1. Startsiden
 2. Det store mediebildet

Økonomien i norske medier

Siden toppen i 2012 har mediene mistet totalt 3,7 milliarder kroner, eller 30,1 prosent, i annonseinntekter, viser Medietilsynets rapport om medienes økonomiske utvikling i 2019. Avisene har tapt mest, men også tv- og radiobransjen har mistet betydelige reklameinntekter de siste par årene. Totalt mistet mediene reklameinntekter på cirka 450 millioner kroner, eller 5,1 prosent, fra 2018 til 2019.

 1. Økonomien i norske medier 2015–2019
 2. Økonomien i norske avishus 2015–2019
 3. Økonomien i norske avishus 2014–2018
 4. Rapporter om norsk medieøkonomi fra 2006 til i dag
1

Økonomien i norske medier 2015–2019

Norske aviser, radio- og tv-virksomheter hadde et inntektstap på sju prosent fra april til august i år mot samme periode i fjor. Det viser tall Medietilsynet har hentet inn til rapporten om norsk medieøkonomi 2015 - 2019. I samme periode falt annonseinntektene med 19 prosent.

Medienes økonomi under koronapandemien

 • Norske aviser, radio- og tv-virksomheter hadde et inntektstap på sju prosent fra april til august i år mot samme periode i fjor.
 • April og mai var de svakeste månadene i 2020 sammenlignet med 2019, mens i juli var inntektene på omtrent samme nivå som i fjor. Det var en svakere vekst fra juli til august i 2020 (8 prosent) enn i 2019 (20 prosent).
 • Annonseinntektene falt med 19 prosent i samme periode. Det var størst fall i annonseinntektene de første månedene etter koronautbruddet og svak vekst igjen etter sommeren. I juli var annonseinntektene høyere i 2020 enn i 2019.

Medienes økonomi i 2019

 • Avis- og kringkastingsvirksomheter omsatte for totalt 27 milliarder kroner, og står for ca. en prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2019.
 • De samlede inntektene økte med 262 millioner kroner i 2019, eller 1 prosent fra 2018.
 • Driftsresultatet var totalt 1,7 milliarder kroner i 2019 (inkl. statlig støtte på 475 millioner kroner), en økning på 558 millioner kroner, eller 48 prosent, fra 2018. Økningen skyldes i hovedsak økte inntekter i TV 2 og reduserte kostnader hos Discovery.
 • Samlet driftsmargin økte med 2,8 prosentpoeng til 8,7 prosent fra 2018 til 2019.
 • Brukerinntektene økte for tredje år på rad, og har siden 2017 vært høyere enn annonseinntektene. I 2019 hadde mediene 11,6 milliarder i brukerinntekter, opp 700 millioner kroner, eller 6,4 prosent, fra 2018.
 • Siden toppen i 2012 har mediene mistet totalt 3,7 milliarder kroner (30,1 prosent) i annonseinntekter. Totalt mistet mediene reklameinntekter på cirka 450 millioner kroner, eller 5,1 prosent, fra 2018 til 2019.
 • I løpet av de siste fem årene har avishusene mistet 1,4 milliarder kroner i driftsinntekter, i hovedsak på grunn av fall i annonseinntektene. I 2019 falt avisenes driftsinntekter med vel 59 millioner kroner fra året før, tilsvarende 0,5 prosent.
 • De kommersielle nasjonale tv-virksomhetene bedret lønnsomheten kraftig i 2019. Driftsresultatet økte fra et underskudd på 68 millioner kroner i 2018 til et overskudd på 686 millioner kroner i 2019.
 • De kommersielle nasjonale radioselskapenes lønnsomhet svekket seg kraftig i fjor, med en nedgang i inntektene på over 12 prosent, eller 66 millioner kroner. Driftsresultatet for kommersiell riksdekkende radio ble redusert med 34 millioner kroner til 14 millioner kroner i 2019. Det er første gang siden 2013 at radiovirksomhetene har lavere driftsmargin enn tv-virksomhetene.

2

Økonomien i norske avishus 2015–2019

Dei samla inntektene til norske aviser gjekk noko ned i 2019, og samtidig var kostnadene høgare enn året før. Det gav svakare lønsemd. Trass i at dei digitale inntektene auka, vog det ikkje opp for fallet i dei papirrelaterte inntektene.

Dei samla driftsinntektene til avisene gjekk ned med 73 millionar kroner, eller 0,6 prosent, i 2019. Kombinert med ein svak auke i driftskostnadene, førte det til at driftsresultatet blei knappe 22 prosent lågare enn i 2018. Samla driftsresultat for avisene var på 644 millionar kroner i 2019.

Hovedfunn for økonomien i norske avishus 2019:

Økonomien i norske aviser i 2019

 • Samla driftsresultat var på omkring 644 millionar kroner, ein nedgang på 178 millionar kroner, eller 21,7 prosent, frå 2018.
 • Gjennomsnittleg driftsmargin var 5,6 prosent, ned frå 7,1 prosent i 2018.
 • Avisene hadde samla 11 479 millionar kroner i driftsinntekter, ein nedgang på 73 millionar kroner, eller 0,6 prosent, frå 2018.
 • Inntektsfallet frå papirutgåvene var større enn auken i inntekter frå dei digitale utgåvene.
 • Brukarinntektene heldt fram med å auke, og utgjorde 6,9 milliardar kroner i 2019. Heile veksten på 2,9 prosent kom frå nettavisene. Brukarinntektene auka for alle typar aviser, unntatt for laussalsavisene og dei nasjonale vekemedia.
 • Reklameinntektene blei reduserte med 238 millionar kroner, ein nedgang på 5,4 prosent frå 2018. Fallet var på papir, mens reklameinntektene frå dei digitale utgåvene auka med 36 millionar kroner eller 2,2 prosent. Avisene har mista meir enn 30 prosent av reklameinntektene dei siste fem åra.
 • Avisene hadde samla 10 835 millionar kroner i driftskostnader, ein auke på 105 millionar kroner eller éin prosent frå 2018. Dei siste fem åra har avisene redusert driftskostnadene med 1,2 milliardar kroner, tilsvarande 10,3 prosent.

Les heile rapporten Økonomien i norske avishus 2015 - 2019 her. 

3

Økonomien i norske avishus 2014–2018

Norske aviser har de siste årene mistet store inntekter – i alt to milliarder kroner på fem år. I 2018 var imidlertid inntektsutviklingen stabil for første gang siden 2011. Avisenes driftsinntekter endte på omtrent det samme som i 2017, ifølge Medietilsynets rapport.

Hovedfunn:

 • Stabilt god lønnsomhet siste to år
 • Fallet i driftsinntekter har stoppet opp
 • Liten nedgang i antall årsverk
 • Brukerinntekter stadig viktigere
 • Andelen inntekt fra digital øker – kompenserer nå for bortfall av papirinntekter

Inntekter og kostnader:

Avisene hadde totalt 11,5 milliarder kroner i driftsinntekter
og et driftsresultat på 824 millioner kroner i 2018. Driftsinntektene var omtrent på nivå med 2017, mens driftsresultatet gikk ned med 69 millioner. Nedgangen skyldes at driftskostnadene økte med 71 millioner.

Totalt har avisene mistet 2 milliarder kroner i driftsinntekter, mens de har redusert driftskostnadene med 2,3 milliarder kroner de siste 5 årene.


Inntektsfordeling og endringer i annonseinntekter:

Avisene hadde 6,7 milliarder kroner i inntekter på abonnement og løssalg (brukerinntekter) i 2018, en økning på 2 prosent fra 2017. Hele veksten kom fra de digitale utgavene. Med unntak for løssalgsavisene økte brukerinntektene for alle typer aviser i 2018. Brukerinntektene utgjorde 57,9 prosent av avisenes totale driftsinntekter i 2018.

Avisene hadde 4,4 milliarder kroner i annonseinntekter i 2018, en nedgang på 119 millioner kroner (- 2,7 %) fra året før. Annonseinntektene fra de digitale utgavene økte med 151 millioner kroner, mens annonseinntektene for papirutgavene falt med 270 millioner kroner.

De siste 5 årene har avishusene mistet 2,3 milliarder kroner i annonseinntekter, noe som tilsvarer en nedgang på 34,1 prosent. I 2018 tok Facebook og Google ytterligere markedsandeler i det norske  reklamemarkedet, og selskapene hadde i 2018 høyere reklameinntekter enn avisene fra det norske markedet.


Endring i antall årsverk:

Antall årsverk ble i 2018 redusert med 2,2 prosent fra 4138 til 4004. 46 aviser økte antall årsverk, mens 84 aviser reduserte antall årsverk. 82 av avisene holdt antall årsverk stabilt i 2017 og 2018.

4