1

Høyringssvar med merknadar

2020-09-29 Kulturdepartementet Høyring om ny lov om pengespel

2020-09-24 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høyring om NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov 

2020-09-24 Nærings- og fiskeridepartementet Høring om forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte 

2020-09-01 Kulturdepartementet Høring om endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

2020-08-27 Kulturdepartmentet Høring om forslag til endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser

2020-08-27 Kulturdepartementet Høring om forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier mv. 

2020-03-27 Finansdepartementet Høyring om endring av meirverdiavgiftsfritak for aviser

2020-01-20 Barne- og familiedepartementet Høring om forslag til endringer i markedsføringsloven - merking av retusjert reklame

2020-01-17 Kulturdepartementet Høring om forslag til lov om mediestøtte (oppfølging av Meld. St. 17 (2018-2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid (mediestøttemeldingen)

2