1. Startsiden
 2. For mediebransjen

Kompensasjonsordning for inntektsbortfall i medier i forbindelse med Covid-19

Stortinget har bevilget 300 millioner kroner til en ordning som skal komme medier som har blitt rammet av korona-krisen til gode. Ordningen skal støtte opp under mediene på en slik måte at de i størst mulig grad skal kunne opprettholde den redaksjonelle virksomheten. Ordningen vil kompensere for inntil 60 prosent av virksomhetens inntektsbortfall i perioden fra 15. mars til 30. juni 2020. Søknadsfrist etter endring i forskrift er 17. september kl 12.00.

Følg med på denne siden for oppdatert informasjon om koronakompensasjon for medier. For alle spørsmål relatert til dette temaet, ta kontakt på  

 1. Hvem kan få kompensasjon?
 2. Hvor stor blir kompensasjonen?
 3. Hvordan søke om kompensasjon?
 4. Når bli kompensasjonen utbetalt?
1

Hvem kan få kompensasjon?

For å kvalifisere til å søke koronakompensasjon må mediet oppfylle alle disse kriteriene:

 • Medier som driver regelmessig journalistisk produksjon og publisering av nyheter, aktualitetsstoff, samfunnsdebatt eller annet innhold av allmenn interesse.
 • Medier med redaktør.
 • Virksomheter som kan dokumentere et fall i omsetning på minst 15 prosent i forhold til den samme perioden i 2019.
 • Virksomheter som har hatt minst én ansatt registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret siden 15. mars 2020.
 • Minst en ansatt må ha fått utbetalt lønn i perioden 15. mars til og med 30. juni 2020.
 • Virksomheter som har levert lovpålagte rapporter for 2018 og betalt skatter og avgifter.

Disse er ikke omfattet av ordningen:

 • Nyhetsbyråer.
 • Virksomheter som er under avvikling eller konkursbehandling.
 • Produksjonsselskaper og innholdsleverandører som ikke publiserer selv.
 • Medieplattformer som kun tilbyr brukergenerert innhold.
 • Bloggere, youtubere og influensere.
2

Hvor stor blir kompensasjonen?

Virksomheten kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsbortfallet i perioden 15. mars til 30. juni. Prøv vår kompensasjonskalkulator for å beregne omtrentlig kompensasjon. Kompensasjonskalkulatoren er kun ment for å gi et forenklet estimat. Medietilsynet oppfordrer alle til å søke uavhengig av hva kalkulatoren viser.

Dersom den samlede beregnede kompensasjonen overstiger 300 millioner kroner vil alle få samme prosentvise avkortning av kompensasjonen.

Det gis kun kompensasjon for inntektsbortfall som skyldes koronakrisen. Omsetningsfallet for perioden 15. mars til 30. juni skal justeres for endringer i omsetningen i januar og februar 2019 og januar og februar 2020.

Beregnet kompensasjon pluss driftsresultat for perioden 15. mars til 30. juni 2020 kan ikke overstige driftsresultatet for samme periode i 2019.

Kompensasjonen for perioden 15. mars til 30. juni kan ikke være større enn 15 millioner kroner.

Redusert arbeidsgiveravgift i 2020 trekkes fra kompensasjonsbeløpet.

Dersom beregnet kompensasjon for perioden 15. mars til 30. juni er mindre 25.000 kroner, blir kompensasjonen ikke utbetalt.

Det er egne regler for beregning av omsetningsfall og driftsresultat for virksomheter etablert etter 31. desember 2018, eller der omsetningen for perioden 15. mars til 30. juni 2019 ikke er kjent (for eksempel pga. virksomhetsoverdragelse).

3

Slik søker du om kompensasjon

For å søke om kompensasjon må din virksomhet være registrert med en bruker på Min side. Dette gjelder selv om din virksomhet allerede har en bruker hos Medietilsynet fordi dere mottar tilskudd, leverer årsmelding eller liknende. Registrer din virksomhet som bruker på Min side. 

Vær oppmerksom på at brukeren som registrerer seg her må være samme person som skal gjennomføre søknadsprosessen. Etter forskriften kan ansvarlig redaktør og administrerende direktør i mediet søke om kompensasjon. Andre som kan søke på vegne av foretaket er: foretakets autoriserte regnskapsfører og revisor. For medier organisert i et konsern som eier flere medievirksomheter, kan den enheten som til vanlig utarbeider årsregnskap for virksomheten søke på vegne av foretaket.

Når din virksomhet er registrert med en bruker kan du søke koronakompensasjon.

Søknadsskjema åpnet 10. september kl 12.00. Søknadsfrist er 17. september kl 12.00. Søknadsskjema er nå stengt.

Hvis virksomheten gir ut flere medier skal det sendes inn én søknad for alle mediene. 

4

Når blir kompensasjonen utbetalt?

Kompensasjonen er planlagt utbetalt etter søknadsfristen. Medietilsynet vil gi nærmere opplysninger om utbetalingsdato. Alle opplysninger om koronakompensasjon vil være å finne på denne nettsiden.

Alle får utbetalt kompensasjon på samme tidspunkt.

Kompensasjonen betales ut én gang per søker. Det betales ikke ut forskudd på kompensasjon.

Dokumentasjon og kontroll

Alle som mottar kompensasjon må ha en oppstilling som underbygger tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden om kompensasjon. Medietilsynet har laget en mal for en slik oppstilling. 

Medietilsynet vil gjennomføre stikkprøvekontroll etter en risiko- og vesentlighetsvurdering.

Dersom virksomheten mottar kompensasjon, må dokumentasjon for at vilkårene for å motta kompensasjon er oppfylt oppbevares i ti år.