1. Startsiden
  2. For mediebransjen

Høring av endringer i forskrift for tilskuddsordning for lokalkringkasting

Medietilsynet har sendt vedlagte notat på høring med høringsfrist 8. januar 2016. Forslagene i høringsnotatet er basert på Kulturdepartementets oppdragsbrev til Medietilsynet av 14. oktober 2015. Høringen er gjennomført og forskrift er endret med virkning fra 19. februar 2015. k

  1. Endringer i forskrift etter kriterier for digitalisering av det riksdekkende radionettet er oppfylt
  2. Formål og høringsinstanser
  3. Endring av forskrift
Medietilsynet

Har du spørsmål om Høring av endringer i tilskuddsordning for lokalkringkasting og digitalisering av lokalradio? Send en epost til Medietilsynet eller ring 69301200

1

Endringer i forskrift etter kriterier for digitalisering av det riksdekkende radionettet er oppfylt

På grunn av den kommende digitaliseringen av det riksdekkende radionettet, samt forslag om å gjøre tilskuddsordningen mer plattformnøytral skal nå forskrift for støtteordningen endres.

I mars 2015 konkluderte regjeringen med at kriteriene for å digitalisere det riksdekkende radionettet fra 2017 er oppfylt. I Meld. St. 24 (2014-2015) Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet, heter det at:

"Departementet er innstilt på å øyremerkje om lag halvparten av midlane som blir tildelte etter støtteordninga for lokalkringkastingsformål, og vil i løpet av kort tid sende på allmenn høyring eit forslag om omprioritering av støtteordninga".

Stortingsmeldingen legger opp til at digitaliseringen av lokalradiosektoren skal prioriteres inntil digitaliseringen av lokalradiosektoren har nådd et tilfredsstillende mål. Videre heter det at: "prioriteringa av midlar til digitalisering av lokalradio inneber at dei andre kategoripostane vil måtte finne seg i reduksjon i denne perioden".

2

Formål og høringsinstanser

Høringsinstanser er interessenter og parter som blir påvirket av endringer i forskrift. Partene oppfordres til å svare på høringsbrevet innen 8. januar 2016.

Dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting har følgende formål, jf. § 1-1:

"Tilskudd til lokalkringkasting har som hovedmål å stimulere til et kvalitetsorientert og økonomisk livskraftig lokalkringkastingsmiljø som når et stort publikum, ved å bidra til:

  • produksjon av programmer med høy teknisk og innholdsmessig kvalitet
  • videreutvikling av den enkelte stasjons egenart
  • kompetanseutvikling og samarbeid mellom de ulike stasjonene."

Det foreslås å endre formålet ved å tilføye det nye digitaliseringsmålet «fremme digitalisering av lokalradio». I tillegg foreslås det å presisere hovedmålene til tilskuddsordningen som er å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og styrking av lokalmedienes demokratiske funksjon i samfunnet.

Det foreslås videre å opprettholde formuleringen om at tilskuddsordningen skal stimulere til et kvalitetsorientert og økonomisk livskraftig miljø for lokale lyd- og billedmedier.

Høringsinstanser

Lokalkringkastingskonsesjonører og registrerte kringkastere

Bauer Media

Departementene

Digitalradio Norge

Discovery

Fagutvalget for tilskudd til lokalkringkasting

Foreningen Kristen Riksradio / Kristent Radioforum

Foreningen Norsk Lokalradio

Innvandrernes landsorganisasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes landsforening

Modern Times Group

Norsk journalistlag

Norsk Kommunikasjonsmyndighet

Norsk lokalradioforbund

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norske film-, tv- og spillprodusenters forening

NRK

P4

Radio Energy, NRJ Norge

Sametinget

Studentradioene i Norge

TV 2

TV3

TVNorge

Utlendingsdirektoratet

Andre instanser

3