Gudbrand Guthus

Har du spørsmål om Medietilsynets høyringssvar? Send en epost til eller ring 91765419

1

Høyringssvar med merknadar

2018-10-01 Justis- og beredskapsdepartementet Høring om nytt straffebud om befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred

2018-09-20 Kulturdepartementet Høring om forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier

2018-09-12 Nærings- og fiskeridepartementet Høringsuttalelse til høring om utkast til forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda

2018-06-04 Samferdselsdepartementet Høringsuttalelse - forslag til endringer i postloven

2018-02-23 Kulturdepartementet Høring om forslag til endringer i kringkastingsloven med tilhørende forskrifter

2