Ordliste

K

Kabel-tv

Tv-signaler sendt gjennom en kabel i bakken, ofte en koaksialkabel laget av kobber. Kringkastingslovens kapittel 4 regulerer visse deler om driften av kabelanlegg, blant annet abonnentvalg, "must carry" og forbud mot ulovlige sendinger.

Klage (lisens)

Lisensavdelingens vedtak om kringkastingsavgift kan påklages til Medietilsynet som klageinstans. Klagen må sendes til NRK Lisensavdelingen, som deretter foretar en ny vurdering av saken, før den eventuelt oversendes til Medietilsynet for klagebehandling.

Klagefrist (lisens)

Klagefristen er 3 uker fra Lisenskontorets vedtak har kommet frem til mottaker.

Klikkefilm

Det samme som Video On Demand (VOD).

Koaksialkabel

En type kabel for blant annet distribusjon av TV-signaler. Ofte er kjernen i en koaksialkabel laget av kobber. Kjernen er belagt med isolasjon mot den andre lederen som består av en rund skjerm.

Komprimering

Teknikk som gjør at datasignaler tar mindre plass, og dermed gir rom for større (eller flere) overføringer. Ved hjelp av komprimering kan man få plass til flere digitale radio- og TV-kanaler på samme plass hvor man tidligere bare fikk plass til en analog kanal. De vanligste komprimeringsstandardene for TV-signaler er MPEG2 og MPEG4.

Konsesjon

Konsesjon innebærer at man får tillatelse fra offentlig myndighet til å drive en bestemt virksomhet i henhold til lovverket. Hensikten med slike konsesjonskrav er at myndighetene ønsker å regulere og kontrollere at virksomheten utøves i samsvar med samfunnets felles beste. For å drive radio eller tv-virksomhet må man etter kringkastingsloven § 2-1 ha konsesjon.

For radio og tv i kabel eller på satellitt er det tilstrekkelig å registrere seg før sendingene starter. Se forskrift om kringkasting § 1-3.

Konsesjonsområde

Lokalradiostasjonene og lokal-TV-stasjonene får tildelt et geografisk avgrenset område hvor de har lov å sende. Norge er delt inn i 141 konsesjonsområder for analog lokalradio og 29 konsesjonsområder for analog og digital lokal-TV, se også Forskrift om konsesjonsområder for lokalradio og Forskrift om konsesjonsområder for lokalfjernsyn. Det kan også i enkelte tilfeller gis midlertidig konsesjon til og foregå registrert kringkastingsvirksomhet i områder som ikke korresponderer med konsesjonsområdene i forskriftene.

Konvergens

Sammensmelting av infrastruktur, tjenester og teknisk utstyr som et resultat av den tekniske (digitale) utviklingen. For kringkasting ble det i 1999 offentliggjort en egen utredning om konvergens, NOU1999:26 "Konvergens". Videre lovforarbeider er Ot.prp.nr 107 (2001-02) "Konvergens mv".

Kringkasting

Kringkasting er definert i kringkastingslovens § 1-1: "Med kringkasting menes utsending av tale, musikk, bilder og liknende med radiobølger eller over tråd, ment eller egnet til å mottas direkte og samtidig av allmennheten."

Det kreves konsesjon eller at man registrerer seg for å få lov til å drive kringkasting.

Kringkastingsavgift

En offentlig, lovpålagt avgift som den som har fjernsynsmottaker er pliktig å betale. For 2012 har Stortinget fastsatt avgiften til kroner 2 580,12, inkludert åtte prosent merverdiavgift.

Kringkastingskort

Kvittering for betalt kringkastingsavgift.

Kryptering

Konvertering av innhold for å forhindre uautorisert tilgang. Betal-TV-kanaler krypteres for at kun betalende abonnenter skal få tilgang til kanalene.

Kontakt