Ofte stilte spørsmål

TV

Hva skjer dersom jeg flytter? Vil NRK automatisk få melding om min nye adresse?

Nei, du er selv pliktig å melde fra om adresseforandring til NRK. Se forskrift om fjernsynsmottakere § 8.

Jeg har sagt opp lisensen kun kort tid etter terminstart. Er det riktig at jeg skal betale for hele terminen likevel?

Ja, dersom du har sagt opp lisensen etter terminstart må du betale lisens for hele terminen. Se forskrift om fjernsynsmottakere § 9 og § 2. Lisensåret er delt opp i to: første termin løper fra 1. januar t.o.m. 30. juni, og andre termin løper fra 1. juli t.o.m. 31. desember. Terminene ble endret med virkning fra 1. januar 2008.

Finnes det muligheter for å slippe å betale lisens?

Ja, dersom du har liten inntekt og formue, og har vanskelig for å bevege deg utendørs kan du søke om såkalt frilisens. Du må oppfylle både vilkår om økonomi og helse for å være berettiget til frilisens.

Din økonomi vurderes på bakgrunn av likningstall for foregående år. Grensene for 2007 er som følger: For enslige: kr 122 000,- og for husstander med 2 personer: kr 223 000,-. Formuesgrensen for bankinnskudd og andre likvide midler er på kr 35 000,-. I tillegg må du oppfylle de helsemessige vilkår som fremkommer av forskrift om fjernsynsmottakere § 5.

Frilisens kan gis for ett år av gangen. Dersom du har blitt innvilget gratis kringkastingskort for ett år er det viktig å huske at du må søke på nytt for neste år. Se forskrift om fjernsynsmottakere § 5.

Visse grupper yrkesutøvere og enkelte andre kan også søke om frilisens, jf. forskrift om fjernsynsmottakere § 5.

Kan jeg klage på vedtaket fattet av Medietilsynet?

Nei, Medietilsynets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Du vil i så fall måtte bringe saken din inn for rettsapparatet.

Kan jeg sende klage på lisens direkte til Medietilsynet?

Svar: Nei, klagen må sendes til NRK, Lisenskontoret, 8607 Mo i Rana. NRK vil da først ta stilling til om de av eget tiltak velger å omgjøre sitt vedtak. Dersom NRK ikke omgjør vedtaket oversendes i motsatt fall saken til Medietilsynet som klageinstans.

Jeg ønsker å klage på vedtak fra NRK. Hvordan går jeg frem?

Svar: Du må sende inn en skriftlig klage til NRK, Lisensavdelingen, 8607 Mo i Rana. I klagen må det fremkomme at du ønsker saken behandlet av klageinstansen (Medietilsynet).

Må jeg betale lisens selv om jeg ikke får inn NRK der jeg bor?

Ja, så lenge du har en fjernsynsmottaker vil du være pliktig å betale kringkastingsavgift. Kringkastingsavgiften er en lovpålagt, offentlig avgift og ikke et vederlag du betaler for en avtalt tjeneste (abonnement). Se forskrift om fjernsynsmottakere § 1.

Jeg har TV med innebygd dvd-spiller, og ønsker kun å benytte denne til å se på dvd. Hvordan går jeg frem for å unngå å bli lisenspliktig?

Svar: For å unngå å være lisenspliktig må plombering/fjerning av tuner (mottakerdel) på mottakerutstyret foretas og dokumenteres av autorisert verksted/forhandler. Denne dokumentasjonen må sendes til NRK, Lisenskontoret. Se forskrift om fjernsynsmottakere § 9.

Jeg er student og bor hjemme. Må jeg betale egen lisens?

Svar: Dersom du bor hjemme, og en person i din husstand allerede betaler kringkastingsavgift kan du slippe å betale lisens forutsatt at du forsørges fullt ut av denne. Dersom du mottar studielån regnes du ikke som fullt ut forsørget, og må derfor betale lisens. Se forskrift om fjernsynsmottakere § 4.

Hva gjør jeg for å slippe krav om kringkastingsavgift dersom jeg ikke lenger ønsker å bruke fjernsynsmottakeren min?

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av fjernsynsmottakeren må du, for å slippe krav om lisens, gi skriftlig melding til NRK straks og før ny termin begynner, se forskrift om fjernsynsmottakere § 9. Dersom du ønsker å beholde mottakeren, selv om den ikke er i bruk, må det gis erklæring om at den er satt bort og ikke vil bli tatt i bruk igjen før NRK er underrettet, se forskriftens § 6.

Må jeg betale lisens selv om jeg ikke får inn NRK?

Plikten til å betale lisens følger av forskrift om fjernsynsmottakere av 23. oktober 1980, jf lov om kringkasting av 4. desember 1992. Bakgrunnen for kringkastingsavgiften er at den skal sikre inntektsgrunnlaget for NRK, og derigjennom muliggjøre en reklamefri allmennkringkaster som formidler av kultur, språk og nasjonal identitet.

NRK-lisensen er en lovpålagt, offentlig avgift, som knyttes opp mot det å ha (enten man eier, leier eller låner) en fjernsynsmottaker, jf. forskriftens § 1. Avgiften er således ikke et vederlag knyttet opp mot en avtalt leveranse/tjeneste. Kringkastingsavgiften er heller ikke vederlag knyttet opp mot en abonnementsbetaling eller knyttet til et bestemt programprodukt eller et bestemt antall kanaler. Man har plikt til å betale lisens uansett hvilke kanaler fjernsynsmottakeren benyttes til å se på eller ta inn – også om man ikke kan ta inn NRKs sendinger.

Hva menes med "vannskille"?

I kringkasting så er vannskille et tidspunkt i sendingene der foreldre må regne at sendingene inneholder skildringer som er uegnet for barn. Etter  vannskillebestemmelsen skal innslag som ”kan være skadelige” for mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske utvikling bare sendes etter kl. 21.00.

Kontakt

Lover og regler