Medietilsynet varsler inngrep mot A-pressens oppkjøp av Edda Media

Medietilsynet har kommet til at A-pressen etter oppkjøpet av Edda Media får for stor eierstilling i de to medieregionene øst og vest for Oslofjorden.

Publisert 25.04.2012

– Medietilsynet har i dag varslet A-pressen om at tilsynet vurderer å fatte vedtak om inngrep mot oppkjøpet av Edda Media. Vi er åpne for at A-pressen kan komme med forslag til tiltak som kan løse problemene oppkjøpet reiser, sier direktør i Medietilsynet Tom Thoresen.

Dersom Medietilsynet og A-pressen ikke kommer til en slik minnelig løsning, vil tilsynet vurdere å fatte vedtak med sikte på å løse problemene med for stor konsentrasjon i medieregionene øst og vest for Oslofjorden. Det vil også være aktuelt for Medietilsynet å pålegge A-pressen å selge alle aksjene i Edda Media, eventuelt å forby kjøpet i sin helhet.

A-pressen vil etter oppkjøpet av Edda Media eie 14 av 17 aviser i medieregionen Østviken og 23 av 29 aviser i medieregionen Vestviken. Dette tilsvarer henholdsvis 87,6 og 73,6 prosent av opplagsandelene i disse regionene. Etter medieeierskapsloven foreligger det normalt en betydelig eierstilling i det regionale markedet for dagspresse ved en kontroll av en andel på 60 prosent eller mer av det totale dagsopplaget innenfor en medieregion.

Saken har vært på høring, og Medietilsynet har tatt i betraktning innspillene som har kommet fra høringsinstansene. Tilsynet mottok 26 høringsuttalelser. Tilsynet opprettholder den foreløpige konklusjonen i høringsnotatet om at kjøpet av Edda Media strider mot de regionale, men ikke de nasjonale eierskapsbegrensningene i medieeierskapsloven.

– Når Medietilsynet vurderer denne typen oppkjøp er det viktig å vurdere det i forhold til om de reelle ytringsmulighetene og mediemangfoldet blir bevart. En for sterk konsentrasjon på eiersiden kan føre til at disse blir svekket, sier Tom Thoresen.

Før Medietilsynet tar endelig stilling til om det skal gripes inn mot oppkjøpet gis både A-pressen og Mecom anledning til å uttale seg. Medietilsynet plikter dessuten å forsøke å komme frem til en minnelig løsning med A-pressen før det blir tatt endelig stilling til om det skal gripes inn.

– Medietilsynet åpner derfor for at A-pressen kan komme med forslag til minnelig løsning. Dersom A-pressen fremsetter et forslag til tiltak som Medietilsynet kan akseptere, vil tilsynet fatte et vedtak med betingelser som sikrer at de aktuelle tiltakene gjennomføres, sier Tom Thoresen. 

saksgang i eddasaken

Bilder
Tom Thoresen 1

Tom Thoresen 2

Faktaark om varsel

Kontaktpersoner

Karianne Hjørnevik Nes
Kommunikasjonsleder
E-post: karianne.hjornevik@medietilsynet.no
Telefon: 69 30 12 60
Mobil: 480 51 010

Fredrik Olsen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 69 30 12 95
Mobil: 951 07 095
E-post: fredrik.olsen@medietilsynet.no