Barn og medier

Barns rettigheter i media

Barnekonvensjonen erkjenner at barn har grunnleggende politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle og medborgerlige rettigheter. Den bygger på fire viktige prinsipper:

1. Alle barn har rett på de samme godene.
2. Barnets beste skal alltid tas hensyn til.
3. Barn har rett til et godt liv der de kan utvikle seg.
4. Barn har rett til å si sin mening og kreve å bli hørt og respektert.

Publisert 12.05.2008

Barnekonvensjon er en avtale mellom alle land i verden, unntatt USA og Somalia. Konvensjonen ble godkjent av Norge i 1991 og er i dag godkjent av til sammen 191 land i verden.

Avtalen regulerer de menneskerettigheter borgerne har i forhold til sin egen stat. Dette gjelder rettigheter, og plikter norske myndigheter har overfor barn og unge.

Medietilsynets arbeid inkluderer en sikring av barns rettigheter nedfelt i FNs barnekonvensjon, særlig med blikk på rett til deltakelse og innflytelse:

13: Barnet har rett til ytringsfrihet, til å få og gi informasjon og ideer av alle slag og på alle måter. Begrensninger kan bare gjøres av hensyn til andres rettigheter eller for å beskytte nasjonal sikkerhet og offentlig orden.

17: Staten skal sikre barn mulighet til informasjon fra ulike nasjonale og internasjonale kilder. Staten skal oppmuntre massemedia og forleggere til å spre verdifull informasjon for barn. Staten skal beskytte barna mot skadelig informasjon.

Medietilsynet tar disse rettighetene med i betraktning når vi setter aldersgrenser. Skadelighetsperspektivet vil likevel alltid veie tyngst, i tråd med loven.