2007/1861 - NRK, Lars Monsen

Publisert 20.06.2008

Sammendrag:
Første episode i programserien ”På tur med Lars Monsen” sendt 1. juli 2007. Serien er også sendt tidligere. Episoden inneholder to sekvenser hvor programleder Lars Monsen omtaler en såkalt Ally-kano i positive vendinger.
 
Tilsynet ba på denne bakgrunn om opplysninger om de faktiske omstendigheter rundt det aktuelle programinnslaget, samt opplysninger om Lars Monsens forhold til produsent/leverandør av Ally-kanoen, for å kunne vurdere hvorvidt det aktuelle innslaget ville komme i konflikt med kringkastingsregelverkets forbud mot skjult reklame.

Medietilsynet konkluderte med at det på bakgrunn av NRKs og Lars Monsens redegjørelser ikke foreligger grunnlag for å hevde at presentasjonen av Ally-kanoen skjedde forsettlig for å tjene reklameformål, jf. vilkåret i kringkastingsloven § 1-1 femte ledd. Det foreligger heller ingen andre omstendigheter i saken som med kvalifisert sannsynlighetsovervekt gir Medietilsynet grunnlag for å konkludere med dette. Presentasjonen var dermed ikke et brudd på forbudet mot skjult reklame i kringkastingsloven § 3-3.

Brev til NRK av 24. oktober 2007
Tilsvar fra NRK 9. november 2007
Brev til NRK av 4. desember 2007

Kontakt

Relaterte saker