1

Reklame i Youtube-videoer og andre videoblogger: Slik merker du videoene

Kringkastingsloven har regler om merking av reklame, sponsing og produktplassering, og disse reglene gjelder for deg som legger ut videoer på en egen kanal. Bryter du disse reglene, risikerer du å måtte betale overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller forbud mot å sende reklame.

Hvis du lager videoer som du legger ut på YouTube eller andre videodelingsplattformer, har du plikt til å merke disse. Det gjelder hvis du tjener penger på, eller får andre fordeler ved å presentere produkter eller tjenester i videoene. Seerne skal være klar over hvilke videoer som inneholder reklame slik at de blir oppmerksomme på at noen ønsker å påvirke dem til å kjøpe noe.

I noen tilfeller er du også pliktet til å merke videoene med en aldersgrense. Dette kan du lese mer om på vår nettside om aldersmerking.

Hvis du derimot legger ut reklame i andre sosiale medier, som Instagram, Snapchat, Facebook eller Twitter, har Forbrukertilsynet laget en veileder som viser deg hvordan du merker riktig.

Her har vi laget en oversikt over ulike typer videoinnhold som må merkes, og hvordan du merker i de ulike tilfellene.

2

Regler for reklame

Et grunnleggende prinsipp for alle medier er at det skal være et klart skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.

Det er ikke tillatt med skjult reklame, verken i kringkasting eller i audiovisuelle bestillingstjenester. Det er heller ikke tillatt med reklame hvor det benyttes metoder til å påvirke underbevisstheten.

3

Regler for sponsing

Sponsing er direkte eller indirekte tilskudd til produksjon eller sending av program. Alle kommersielle kringkastere og tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester har anledning til å motta sponsormidler. NRK kan også motta sponsorbidrag til visse programtyper.

Sponsor skal ikke ha innvirkning på programmets innhold og presentasjonsform. Sponsede program skal heller ikke oppmuntre til kjøp eller leie av sponsors eller tredje parts produkt eller tjenester.

Medietilsynet har utarbeidet en veileder om sponsing der vi gir nærmere informasjon om hvordan regelverket for sponsing skal forstås. I veilederen får du blant annet informasjon om:

 • utforming av sponseplakater
 • hvilke program som kan sponses
 • når sponsor kan identifiseres 
 • hva regnes som sponsing


Særlig om NRK

NRK kan bare motta tilskudd fra sponsorer til:

 • produksjon og sending fra idrettsarrangementer (men ikke andre sportsprogram som ikke er rene sendinger fra idrettsarrangement.)
 • produksjon av andre arrangementer hvor programmet skal sendes til flere land eller er av samfunnsmessig interesse eller kulturell betydning og produksjonen helt eller delvis skjer i NRKs regi
 • produksjon av undervisningsprogram 
4

Regler for produktplassering

Produktplassering er en form for reklame som innebærer at en vare, tjeneste eller et varemerke inngår i, eller vises til, i et program mot betaling eller annen godtgjøring.

Det er tillatt med produktplassering på tv, radio og i audiovisuelle bestillingstjenester i disse programkategoriene:

 • filmer
 • fiksjonsbaserte serier
 • sportsprogrammer
 • lette underholdningsprogrammer

Det er ikke tillatt med produktplassering i programmer som er særskilt rettet mot barn. Det er heller ikke tillatt med produktplassering i programmer som er produsert eller bestilt av NRK eller tilknyttede foretak.

Av hensyn til seeren skal alle programmer med produktplassering merkes

Seerne skal bli gjort oppmerksom på at programmet inneholder produktplassering, både ved programmets begynnelse og slutt samt når programmet fortsetter etter et reklameavbrudd. Last gjerne ned og bruk Medietilsynets merking i programmer for tv eller nett. Du finner disse til høyre for teksten eller nederst på siden.

Kravet om merking gjelder bare programmer som er produsert eller bestilt av tjenestetilbyderen eller tilknyttede selskaper.

I Medietilsynets veileder om produktplassering gis det nærmere informasjon om hvordan regelverket skal forstås, om programkategorier og merking.

5

Markedsføring av pengespill i audiovisuelle medietjenester

Det er forbudt med markedsføring på tv og i audiovisuelle bestillingstjenester av pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Dette gjelder blant annet markedsføring fra alle utenlandske pengespillselskap. Det er Medietilsynets oppgave å begrense slik reklame rettet mot norske seere for å bidra til å redusere negative konsekvenser av pengespill.

Det er bare Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og noen store landsdekkende lotterier som har tillatelse til å markedsføre pengespill i Norge. All annen reklame for pengespill i Norge er forbudt etter lotteriloven, pengespilloven og forskrift om totalisatorspill.

Flere pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge reklamerer for sine pengespill på tv-kanaler som sender fra andre land, med norske seere som målgruppe. Det gjelder for eksempel TV3, Viasat4, FOX, MAX, FEM og Eurosport Norge. Disse kanalene følger reglene i landene hvor de sender fra, og som ikke har tilsvarende forbud mot markedsføring av pengespill som Norge har. 

Medietilsynet har fra 2021 fått hjemmel til å stanse reklame for pengespill i fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester på nærmere angitte vilkårKringkastingsloven gir Medietilsynet mulighet til å pålegge tv-distributører og netteiere  å hindre tilgangen til slik reklame. 

Et pålegg kan gå ut på at norske distributører må iverksette tekniske tiltak som skal hindre eller vanskeliggjøre at publikum får tilgang til den ulovlige markedsføringen, eller at det inngås avtaler med de audiovisuelle medietjenestene om at ulovlig pengespillreklame som er forbudt etter norsk lov ikke skal formidles i distributørens nett. 

Medietilsynet kan kun gi pålegg som gjelder markedsføringen for pengespill, ikke annet innhold 

Vedtak skal ikke virke uforholdsmessig overfor distributøren. I en slik vurdering legges det vekt på bruddets grovhet, hvor vanskelig det vil være for distributøren å etterleve et pålegg, og hvor ressurskrevende bruken av eventuell teknologi vil være 

Medietilsynet kan ilegge tvangsmulkt hvis ikke pålegget etterkommes innen fristen.