1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet opprettheld avslag på støttesøknad frå Nett.no: Saka går til Medieklagenemnda

Medietilsynet meiner framleis at nettavisa Nett.no ikkje oppfyller krava for å få produksjonstilskott. Det er klart etter at tilsynet har behandla klaga, som no går vidare til Medieklagenemnda. – Etter å ha vurdert saka grundig meiner vi framleis at Nett.no ikkje oppfyller alle krava for å få støtte, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Nettavisa Nett.no søkte om produksjonstilskott for første gong i fjor, men Medietilsynet avslo søknaden etter å ha konkludert med at publikasjonen ikkje oppfyller krava til formålet og innhaldet for ordninga. Nett.no dekkjer 23 kommunar i Nordfjord og på Sunnmøre, og skriv i all hovudsak om næringsliv.

Medietilsynet: Nett.no oppfyller ikkje kravet til breitt tilbod frå ulike samfunnsområde

Produksjonstilskottet er den største av dei direkte mediestøtteordningane. Formålet med ordninga er å leggje til rette for ein brei samfunnsdebatt, og å halde befolkninga breitt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål.

Fleire vilkår må vere oppfylte for at ein publikasjon skal kvalifisere til å få støtte. Publikasjonen må blant anna ha som hovudformål å formidle nyheiter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmenta og ha eit breitt tilbod av nyheits-, aktualitets- og debattstoff frå ulike samfunnsområde.

Medietilsynet grunngir avslaget på søknaden frå Nett.no med at publikasjonen ikkje oppfyller kravet til eit breitt tilbod av nyheits-, aktualitets- og debattstoff frå ulike samfunnsområde. Årsaka er at publikasjonen har ein svært høg del næringslivsstoff og ein svært låg del kommentar- og debattstoff.

– Etter å ha gått grundig gjennom klaga finn Medietilsynet ingen grunn til å endre den opphavlege vurderinga vår, seier Velsand.

Saka går til Medieklagenemnda for endeleg behandling

Nett.no meiner at ein innhaldsanalyse frå Høgskulen i Volda, som var ein del av grunnlaget for vurderinga i Medietilsynet, inneheld metodefeil. Vidare stiller Nett.no spørsmål ved at innhaldet deira er samanlikna med innhaldet i Fiskeribladet og Dagsavisen.

– Metodikken Høgskulen i Volda har brukt i analysen sin, byggjer på godkjende, veletablerte og etterprøvbare medievitskaplege forskingstradisjonar. Fiskeribladet er valt i samanlikninga fordi denne avisa best representerer unntaket frå kravet til breidde i innhaldet. Dagsavisen er eit allment nyheitsmedium, og er derfor teken med i analysen som eit ekstra referansepunkt, seier Velsand.

Nett.no har i klaga også vist til ein utfordrande konkurransesituasjon i regionen.

– Både Nett.no og den andre avisa på same utgivarstaden går med overskot, og vi kan derfor ikkje sjå at det er grunnlag for å gi dispensasjon frå reglane i forskrifta for å halde oppe konkurransen på utgivarstaden, seier Velsand.

Medietilsynet står derfor fast på avslaget til Nett.no på søknaden om produksjonstilskott for 2019 og sender innstillinga si til Medieklagenemnda for endeleg behandling.

Fakta om produksjonstilskottet

  • Produksjonstilskottet skal bidra til eit mangfald av nyheits- og aktualitetsmedium over heile landet.
  • Ordninga er særleg retta mot medium i marknader som er for små til å vere. berekraftige, og medium som er alternativ til dei leiande media i større marknader.
  • Produksjonstilskottet skal korrigere for marknadssvikt for mindre nyheitsmedium og nummer to-medium i slike marknader.
  • Medietilsynet skal fordele 358 millionar kroner i produksjonstilskott i år.
  • Produksjonstilskottet blei fordelt for første gong i 1969.
  • Ordninga er plattformnøytral og likestiller papir- og nettaviser.

Les innstillinga frå Medietilsynet til Medieklagenemnda om klaga frå Nett.no her.

Les meir om produksjonstilskottet på Medietilsynets nettsider.

  Abonner på nyheter (RSS)