkludert bankgaranti, må være mottatt av Nkom innen 23. mai 2017 kl. 12.00. Dersom søker ikke leverer innen fristen blir søknaden avvist.

Tildelingmåte

Dersom myndighetene ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil spektrumstillatelse og anleggskonsesjon med varighet fram til 31. desember 2030 kunne tildeles søker. Det er Kongen i statsråd som tildeler spektrumstillatelse og anleggskonsesjon.

Dersom myndighetene mottar konkurrerende søknader, vil myndighetene kunne beslutte at de tilgjengelige frekvensressursene og anleggskonsesjonen skal tildeles ved auksjon. Myndighetene kan også beslutte å benytte andre mekanismer enn auksjon for å avgjøre tildelingen av frekvensene og senderanlegget.

Offentliggjøring av informasjon

Dersom søknaden inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentleglova og forvaltningsloven. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. I den grad hele eller deler av dokumentene ønskes unntatt fra offentlighet, ber myndighetene om at søker gir en begrunnelse for dette.

Spørsmål

Alle spørsmål vedrørende utlysningen skal sendes til digitaltbakkenett@nkom.no med kopi til post@medietilsynet.no . Spørsmål og svar vil bli offentliggjort på denne siden, men identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Medietilsynet

Direktør for konsesjon og tilsyn, Gudbrand Guthus:
E-post: gudbrand.guthus@medietilsynet.no
Telefon: +47 69 30 12 50

Seniorrådgiver Linda M. Andersen
E-post: linda.andersen@medietilsynet.no
Telefon: +47 69 30 12 55

Kontaktinformasjon

Avdelingsdirektør, John-Eivind Velure:
E-post: jev@nkom.no
Telefon: +47 22 82 48 27

Senioringeniør, Pia Braadland
E-post: pia@nkom.no
Telefon: +47 22 82 47 27

Vedlegg

Vedlegg 1 Utkast til anleggskonsesjon

Vedlegg 2 Utkast til spektrumstillatelse med vedlegg

Vedlegg 3 Skjema for bankgaranti


[1] SFN størrelsene i den 5. nasjonale dekningen gjør at DVB-T er uegnet. Dersom den 5. nasjonale dekningen ønskes tatt i drift kan f.eks DVB-T2 benyttes.

[2] Final Act of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174- 230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06).