1

Dette kan du søke på i 2021

Ved utdeling av midlar legg Medietilsynet spesiell vekt på bruksretta forsking på tvers av medium og på tema som er knytt til redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. I tillegg er det eitt tema som blir prioritert spesielt kvart år – i år er det forsking på dataspel.

Forskere, journalister og andre med tilknytning til mediene kan søke om middel til forsknings- og utviklingsarbeid.

Søknadsskjema for 2021 opna 19. oktober. Søknadsfrist er 16. november. 

Øyremerkte midlar til forsking på dataspel

RAM kunngjer 250 000 kroner i øyremerkte midlar til forsking på dataspel gjennom «Regjeringens handlingsplan mot spelproblem 2019–2021».

Ifølgje Universitetet i Bergen si befolkningsundersøking frå 2016 (Omfang av penge- og dataspelproblem i Noreg 2015) er det større risiko for å utvikle spelproblem dersom du er mann, ung og fødd i eit ikkje-vestleg land.

Vi ønskjer derfor forsking som ser nærmare på blant annan kvardagsleg praksis, motivasjon og regulering av mediebruk blant unge i alderen 15–25 år. Vi oppmodar også til studiar om spelvatn og spelproblem blant ikkje-vestlege minoritetar.

Gå hit for å søke støtte til medieforsking

2

Få besøk av ein medieforskar

Normalt tek det mellom ei halvt til eitt år før forskningsprosjekta er avslutta. Ønsker du at forskaren kjem til din arbeidsplass eller organisasjon og fortel om konklusjonane i sine prosjekt?

Send ein e-post til sekretær for Rådet for anvendt medieforskning: Heidi Schau-Hvatum.
RAM står for utgifter til forskaren.

3

Saker om medieforsking

Her skriv vi om nokre av forskingsprosjekta som har fått midlar frå Rådet for anvendt medieforskning.

4

Tidlegare forsking

Her finn du tidlegare forsking frå 2010 og framover. For nokre av dei har vi fått eit samandrag av forskinga med kontaktinformasjon og korleis du kan få tak i rapporten, boka eller liknande. Dei har vi lenka til.