1. Startsiden
 2. For mediebransjen

Riksblokk II – Innspill til fremtidig bruk

DAB-mast. Foto Medietilsynet

Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet har gitt Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i oppdrag å utrede hvordan Riksblokk II-ressursen kan utnyttes i samsvar med medie- og frekvenspolitiske mål. I den forbindelse ønsker Medietilsynet og Nkom å åpne for innspill fra interesserte parter med svarfrist 5. april 2019.

Utredningen skal leveres 21. juni 2019, og vil danne grunnlag for en politisk beslutning om fremtidig bruk av Riksblokk II-ressursen.

Bakgrunn

Medietilsynet og Nkom gjennomførte auksjon av Riksblokk II i april 2012, og vinner i auksjonen ble Norkring AS med et bud på kroner 4 004 000. Anleggskonsesjon og frekvenstillatelse ble gitt med en varighet fra og med 29. mai 2012 til og med 31. desember 2031. Norkring har i brev av 13. november 2018 levert tilbake anleggskonsesjon og spektrumstillatelse for Riksblokk II med virkning fra og med 16. mai 2019.

Om Riksblokk II

Riksblokk II er en landsdekkende frekvensblokk bestående av frekvensbåndene 216,160 – 217,696 MHz (kanal 11A) og 223,168 – 224,704 MHz (kanal 12A), se kart med frekvensallokeringer til høyre. Det er viktig å merke seg at det ikke er aktuelt å endre på frekvensallokeringene fastsatt for Riksblokk II.

Frekvensene i Riksblokk II er regulert gjennom GE06-avtalen[1] for digital kringkasting i ITU region 1, og er i utgangspunktet fremforhandlet for DAB. Det er mulig å benytte frekvensene til andre tjenester enn kringkastingstjenester forutsatt at disse tilfredsstiller spesifikasjonene som er definert i GE06-avtalen. Brukere kan ikke kreve beskyttelse utover det som er definert i GE06-avtalen. Det pålegges en årlig sektoravgift for frekvensressursen, og i 2019 utgjør den NOK 284 798,-.

Meld. St. 8 (2010-2011) om digitalisering av radiomediet, Innst. 329 S (2010-2011) og Stortingets behandling 19. mai 2011 av Meld. St. 8 (2010-2011) inneholder føringer for ressursen. Hovedlinjene i de politiske føringene for tildelingen av Riksblokk II har frem til nå vært som følger:

 • Det skal ikke fastsettes krav til innehaver av anleggskonsesjon/frekvenstillatelse utover standardiserte, generelle vilkår om bruk av frekvensene og forutsetninger om at transmisjonskapasiteten i hovedsak skal benyttes til kringkasting.
 • Alle innholdstilbydere som har avtale med innehaver av anleggskonsesjon/frekvenstillatelse om leie av kapasitet, skal få innholdskonsesjon.
 • Det skal ikke stilles krav om en gitt dekningsprosent i konsesjonsvilkårene i Riksblokk II.
 • Det er opp til utbygger å ta stilling til hvilken dekning nettet skal ha. Det kan derfor ikke utelukkes at Riksblokk II blir et rent storbynett.

Ønsker innspill innen 5. april

Tilsynene ber om tilbakemelding fra alle interesserte parter på følgende punkter:

 1. Hvilke tjenester bør frekvensblokka benyttes til fremover?
 2. Bør det gjelde særskilte vilkår, og i så fall hvilke, for at ressursen i størst mulig grad skal bli benyttet?
 3. Dersom frekvensblokka skal benyttes til digital radio:
 4. hva er fordelene/ulempene med å dele opp Riksblokk II til eventuelle lokale nett/storbynett?
 5. Hvilken tildelingsform bør benyttes dersom det foreligger konkurranse om ressursen?
 6. Er det mediemangfoldsmål og eventuelle andre kulturpolitiske hensyn som bør vektlegges ved vurderingen av fremtidig bruk av denne ressursen?
 7. Andre problemstillinger og oppfatninger om temaet enn de ovennevnte ønskes også velkommen.

Innspillene må begrunnes. 

Innspill sendes på e-post til med kopi til innen fristen 5. april 2019.

Vennligst merk oversendelsen med «Riksblokk II».

Innspill vil som utgangspunkt bli offentliggjort på Medietilsynet og Nkom sine hjemmesider, og vi ber derfor om at svarene utformes slik at de kan offentliggjøres. I den grad svarene inneholder opplysninger som etter innsenders vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber vi om at dette fremgår tydelig og begrunnes i svaret som gis.

Videre prosess

Medietilsynet og Nkom vil sende anbefaling om Riksblokk II til Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet[2]. Utredningen vil blant annet ta utgangspunkt i innhentede opplysninger, kartlegginger, vurderinger og mottatte innspill fra aktører.  Utredningen vil deretter danne grunnlag for en politisk beslutning om fremtidig bruk av Riksblokk II-ressursen.

Har du spørsmål, ta kontakt med Line Langnes

 

[1]  Final Act of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174- 230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06).

[2] Det overordnede ansvaret for Nkom ble i statsråd 22. januar 2019 besluttet overført fra Samferdselsdepartementet (SD) til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det er derfor mulig at den endelig utredningen vil bli sendt til KMD og ikke til SD.