1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Radio

Slik starter og drifter du radio i Norge

Ofte stilte spørsmål om FM og DAB

Driver du lokalradio på FM eller DAB og lurer på hva som gjelder etter teknologiovergangen i 2017? Her har vi samlet svar på ofte stilte spørsmål fra lokalradiobransjen.

Vil inntekts- og utbyttebegrensningene fortsatt gjelde for nisjeradioer? 
Svar: Nei. Inntekts- og utbyttebegrensningene for nisjeradioer oppheves. Disse begrensningene vil imidlertid fremdeles gjelde for nisjeradioer i de elleve konsesjonsområdene («de fire største byene») der kommersiell lokalradio (24/7- og allmennradio) ikke får fortsette.

Vil forbudet mot sam- og videresending forsatt gjelde for nisjeradioer? 
Svar: Nei. Forbudet mot sam- og videresending for nisjeradioer oppheves. Forbudet vil imidlertid fremdeles gjelde for nisjeradioer i de elleve konsesjonsområdene («de fire største byene») der kommersiell lokalradio (24/7- og allmennradio) ikke får fortsette. Se mer under «Drifte FM-radio».

Radioen min distribueres både på FM og DAB i et slukkeområde. Vil dette stride mot videresendingsforbudet i slukkeområdene? 
Svar: Nei. Dette er ikke videresending, kun distribusjon av egen kanal på to ulike plattformer.

Kan det gjøres unntak fra sam- og videresendingsforbudet? 
Svar: Ja, Medietilsynet kan gi dispensasjon i særlige tilfeller. Se mer under «Drifte FM-radio».

Gjelder det noen frist for konsesjonærer til å ta i bruk konsesjonen? 
Svar: Det gjelder en seks måneders oppstartsfrist for å ta i bruk konsesjonen.

Gjelder budet på lokalt innhold som vi ga i konsesjonssøknaden? 
Svar: Nei, kravet om sending av lokalt innhold er fjernet med virkning fra 1. januar 2017.

Stilles det fortsatt krav om sending av 30 minutter nyhets- og aktualitetsstoff med tilknytning til konsesjonsområdet for 24/7- og allmennradioer? 
Svar: Det stilles ikke krav om sending av nyhets- og aktualitetsstoff med virkning fra 1. januar 2017.

Hvordan er regelverket for sendetidsfordeling? 
Svar: Regelverket om sendetid er forenklet. Sendetiden som er fordelt og innrapportert per 1.januar 2017 står fast i forlengelsestiden. Dersom det oppstår ledig sendetid, kan denne fordeles mellom konsesjonærene så fremt det er enighet om fordelingen. Medietilsynet er ikke lenger tvisteinstans ved uenighet om sendetidsfordeling.

Når anses sendetiden som opptatt/i bruk? 
Svar:
 Når fordelingen er innrapportert til Medietilsynet. Se også svar til spørsmål 10.

Jeg er eneste radio på et delt nett, og benytter all sendetiden selv. Kan jeg risikere at det kommer en ny radio som jeg må dele sendetiden med i forlengelsesperioden? 
Svar:
 Dersom du er eneste radio på et delt nett, ansees ikke sendetiden som fordelt selv om du i praksis benytter all sendetiden selv. I slike tilfeller vil all sendetid utover allmennsradioens minsterett til 12-timers sammenhengende sendtetid på hverdager være gjenstand for forhandling. Sendetid som var innrapportert til Medietilsynet per 1. januar 2017 beholder du uansett.

I hvilke tilfeller tar Medietilsynet nye søknader om FM-konsesjon til behandling? 
Svar: I konsesjonsområder der det ikke finnes noen lokalradio fra før, og på sendernett der det finnes ledig sendetid. Les mer om hva som gjelder for konsesjonstildeling under «Starte radio på FM».

Hva må jeg gjøre dersom jeg vil overdra eller selge konsesjonen? 
Svar: Du må sende søknad til Medietilsynet som må vurdere om ovedragelsen eller eierendringen kan godkjennes.

Hva må jeg gjøre når radioen ikke lenger skal kringkaste på FM (opphører)? 
Svar: Da må du sende skriftlig melding til Medietilsynet der det fremkommer at konsesjonen opphører permanent.

Plikter lokalradioen fortsatt å levere årsmelding til Medietilsynet? 
Svar: Analog (FM) lokalradio skal innen 1. april hvert år levere årsmelding til Medietilsynet.
Kan man sende på både FM og DAB samtidig? Svar: Ja, hvis du har konsesjon til begge deler. For DAB må man inngå en transmisjonsavtale med anleggskonsesjonærer i regionen, før man kan søke om innholdskonsesjon hos Medietilsynet.

Hva skjer med FM-lokalradio etter 2021? 
Svar: Det er det foreløpig ikke tatt noen beslutning om.
Ofte stilte spørsmål og DAB på lokalradio

Hvordan går jeg frem for å starte radio på DAB?
Svar: Du må først inngå en sendeavtale (transmisjonsavtale) med selskapet som har anleggskonsejson i din region. Deretter må du søke om innholdskonsesjon fra Medietilsynet. Skjema for dette finner du her. Du må legge ved en bekreftelse fra anleggskonsesjonær på at det er inngått transmisjonsavtale.

Er det noen innholdskrav til radioer på DAB?
Svar: Nei, det er ikke noen innholdskrav i konsesjonen du får fra Medietilsynet. Du må imidlertid følge de alminnelige reglene i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften.

Er det regler for hvor store inntekter radioer på DAB kan ha fra reklame og sponsorater?
Svar: Nei, det er ikke satt grenser for dette for lokalradioer på DAB.

Har DAB-radioene noen rapporteringsplikter overfor Medietilsynet?
Svar: Du må melde i fra om vesentlige endringer (endring av navn, adresse, kontaktpersoner etc.) i konsesjonsforholdet til Medietilsynet. Du har ikke plikt til å sende årsmelding. Denne plikten påhviler anleggskonsesjonæren.

Hvor finner jeg informasjon om hvem som er anleggskonsesjonær i min region?
Svar: Denne oversikten finner du her.

Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder tilgang til sendernettet?
Svar: Det står i vilkårene til anleggskonsesjonen at denne plikter å gi radioene tilgang til nettet så lenge det er kapasitet. Dersom det ikke er plass til alle som ønsker det, skal tilgang gis på åpne objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Dette betyr at anleggskonsesjonæren for eksempel ikke kan gi fortrinnsrett til «egne» radioer

Kan en 24-timers sendeflate deles mellom flere radioer?
Svar: Ja. Det er ikke noe i veien for at en 24-timers sendeflate deles mellom flere radioer. Dette er i utgangspunktet opp til anleggskonsesjonæren å bestemme. Men han plikter å stille til disposisjon minst en 24-timers sendeflate til fordeling mellom ikke-kommersielle lokalradioer.

Det er ikke planlagt å bygge ut et senderanlegg på DAB i regionen som dekker det området som min lokalradio ønsker å nå. Hva kan jeg gjøre?
Svar: I tilfeller der anleggskonsesjonæren ikke har konkrete utbyggingsplaner for hele regionen, er det ikke noe i veien for at du inngår en privatrettslig avtale med denne om å etablere adskilte lokale sendepunkter innenfor regionen. Anleggskonsesjonæren vil stå ansvarlig overfor myndighetene også for disse sendepunktene.

Er det noen frist for å bygge ut senderanlegget i min region?
Svar: Anleggskonsesjonæren må ta i bruk senderanlegget innen 24 måneder fra konsesjonen trer i kraft. I motsatt fall kan myndighetene inndra konsesjonen og lyse den ut på nytt.

Kan anleggskonsesjonæren selge eller overdra konsesjonen til noen andre?
Svar: Ja, dette kan gjøres dersom det godkjennes av Medietilsynet og Nkom.

Kan jeg risikere at anleggskonsesjonæren stopper driften av anlegget?
Svar: Anleggskonsesjonæren plikter å opprettholde kontinuerlig drift av anlegget, med unntak for mindre utfall som skyldes teknisk svikt etc.