1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Allmennkringkastingsrapporten for 2020: NRK hadde ikke nok nynorsk på nett og radio, men oppfylte de andre kravene

NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Som offentlig finansiert allmennkringkaster skal NRK sikre at nordmenn får et bredt og kvalitativt godt tilbud, som er tilgjengelig for alle. Medietilsynet kontrollerer hvert år at NRK oppfyller kravene som stilles i virksomhetens vedtekter og i NRK-plakaten.

Medietilsynet mener NRK har spilt en viktig rolle under pandemien

Medietilsynet mener NRKs samlede tilbud i 2020 hadde høy kvalitet, med en stor bredde i tematikk og sjangere, og at NRK dermed totalt sett oppfylte sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte.

– Vi vurderer at NRK i 2020 hadde et tilbud til både brede og smale grupper, og til folk i ulike aldre, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

En undersøkelse fra Medietilsynet fra 2020 viste at befolkningen samlet seg om NRK, som ble en samlende nyhetsformidler da koronapandemien brøt ut i Norge mars i fjor. Tilsynsresultatet viser at NRK omstilte seg raskt for å dekke befolkningens økte informasjonsbehov. NRK hadde et bredt nyhets- og aktualitetstilbud, en rekke debattprogram og faste program som forklarte nyhetsbildet og satte det i en større sammenheng i 2020. NRK initierte egne pressekonferanser for barn, og oversatte også en nyhetssending om korona til arabisk, dari og somalisk.

Ikke nok nynorsk på radio og nett i 2020

Av alle konkrete krav som stilles til NRK, var det kun ett som ikke ble innfridd i 2020: kravet til 25 prosent nynorsk på alle plattformer. NRK har også tidligere slitt med å nå dette kravet på nett, og i fjor ble andelen på 17 prosent. På radio har NRK tidligere klart kravet til nynorsk, men andelen falt til 22,7 prosent i fjor, fra 26 prosent i 2019.

– Nynorsk-kravet har vært en utfordring for NRK lenge, og Medietilsynet har konstatert brudd på kravet i flere tilsynsrapporter. Her må det åpenbart til ytterligere tiltak for å sikre en tilstrekkelig andel nynorsk på alle plattformer. I årets rapport er Medietilsynet tydelig på at NRK nå må ta bedre grep om nynorsken, sier Velsand.

Medietilsynet har videre vurdert at kravet til program for nasjonale språklige minoriteter er oppfylt under tvil. Spesielt for rom og romani ble det sendt få program i 2020.

Medietilsynet mener det bør vurderes å konkretisere krav på tre områder

NRK innfridde kravet om at minst 40 prosent av musikken i de tre radiokanalene P1, P2 og P3 skal være norsk med god margin i 2020. Alle de tre kanalene spilte mer norsk musikk i 2020 enn året før. 58 prosent av musikken i P3 og 56 prosent av musikken i P1 var norsk i 2020.

– Det er bra at NRK oppfyller kravet om norsk musikk i hovedkanalene. Vi mener det bør vurderes om 40 prosent-kravet kravet bør utvides til også å gjelde alle NRKs kanaler der musikk er en vesentlig del av innholdet, sier Velsand.

Medietilsynet vil videre se på om det er behov for å konkretisere NRKs forpliktelser knyttet til bredden og den journalistiske behandlingen av musikk og kultur.

– Medietilsynet har registrert den offentlige debatten om hvordan NRK skal dekke norsk musikk redaksjonelt og hvor mye norsk musikk som skal spilles på NRKs radiokanaler. Dette er temaer vi mener det er grunn til å løfte i vår utredning om NRKs bidrag til mediemangfoldet, som skal legges fram til høsten, sier Velsand.

I den samme utredningen vil Medietilsynet drøfte behovet for å konkretisere NRKs ansvar for å ha et særskilt tilbud for nasjonale minoriteter.

NRK oppfyller krav om å bidra til det norske mediemangfoldet

Fra 1. januar i år fikk NRK et særskilt ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner. Medietilsynet vurderer at NRK oppfyller kravet om å bidra til det norske mediemangfoldet, både regionalt og nasjonalt.

– I vurderingen har vi lagt vekt på hvordan NRK oppfyller allmennkringkastingsoppdraget generelt og hvordan NRK har samarbeidet med andre norske medieaktører, sier Velsand.  

Les hele allmennkringkastingsrapporten for 2020 her

Ikke tid til å lese hele? Se kort-versjonen av rapporten her

Hovedkonklusjoner fra Medietilsynets tilsyn med NRK for 2020

 • Av rundt 50 krav i NRKs allmennkringkastingsoppdrag var det bare ett som ikke ble oppfylt i 2020: NRK hadde ikke 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Andelen nynorsk var 17 prosent på nett, 22,4 prosent på radio og 27,3 prosent på tv.
 • NRK bidrar til det norske mediemangfoldet både regionalt og nasjonalt, blant annet gjennom en rekke ulike tiltak og samarbeid med andre medieaktører.
 • NRK hadde i 2020 et bredt nyhets- og aktualitetstilbud, en rekke debattprogram og faste program som forklarer nyhetsbildet og setter det i en større sammenheng. NRK hadde en bred dekning av spesielt koronapandemien, USA-valget og jordskredet på Gjerdrum i 2020.
 • NRK Nyheter produserer løpende nyhetsdekning på radio, tv og nett, og egne nyhetsprogram for ulike aldersgrupper, blant annet Supernytt for barn, og N17 og P3Nyheter for unge.
 • NRKs samlede tilbud hadde høy kvalitet og en stor bredde i tematikk og sjangere i 2020. NRK oppfyller kravet om å ha et tilbud til både brede og smale grupper i befolkningen og tilbud som appellerer til ulike aldersgrupper. NRK hadde et godt lokalt tilbud, som er produsert og tar utgangspunkt i distriktene. NRK oppfyller også kravet om å være til stede i alle fylker.
 • NRK har sendt program for nasjonale språklige minoriteter i 2020, men omfanget er begrenset. Særlig gjelder dette program for rom og romani. Medietilsynet mener NRK må styrke tilbudet til nasjonale minoriteter dersom dette skal fungere som et virkemiddel for representasjon og synliggjøring for disse gruppene.
 • NRK har daglige samiskspråklige program for den samiske befolkningen og oppfylte kravene til jevnlige program for både barn og unge på samisk i 2020.
 • NRK oppfyller kravene om å fremme barns rett til ytringsfrihet og informasjon. Under koronapandemien tok NRK særlig ansvar for informasjon til denne målgruppen – blant annet gjennom å initiere egne pressekonferanser for barn.
 • NRK oppfylte i 2020 kravet om at minst 40 prosent av musikken i NRK P1, NRK P2 og NRK P3 skal være norsk. Godt over 50 prosent av musikken i NRK P1 og NRK P3 var norsk i 2020.
 • NRK har en bred formidling av norsk drama som er både produsert internt og eksternt i det norske produksjonsmiljøet.
 • NRK oppfyller det nye kravet om å legge ut minst 40 prosent av det frie programbudsjettet for tv til eksterne produsenter i rullerende treårsperioder fra og med 2018 til og med 2020.
 • NRK hadde i 2020 sportssendinger som dekker både bredden i norsk idrettsliv og store idrettsbegivenheter, selv om omfanget av slike arrangement var redusert på grunn av koronapandemien.
 • NRK arbeider systematisk og godt med universell utforming av innholdstilbudet og har et bredt tilbud til syns- og hørselshemmede.
 • NRK oppfyller kravene til at allmennkringkastingstilbudet skal være reklamefritt, og at NRK skal utvise særlig varsomhet med å tilby innhold som utsetter publikum for kommersielt press – særlig i programmer rettet mot barn og unge.

  Abonner på nyheter (RSS)