1. Startsiden
  2. Det store mediebildet

Mediemangfoldsregnskapet

Medietilsynet kartlegger og følge utviklingen i tre viktige mediemangfoldsdimensjoner: avsender, innhold og bruk. Målet er å oppdatere status for alle tre dimensjoner årlig.

  1. Avsendermangfold
1

Avsendermangfold

Mediene har en viktig demokratisk rolle, og et mangfold av medier er en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati. De redaktørstyrte journalistiske mediene har en særlig viktig funksjon fordi de formidler nyheter, aktualiteter, debatt, samfunnskritikk og er fellesarenaer for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Norge har et mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier, både på nasjonalt og lokalt nivå. Avis- og radiomarkedet kjennetegnes av en desentralisert struktur med mange medietilbydere ulike steder i landet. Tv-markedet er i større grad
sentralisert, der allmennkringkasternes hovedkanaler har en sterk posisjon.

Allmennkringkasterne, mediekonsernene og de mindre, uavhengige aktørene bidrar på hver sin måte til avsendermangfoldet. Det er viktig at mediemarkedet i tillegg til de større eierne består av flere mellomstore og mindre eiere, og at det finnes alternativer til de største mediene i det nasjonale markedet.

Noen av hovedfunnene i rapporten om avsendermangfoldet:

  • Norge har et mangfold av redaktørstyrte medier
  • Få geografiske blindsoner
  • Konsolidering i avismarkedet
  • Stabilt avsendermangfold i nasjonal radio, lokalradio i endring
  • Stabilt avsendermangfold i tv-markedet, lokal-tv tar nye former
  • Kvinneandelen blant journalister og redaktører øker
  • Borgerne har jevnt over god tilgang til infrastruktur