Ansvarsområder

I et årlig tildelingsbrev fra Kulturdepartementet blir det slått fast hva Medietilsynet skal arbeide med. I tildelingsbrevet for 2011 heter det blant annet at Medietilsynet skal være en sentral aktør for å oppnå hovedmålene for film- og mediepolitikken. Nytt tildelingsbrev kommer normalt i februar.

Publisert 14.12.2011

Hovedmålet innenfor medieområdet er å sikre ytringsfrihet, rettstrygghet og et levende demokrati.

For å nå hovudmålene skal Medietilsynet sørge for …

 • å stimulere til mangfold og kvalitet i norske medier
 • sikre en sterk allmennkringkasting
 • å legge til rette for mangfold i eigerskap
 • likestilling på medieområdet
 • modernisering av samfunnet gjennom digitalisering

Medietilsynet skal dessutan sørge for å …

 • forvalte virkemidlene tillagt Medietilsynet etter gjeldende regelverk
 • utføre rådgivnings- og utredningsfunksjoner for departementet innen sitt ansvarsområde
 • informere og rettelede om regelverk og ordninger
 • informere og rettlede om medier og mediebruk, særlig overfor barn og unge
 • fremme målene i mediepolitikken gjennom aktiv deltakelse i internasjonalt arbeid 

For å sikre ytringsfriheten og fremme et mangfoldig medietilbud skal Medietilsynet:

 • føre tilsyn med forhold som følger av kringkastingsloven
 • føre tilsyn med eigarforhold dagspresse, fjernsyn, radio og elektroniske medier
 • medvirke til å skape større åpenhet, oppmerksomhet og kunnskap om eierforholdene i norske medier
 • føre tilsyn med at vilkårene for allmennkringkasting blir overholdt
 • føre tilsyn med at konsesjonsvilkårene blir overholdt
 • behandle klager i vedtak om kringkastingsavgift til NRK
 • gi konsesjoner og registrere konsesjonsfri kringkasting
 • forvalte pressestøtteordningen i tråd med gjeldende regelverk

For å fremme trygg og bevisst bruk av medier hos barn og unge, skal Medietilsynet:

 • utføre oppgaver som tilsynet har fått etter film- og videogramlova
 • sørge for å øke barn og unge sin kunnskap om levende bilder og de nye mediene
 • sørge for å gi publikum best mulig tilrettelagt informasjon om mediene
 • utføre rådgivnings- og utredningsoppgåver for Kulturdepartementet
 • rettlede og opplyse samarbeidspartnerene og publikum om forhold innenfor virksomhetens ansvarsområde

Kontakt

Lenker