1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Distribusjonstilskot til aviser i Finnmark

Topografi, spreidd busetnad og klima gjer avisdistribusjon kostnadskrevjande i det som tidlegare var Finnmark fylke. Det er derfor eit eige distribusjonstilskot til aviser i dette området.

Den einskilde avisa får rekna ut distribusjonstilskotet ut frå kor mange aviseksemplar som blei distribuerte med post til abonnentar i året før.

Medietilsynet administrerer og saksbehandlar støtteordninga ved å motta søknader, kartlegge kven som kvalifiserer til å motta støtte og vedtek kven som skal få støtte og kor mykje kvar enkelt søker skal få.

Miniatyr - skjema til tekst 60x60.png Last ned skjema og søk distribusjonstilskott (blir lagt ut når skjema opnar)

 

oransje strek 2 smalere.png

Tidligere nyheitssaker om støtte til aviser i Finnmark:

2021:

Medietilsynet foreslår nye støtteordningar

13 aviser i «gamle Finnmark» får til saman 2,3 millionar kroner i distribusjonstilskott for 2021

2020:

13 aviser i Finnmark får til saman 2 250 000 kroner i distribusjonstilskott for 2020

2019:

Ny samisk avis får distribusjonstilskott i Finnmark

2018:

Over to millionar kroner fordelte i distribusjonstilskot til aviser i Finnmark