1

Oversikt over konsesjonærer og ledige sendernett for radio

2

Starte radio på DAB

For å sende radio på DAB trengs en innholdskonsesjon. Dette gjelder for både riksdekkende radio og lokalradio. For å drive senderanlegg for DAB trengs anleggskonsesjon og frekvenstillatelse.

For å få innholdskonsesjon må du ta kontakt med anleggskonsesjonæren der du vil sende for å inngå en leieavtale. Deretter sender du søknad til Medietilsynet.

Anleggskonsesjon og frekvenstillatelse gis samlet etter en felles kunngjøring fra Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

3

Starte radio på FM

Som hovedregel vil nye konsesjoner på FM kunne bli tildelt i områder som står uten et lokalradiotilbud eller der det står ledig sendenettkapasitet som er avsatt til en bestemt radiotype.

8. november 2018: Medietilsynet avventer behandling og tildeling av FM-konsesjoner i Oslo og omegn.

Under Oversikt over konsesjonærer og ledige sendernett for radio finnes en oversikt over ledige sendernett på lokalradio på FM i Norge. Medietilsynet vil se på denne oversikten som en kunngjøring av ledige konsesjoner, og vil direktetildele konsesjoner til søkere etter "først til mølla"-prinsippet.

Metode for tildeling

Medietilsynet og Nkom foretar en samordnet tildeling av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner. Søknader som kommer inn samme dag regnes som samtidig innkommet. I slike tilfeller vil tildelingen bli avgjort ved loddtrekning, jf. kringkastingsforskriften §7-4 andre ledd. Dersom søknad om frekvenstillatelse og søknad om anleggskonsesjon til samme sendernett kommer inn til tilsynene på ulike dager, legges datoen for mottak av den første søknaden til grunn.

Ledig sendetid

Radioer som fikk forlenget konsesjon fra 1. januar 2017 frem til 31. desember 2021 har krav på å få videreført den sendetiden som var innrapportert til Medietilsynet pr. 1. januar 2017. Dersom all sendetid var innrapportert på dette tidspunktet, er det ikke ledig sendetid og Medietilsynet vil ikke kunne sette inn flere radioer på nettet. Dette prinsippet gjelder selv om det kun er én radio på nettet. Prinsippet fremgår av konsesjonsvilkårene, og har som formål å sikre stabile driftsforutsetninger for lokalradio i forlengelsesperioden på FM og derigjennom bidra til å sikre et lokalt mediemangfold.

Radioer som har søkt og fått konsesjon for allmennradio eller nisjeradio etter 1. januar 2017, må være forberedt på å dele sendetiden med en eller flere andre radioer jf. kringkastingsforskriften §§ 7-2 og 7-9. Sendetiden anses ikke fordelt dersom det kun er én radio på nettet, selv om all sendetid er innrapportert til Medietilsynet. Ved å legge til rette for nye lokalradioer, ønsker Medietilsynet å bidra til vekst i det lokale mediemangfoldet der regelverket åpner for det. Dersom to eller flere radioer har fordelt all sendetid mellom seg, og rapportert dette til Medietilsynet, vil det derimot ikke være ledig sendetid på nettet.

Særlig om delte nett

På delte nett mellom allmennradio og nisjeradio, der en nisjeradio innehar anleggskonsesjon som er tildelt med gyldighet frem til 2022, er det ikke anledning til å tildele konsesjon til allmennradio. Bakgrunnen for dette er at allmennradioens rett til 12 timers sammenhengende sendetid har som forutsetning at radioen forplikter seg til å drifte senderanlegget. I tilfeller der tildeling av anleggskonsesjon til allmennradio ikke er mulig, bortfaller denne forutsetningen. Det vil i stedet være mulig å søke om konsesjon til nisjeradio i disse områdene, så sant det er ledig sendetid tilgjengelig.

Før du søker, må du:

 1. Finne ut om du vil drive 24/7-radio, allmennradio eller nisjeradio (se beskrivelser under). Det er ikke lenger anledning til å søke om 24/7-radio eller allmennradio i et slukkeområde etter datoen for FM-slukking.
 2. Forsikre deg om at det ikke er et lokalradiotilbud i det området du vil starte radio, eller at det er ledig sendetid på sendernettet du søker på.

Du trenger både konsesjon fra Medietilsynet og frekvenstillatelse fra Nkom, derfor må du fylle ut to ulike søknadsskjemaer. Søknadsskjema til Nkom finner du her. Lokalradiokonsesjoner på FM varer ut 2021.

4

Sende radio på internett, kabel eller satelitt

Skal du drive radiosendinger på kabel, satelitt eller internett i Norge har du plikt til å registrere deg som kringkaster.

For å bli registrert kringkaster må du ha en bruker på Min side. Etter du har fått en bruker kan du logge deg inn og registrere deg som kringkaster

Husk å oppdatere informasjonen din ved endringer.

5

Drifte FM-radio

Dette må du gjøre når du driver lokalradio på FM:

 • Du skal alltid opplyse om hvem som sender og hvem som er ansvarlig redaktør ved sendingens begynnelse og slutt. Dersom du sender døgnet rundt, skal du opplyse om dette minimum to ganger per døgn
 • Du skal sende melding om oppstart av sendinger når du tar konsesjonen i bruk. Du må starte sendinger innen seks måneder etter at du har fått konsesjon. Hvis du ikke har tatt i bruk konsesjonen innen seks måneder, mister du den
 • Du har ansvar for å oppdatere Medietilsynet om alle endringer som for eksempel ny adresse, ny redaktør, endringer i styret, endring av stasjonsnavn o.l.
 • Når du deler senderanlegg med flere andre lokalradioer, skal dere bli enige om fordeling av sendetid. Medietilsynet behandler ikke tvister om sendetidsfordeling
 • Når sendetiden er fordelt, eller det er gjort endringer i fordelingen, skal dette rapporteres inn til Medietilsynet snarest mulig
 • Når du deler senderanlegg med flere andre lokalradioer, skal dere inngå skriftlig avtale om bruken av anlegget og om vederlag for bruken. Dette er en privatrettslig avtale mellom dere som aktører. Den trenger ikke å oversendes til Medietilsynet
 • Du skal innen 1. april hvert år sende årsmelding til Medietilsynet om lokalradiovirksomheten i foregående år
 • Du skal oppbevare opptak av alle program i minst to måneder. Hvis Medietilsynet ber om opptak av programmer, er du pliktig å utlevere disse
 • Du har ellers plikt til å gi Medietilsynet de opplysningene tilsynet ber om for å kunne utføre sine oppgaver

Overføring av innholds- og anleggskonsesjon

Overføring av konsesjon til lokalradio må godkjennes av Medietilsynet. Dette gjelder både for overføring av innholds- og anleggskonsesjon.

Overføring av aksjer eller eierandeler som gir kontroll over selskapet, likestilles med konsesjonsoverføring og må også godkjennes av Medietilsynet.

Krav til søknaden:

 • Navn, kontaktinformasjon og organisasjonsnummer for begge selskap
 • Dokumentasjon for at det er inngått en bindende avtale mellom partene om overføringen (f.eks. kopi av intensjonsavtale). Av dokumentasjonen må det også fremgå en bekreftelse fra det overtakende selskap på at dette påtar seg forpliktelsene som følger av konsesjonen
 • Det overtakende selskaps vedtekter
 • Ved overføring av aksjer eller eierandeler må det opplyses om ny aksjesammensetning og eiere. Det må videre opplyses om overføringen innebærer endring av konsesjonærselskapets navn eller organisasjonsnummer.

Særlige krav til nisjeradioer i slukkeområdene

 • Nisjeradioer som befinner seg i et slukkeområde kan kun hente 135 000 kroner i reklame- og sponseinntekter, alternativt 40 prosent av radioens samlede inntekter i det aktuelle driftsåret
 • Nisjeradioer som skal fortsette på FM i slukkeområdene har vilkår i forlengelsesvedtakene med forbud mot sam- og videresending
 • Med sam- og videresending menes samtidig og uendret kringkasting av innhold mellom to eller flere aktører. Bakgrunnen for forbudet er et ønske om å hindre "omgåing ved at kommersielle aktørar kjøper sendetid frå nisjekonsesjonærane".
 • Medietilsynet kan gi dispensasjon fra forbudet i særskilte tilfeller. En dispensasjon vil være tidsavgrenset, og det må søkes på nytt når dispensasjonen har utløpt. Det vil normalt ikke bli gitt dispensasjon for et samarbeid mellom en nisjeradio og en kommersiell lokalradio
 • Hvis det blir gitt dispensasjon er det likevel viktig at nisjeradioen overholder inntekts- og utbyttebegrensningene de er pålagt

Hvordan søke dispensasjon fra sam- og videresendingsforbudet

Søknaden sendes elektronisk til eller med post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad.

Søknaden må være signert av en som kan forplikte selskapet, altså den som har signaturfullmakt/prokura på firmaattesten eller i henhold til firmaets vedtekter.

Hvis det er inngått en avtale om samsending mellom to nisjeradioer i hvert sitt slukkeområde må begge søke om dispensasjon. Er en avtale om samsending eller videresending inngått mellom en nisjeradio i et slukkeområde og en lokalradio utenfor slukkeområdet, er det nisjeradioen i slukkeområdet som må søke.

Krav til søknaden

 • Søknaden må være individuell
 • Det aktuelle sam- eller videresendingsprosjektet må beskrives. Dette inkluderer varigheten av prosjektet og hvilke aktører som har inngått avtalen om prosjektet
 • Det må komme frem i hvilke konsesjonsområder aktørene har innholdskonsesjon, og om aktørene har en kommersiell konsesjon (24/7 eller allmenn) eller en nisjekonsesjon
 • Siste tilgjengelige årsregnskap må være vedlagt. Dette gjelder for begge aktører, med spesifiserte poster for hhv. inntekter aktørene henter fra reklame, sponsorater og bingo per konsesjonsforhold. Hvis aktøren ikke er regnskapspliktig må disse postene opplyses på en annen måte 
6

Ofte stilte spørsmål om lokalradio på FM og DAB fra og med 1.januar 2017

Driver du lokalradio på FM eller DAB og lurer på hva som gjelder etter 1. januar 2017? Her har vi samlet svar på ofte stilte spørsmål fra lokalradiobransjen.