1. Startsiden
  2. Det store mediebildet

Menneskerettsprisen for journalister

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelys på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.

Prisen deles ut annethvert år, og består av en pengegave på 100 000 kroner. Neste pris deles ut i 2022.

Nominasjoner til Menneskerettsprisen sendes til juryens sekretær Heidi Schau-Hvatum.

Statutter for Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister:

1. Formål
Prisens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk om menneskerettighetsspørsmål og å bidra til å avdekke eventuelle brudd på menneskerettighetene.

2. Kriterier
Prisen tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.
Det journalistiske arbeidet skal ha vært publisert i norske medier.
I tvilstilfelle fastsetter juryen kvalifikasjonskriteriene.

3. Prisen
Prisen består av en pengegave på 100 000 kroner.

4. Nominasjon og utpeking av prisvinner
Alle kan foreslå kandidater til prisen. Muligheten til å foreslå kandidater, og frist for å sende inn forslag, skal kunngjøres i god tid før prisutdelingen.
Prisvinneren utpekes av en uavhengig jury. Juryen treffer sitt valg av prisvinner på fritt grunnlag og er således ikke bundet av innkomne forslag.
Juryen skal skriftlig begrunne sitt valg av prisvinner.

5. Jury
Juryen består av tre medlemmer og oppnevnes av Kulturdepartementet.
Oppnevningen gjelder for seks år, slik at ett nytt medlem utpekes etter hver pristermin. Juryen velger selv sin leder. Medietilsynet er sekretariat for juryen.

Juryen består av: Kiran Aziz, Laila Susanne Vars og Jens Barland

6. Utdeling
Prisen deles ut hvert annet år. Juryen bestemmer tid og sted for utdeling. Et medlem av juryen forestår prisutdelingen

Tidligere vinnere: