1

Avsendermangfold

Mediene har en viktig demokratisk rolle, og et mangfold av medier er en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati. De redaktørstyrte journalistiske mediene har en særlig viktig funksjon fordi de formidler nyheter, aktualiteter, debatt, samfunnskritikk og er fellesarenaer for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Norge har et mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier, både på nasjonalt og lokalt nivå. Avis- og radiomarkedet kjennetegnes av en desentralisert struktur med mange medietilbydere ulike steder i landet. Tv-markedet er i større grad
sentralisert, der allmennkringkasternes hovedkanaler har en sterk posisjon.

Allmennkringkasterne, mediekonsernene og de mindre, uavhengige aktørene bidrar på hver sin måte til avsendermangfoldet. Det er viktig at mediemarkedet i tillegg til de større eierne består av flere mellomstore og mindre eiere, og at det finnes alternativer til de største mediene i det nasjonale markedet.

Noen av hovedfunnene i rapporten om avsendermangfoldet:

 • Norge har et mangfold av redaktørstyrte medier
 • Få geografiske blindsoner
 • Konsolidering i avismarkedet
 • Stabilt avsendermangfold i nasjonal radio, lokalradio i endring
 • Stabilt avsendermangfold i tv-markedet, lokal-tv tar nye former
 • Kvinneandelen blant journalister og redaktører øker
 • Borgerne har jevnt over god tilgang til infrastruktur
2

Bruksmangfold

Bruksmangfold handler om hvordan befolkningen tar i bruk det mangfoldige medietilbudet som finnes. Har vi noen fellesarenaer for den åpne og opplyste samtalen? Er det noen tydelige forskjeller mellom ulike gruppers mediebruk, og hva består disse forskjellene i?

I kartleggingen av befolkningens mediebruk er vi særlig opptatt av nyhetsvaner og bruken av de norske redaktørstyrte journalistiske mediene.

Hovedfunn i rapporten "Mediemangfold i et bruksperspektiv" (2021):

 • Befolkningen har bred tilgang til infrastruktur til mediebruk
 • Flertallet i befolkningen bruker et mangfold av medier
 • Stor interesse for nyheter og de fleste kombinerer flere nyhetskilder
 • De redaktørstyrte journalistiske mediene står sterkt som nyhetskilder og fellesarenaer
 • Tv og gratis nettaviser er de viktigste nyhetskildene
 • Stadig flere oppgir betalt nettavis som sin viktigste nyhetskilde
 • Sosiale medier går tilbake både med hensyn til viktighet og bruk når befolkningen oppsøker nyheter
 • Økende betalingsvilje for nyheter digitalt
 • Et tydelig generasjonsskille i medie- og nyhetsvaner
 • Alder, kjønn, utdanning og inntekt påvirker medie- og nyhetsvaner