1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Fagutvalg og klagenemnder

Fagutvalg og klagenemnder

Tilskottsutvalets mandat og medlemmer

I saksbehandlinga etter § 12 (produksjonstilskott) blir det oppretta eit tilskottsutval som skal assistere Medietilsynet ved vurderinga av søknader om tilskott, og elles gi fråsegner i saker etter denne forskrifta.

Kulturdepartementet vdel medlemmer til utvalet for fire år om gongen. Kulturdepartementet kan fastsetje nærmare reglar for samansetjinga av og verksemda i utvalet.

I tillegg til ein uavhengig leiar, består utvalet av
representantar for Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for Lokalaviser (LLA). Utvalet er valt for perioden frå 2019 til 2022.

Roar Osmundsen, leiar
Varamedlem: Inger Johanne Solli

Stig Jakobsen, etter forslag frå MBL
Varamedlem: Nils Gauslaa

Tone Angell Jensen, etter forslag frå MBL 
Varamedlem: Stig Finslo

Eirik Hoff Lysholm, etter forslag frå MBL
Varamedlem: Irene Halvorsen

Hilde Eika Nesje, etter forslag frå LLA
Varamedlem: Rune Hetland

Sekretær for utvalet er frå Medietilsynet.