1

Retningslinjer for aldersklassifisering

Alle som skal sette en aldersgrense selv, må følge retningslinjene for aldersklassifisering som Medietilsynet har utarbeidet. Du finner disse og en hurtigguide til høyre.

Om filmen du skal vise eller distribuere har fått en aldersgrense av Medietilsynet etter 1. juli 2015, er det denne aldersgrensen du skal bruke. For å finne ut om filmen er klassifisert av Medietilsynet tidligere, se vår filmdatabase.

Disse programtypene trenger ikke aldersgrense:

 • Nyhets- og aktualitetsstoff
 • Undervisnings- og forskningsstoff
 • Informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet
 • Musikkstoff
 • Idrettsstoff
 • Hobby-, instruksjons- og fritidsstoff
2

Distributører av film på kino

Dette er informasjon for deg som distribuerer kinofilm. All film som blir vist på kino skal ha en aldersgrense. Filmer som ikke blir aldersklassifisert av Medietilsynet, må vises med 18-årsgrense. Alle kinofilmer som Medietilsynet har aldersklassifisert blir publisert i filmdatabasen vår.

3

Kino og filmfestivaler

Medietilsynet setter aldersgrenser på kinofilm. Skal kinoen sette opp filmer som er lansert før 1.juli 2015, må filmen sendes inn til Medietilsynet for å få aldersgrense etter gjeldende lov. Kinoene skal informere publikum om aldersgrensene, ha rutiner for alderskontroll og plassere trailere og reklamefilmer slik at de passer med hovedfilmen. Kinoene kan også sette opp tilrettelagt babykino som er unntatt fra aldersgrensene.

Informere publikum

Publikum skal vite aldersgrensen før de kjøper billetter. Aldersgrensen må derfor være godt synlig på kinoen, i avisannonser, publikasjoner, på kinoens nettsider og på sosiale medier. 

Rutiner for alderskontroll og utøvelse av ledsagerregel

Kinoene skal lage skriftlige rutiner for alderskontroll. Dette er noe Medietilsynet kan kreve å få ved eventuell kontroll. Alderskontrollene må også gjennomføres ved visning av filmene.

Voksne har mulighet til å ta med barn som er yngre enn aldersgrensen som er satt på kinofilmen. Voksenpersonen må da minst være fylt 18 år og fått foresattes tillatelse til å ta med barnet på kino. Dette kalles ledsagerregelen:

 • Alle barn kan gå på film med en 6-årsgrense når de er sammen med foresatte eller med en voksen ledsager som har fått tillatelse fra foresatte
 • For aldersgrensene 9, 12 og 15 kan du ta med barn som er inntil tre år yngre
 • 18-årsgrensen er absolutt. Det vil si at alle må være 18 år for å kunne se filmen

Tilpasse reklame og trailere

Det er ikke et krav om at det skal være aldersgrense på reklame og trailere, men kinoene har plikt til å tilpasse disse til aldersgrensen på filmen som vises.

Babykino

Medietilsynet anbefaler følgende retningslinjer ved babykinovisninger:

 • Kinoen bør tilrettelegge slik at barnet er i nærheten av en omsorgsperson, så det er mulighet for å ivareta barnets behov
 • Filmen som vises bør ikke inneholde virkemidler som kan virke sterkt inn på barnet, eller uroe omsorgspersonen
 • Lyden bør være dempet
 • Kinosalen bør være noe belyst

 

Filmfestivaler

Alle filmer som vises på filmfestivaler skal ha en aldersgrense.

Hvis filmen er vurdert av Medietilsynet etter 1.juli 2015, må denne aldersgrensen brukes. Hvis filmen ikke har gått på kino før må bildeprogramdistributør sette aldersgrensen selv. Dette gjelder også hvis filmen har en aldersgrense som er satt før 1.juli 2015.

Aldersgrensene skal settes etter samme retningslinjer som Medietilsynet selv bruker.

Filmfestivaler kan også ha en fast aldersgrense for å kunne delta på festivalen, slik at alle filmer som vises under festivalen får samme aldersgrense som selve festivalen.

Visningsstedet (for eksempel kinoen) har ansvar for å informere publikum om aldersgrensen før de kjøper billetter, og lage rutiner for alderskontroll før visningen.

4

DVD og Blu-ray

Du som distribuerer eller omsetter DVD og Blu-Ray har plikter etter både bildeprogramloven når det gjelder beskyttelse av barn, og etter film- og videogramloven når det gjelder registrering av videogram.

Plikter ved distribusjon

All DVD og Blu-Ray som inneholder filmer skal ha en aldersgrense. Enkelte programtyper trenger ikke aldersgrense. Hvis Medietilsynet har vurdert filmen etter 1. juli 2015, skal aldersgrensen Medietilsynet har satt brukes.

Hvis filmen ikke har en aldersgrense gitt av Medietilsynet, eller har en aldersgrense som er satt av Medietilsynet før 1. juli 2015, må distributør sette aldersgrensen selv. En av disse aldersgrensene skal brukes: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år eller 18 år. Aldersgrensene skal settes etter samme retningslinjer som Medietilsynet selv bruker. Som distributør må du merke omslagets forside med aldersgrensen.

Plikter ved tilgjengeliggjøring

Alle filmer skal være merket med en aldersgrense på omslagets forside. Omsetningsstedet skal lage rutiner for, og gjennomføre alderskontroll. Rutinene kan Medietilsynet kreve å få tilgang til ved eventuell tilsynskontroll. 

Registrering av video

Hvis du skal selge eller leie ut videofilm eller DVD i Norge må filmen registreres hos Medietilsynet. Det er gebyr og avgift på (NOK 4,10) per filmkopi. Dette gjelder alle formater (DVD/Blu-ray og lignende), i tillegg til Video On Demand hvis serveren er basert i Norge. Det er tre måter å registrere video på; klistremerker, fortrykk og tillatelse til publisering av elektroniske kopier av registreringsmerket for Video On Demand.

Registrering av video/DVD/VOD skal gjøres på Min side.

Her finner du lenker til relevante lover og forskrifter.

5

Tv

Tv-programmer skal ha en aldersgrense, og seeren skal få informasjon om aldersgrensen på en tydelig og nøytral måte. Det er i tillegg egne sendetidsregler for tv.

Aldersgrenser

Tv-programmer må ha en av disse aldersgrensene: Tillatt for alle (A), 6 år, 9 år, 12 år, 15 år eller 18 år. Aldersgrensene skal settes etter retningslinjene utarbeidet av Medietilsynet. Hvis filmen du skal vise på tv er vurdert av Medietilsynet etter 1. juli 2015  må du bruke aldersgrensen Medietilsynet har gitt filmen. Aldersgrenser gitt av Medietilsynet etter 1. juli 2015 er gyldige i ti år. Kinofilmer med en eldre aldersgrense enn 1. juli 2015 og andre bildeprogram skal aldersklassifiseres av bildeprogramdistributør (den som har rettigheter til programmet i Norge).

Informasjonsplikt

Informasjon om aldersgrenser skal bli gitt på en tydelig og nøytral måte. Denne kan være muntlig før programmet starter eller ved tydelig merking gjennom hele sendingen. Aldersgrensen skal være tilgjengelig i programguider og -oversikter.

Alderskontroll

Alderskontroll blir gjort gjennom sendetidsregler, etter det såkalte "vannskilleprinsippet": Programmer med aldersgrensene A, 6 og 9 år er tillatt sendt hele døgnet. Programmer med aldersgrense 12 år er tillatt sendt mellom 19.00 og 05.30 og program med 15- og 18-årsinnhold må kun sendes mellom 21.00 og 05.30.

Detaljerte regler om dette står i forskriften til loven

Disse sendetidsreglene gjelder også tilknyttet materiale som reklame, trailere og egenpromoer. Innhold som blir ansett å være alvorlig til skade for barn og unge, er forbudt å vise på tv uansett sendetidspunkt.

Tv-kanaler har også plikter etter kringkastingsloven. Dette kan du lese mer om her.

6

Bestillingstjenester, nett-tv og YouTube

Bildeprogrammer på audiovisuelle bestillingstjenester (filmleietjenester, nett-tv) skal ha en aldersgrense, og seeren skal få informasjon om aldersgrensen på en tydelig og nøytral måte. Det er i tillegg krav om egne beskyttelsestiltak.

Informasjonsplikt

Informasjon om aldersgrenser skal gis på en tydelig og nøytral måte. Denne informasjonen skal gis før bestillingen gjennomføres.

Beskyttelsestiltak

Foreldre skal kunne aktivere beskyttelsestiltak på bestillingstjenester. Dette kan være tilgangskontroll gjennom bruk av PIN-kode eller passord. Hvis tjenesten tilbyr innhold som anses å være alvorlig til skade for barn og unge (18-årsgrense) skal tilgangskontrollen alltid være aktivert.

Aldersgrenser

Bildeprogrammer må ha en av disse aldersgrensene: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år eller 18 år.

Hvis du har rettigheter til bildeprogrammet i Norge er du bildeprogramdistributør, og skal selv sette aldersgrense. Aldersgrensene settes etter retningslinjene utarbeidet av Medietilsynet. Hvis filmen du skal vise er vurdert av Medietilsynet etter 1. juli 2015, må du bruke denne aldersgrensen. Aldersgrenser gitt av Medietilsynet etter 1. juli 2015 er gyldige i ti år.

Reklame, trailere og egenpromoer, såkalt tilknyttet materiale, trenger ikke en aldersgrense, men må tilpasses aldersgrensen på filmen eller programmet det vises i tilknytning til.

Bestillingstjenester har også plikter etter kringkastingsloven. Dette kan du lese mer om her.

7

Skole, SFO og barnehage

Skal du vise film i skole, SFO eller barnehage må du følge aldersgrensen på filmen eller programmet. Det må også lages rutiner for hvordan aldersgrensene skal følges.

Tillatte aldersgrenser er: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år. Eldre filmer kan ha andre aldersgrenser. Skolen skal følge aldersgrensen på omslaget.

Samtykke fra foreldre

Når barn ser film i skolen, på skolekino, kinovisninger for barnehager, i barnehager eller i forbindelse med SFO, anses barnet å være alene. Som lærer, førskolelærer eller barnehageansatt må du huske på at hovedregelen er at aldersgrensen skal følges. Hvis du likevel ønsker å vise en film med høyere aldersgrense, må du ha samtykke fra foreldrene.

Hvis samtykke blir gitt, opptrer du på vegne av foreldrene som ledsager for barnet. Husk å gi god informasjon til foreldrene om filmen så de har et godt grunnlag for å gi samtykke. Les mer om aldersgrenser her.

8

Bibliotek og andre visningssteder

Filmer og programmer som vises eller lånes ut i bibliotekene skal ha en aldersgrense. Bibliotekene plikter å følge disse aldersgrensene. Loven omfatter også visninger i offentlighet der barn har adgang. Dette kan for eksempel være fornøyelsesparker eller kjøpesentre.

Alderskontroll ved visning

Hvis biblioteket tilbyr visning av film må de sørge for at publikum får vite om aldersgrensen før de gis adgang. Aldersgrensen skal være godt synlig ved informasjon og omtale av filmen. Bibliotekene plikter også å ha rutiner for alderskontroll ved visning. Hvis foreldre, foresatte eller voksne i foresattes sted er med på visningen, kan barnet se filmer med aldersgrense ett trinn høyere enn barnets alder tilsier.

Alderskontroll ved utlån

Bibliotekene har ikke lov til å låne ut filmer med høyere aldersgrenser enn låners alder.

 

Andre visningssteder

Det er et krav om at aldersgrensen på bildeprogrammet skal følges. Kravet gjelder alle som viser filmer eller programmer på steder der barn har adang.

Hvis du har rettigheten til å vise filmen eller programmet, er du etter loven bildeprogramdistributør. Da har du også plikt til å sette aldersgrense etter retningslinjene utarbeidet av Medietilsynet.