1. Startsiden
 2. Om Medietilsynet

Våre oppgåver

Medietilsynet jobbar for at alle skal ha tilgang til eit variert tv- og radiotilbod og ein brei flora av ulike aviser over heile landet. Vi vil at barn og unge skal ha god kunnskap om bruk av internett og digitale verktøy som gjer dei til ansvarlege brukarar av digitale medium.

 1. Organisasjon
 2. Dette gjer vi
 3. Leiinga
Medietilsynet

Har du spørsmål om Våre oppgåver? Send en epost til Medietilsynet eller ring 69301200

1

Organisasjon

Medietilsynet held til i Fredrikstad, og ved utgangen av 2016 var vi 46 fast tilsette. Fire tilsette var ved utgangen av året i ulønna permisjon. Mari Velsand leier tilsynet frå 1. september 2017 med tre fagavdelingar, administrasjon og ein stabsfunksjon knytt til direktøren.

Medietilsynet blir finansiert med midlar over statsbudsjettet. Driftsbudsjettet er på vel 46 millionar kroner i 2016. Tilsynet sin rekneskap blir ført etter kontantprinsippet i staten.

Området for konsesjon- og tilsyn har ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn etter kringkastingsregelverket, medrekna tilsyn med allmennkringkastingsforpliktingane. I tillegg har området ansvaret for å gi lokalradiokonsesjon og følgje opp vilkåra for drift av lokalradio.

Brukartryggleik gir råd og rettleiing overfor barn og unge om bruk av Internett, sosiale medium og dataspel. Området leier og koordinerer offentleg arbeid for trygg mediebruk blant barn og unge. Mykje av informasjonsarbeidet skjer i eit nært samarbeid med andre aktørar på området. I tillegg har området ansvar for å setje aldersgrense på filmar som skal visast på kino.

Tilskot, økonomi og marknad behandlar søknader om mediestønad til landet sine aviser, samt stønad til lokalradio og lokal-tv. I tillegg har området sekretariatsfunksjon til Rådet for nytta medieforsking som gir stønad til forskingsprosjekt innanfor medieområdet. Området følgjer med på den økonomiske situasjonen for norske medium og utarbeider årleg ein rapport om den økonomiske utviklinga i mediebransjen.

Administrasjons- og serviceområdet har ansvar for rekneskapen og budsjettet, IKT-systema, arkiva, resepsjonen, kantinedrifta og lokala til tilsynet.

Stabs- og kommunikasjonsområdet har ansvaret for kommunikasjonsarbeidet til tilsynet, nettsider, verksemdsstyring, langtidsplanlegging og leiarstønad.

2

Dette gjer vi

Medietilsynet er underlagt Kulturdepartementet som gir rammene for arbeidet vårt gjennom eit årleg tildelingsbrev til oss. Våre oppgåver er i hovudsak desse:

 • Fører tilsyn med allmennkringkastingsforpliktingane til NRK, TV 2, P4 og Radio Norge
 • Fører tilsyn med at tv- og radiokanalane overheld kringkastingsregelverket om reklame, sponsing og forbodet mot vald og pornografi i kringkasting
 • Gir løyve til og følgjer opp vilkåra for å drive og sende lokalradio
 • Fører tilsyn med konsesjonsvilkår for riksnettet for digital-tv
 • Set aldersgrenser på film som skal bli vist på kino
 • Innhenter kunnskap om barn og unge sin mediebruk
 • Rettleier barn og unge i bruk av digitale medium
 • Behandler søknader og utbetaler pressestønad til landets aviser
 • Behandler søknader om stønad til drift av lokalradio og lokal-tv
 • Følgjer med på medieutviklinga og gir råd og innspel til Kulturdepartementet innanfor medieområdet
 • Administrerer og er medlem av fleire medierelaterte råd og utval og administrerer fleire stønadordningar på mediefeltet
3

Leiinga

 

Direktør Mari Velsand

Frå 2014 til 2017 var ho konserndirektør i Amedia AS. Før det var ho blant anna konserndirektør i Tun Media, distriktsredaktør i NRK Hordaland, programredaktør i NRK og har arbeidt i Oppland Arbeiderblad. Mari er utdanna frå Norsk Journalisthøgskole og har mastergrad i ledelse frå BI. Ho tiltredde som direktør i Medietilsynet 1. september 2017.

Fungerande direktør for området konsesjon og tilsyn, Hanne Nistad Sekkelsten

Jurist frå Universitetet i Oslo. Ho har variert erfaring frå ulike offentlege forvaltingsinstansar, blant anna frå Fylkesmannen i Østfold. Ho har også arbeidt som advokat i advokatfirmaet Din Advokatpartner AS, før ho blei tilsett i Medietilsynet i 2010.

Fungerande administrasjonssjef Solveig Lind

Lind er utdanna pedagog frå Statens lærerskole i forming (SLFO), høgskulekandidat frå Telemark Distriksthøgskole (TDH) og er sertifisert coach og rettleiar. Ho har hatt ulike leiarstillingar i helsevesenet og var administrasjonssjef i Statens Filmtilsyn.

Direktør for området tilskot, økonomi og marknad, Tor Erik Engebretsen

Siviløkonom frå Handelshøyskolen BI og Master of Science in Business frå Universitet i Wisconsin, USA. Engebretsen har blant anna arbeidt som viseadministrerende direktør i ACNielsen Norge AS og leiar i Nielsen Media Research.

Direktør for området brukartryggleik, Eva Liestøl

Eva Liestøl er utdanna Cand. Philol. ved Universitet i Oslo. Ho har hatt ulike stillingar ved Universitetet i Oslo, blant anna som amanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon, og forskingsstipendiat ved Institutt for idéhistorie.