1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Ny mediestøttelov: Medietilsynet er opptatt av økt forutsigbarhet

I sin høringsuttalelse til ny mediestøttelov foreslår Medietilsynet endringer for å øke forutsigbarheten for støttemottakerne. – Medietilsynet mener loven bør tydeliggjøre at fordeling av midler mellom støtteordningene må følge de fireårige styringssignalene fra Stortinget og være i tråd med støtteordningenes formål, sier direktør Mari Velsand.

Hovedformålet med den nye mediestøtteloven er å sikre de redaktørstyrte journalistiske medienes uavhengighet, og legge til rette for et mangfold av medier over hele landet som tilbyr journalistikk av høy kvalitet.

– Medietilsynet støtter lovens hovedformål, og synes det er positivt at de enkelte støtterreordningenes formål lovfestes, sier Velsand.

Medietilsynet mener det blir viktig med åpenhet om Mediestøtterådets arbeid

I loven foreslås et nytt og uavhengig mediestøtteråd, som skal kunne fastsette forskrifter for de enkelte støtteordningene, fordele midler mellom ordningene og foreslå å opprette nye eller avvikle eksisterende støtteordninger.

– Medietilsynet har forståelse for hensikten bak forslaget, nemlig å trygge medienes uavhengighet gjennom å øke avstanden til politikerne og forvaltningen. Men i høringsuttalelsen peker vi på at et slikt råd kan få stor makt og myndighet. Det må derfor stilles store krav til rådets uavhengighet, sammensetning og kompetanse. I tillegg er det viktig med åpenhet rundt de vurderinger og beslutninger som tas av rådet, sier Velsand.

Medietilsynet er opptatt av forutsigbarhet for støttemottakerne

I lovutkastet foreslås det også å etablere et system med fireårige styringssignal med faste, langsiktige økonomiske rammer både for NRK og den direkte mediestøtten. Bakgrunnen er å sikre et mer helhetlig grunnlag for beslutninger om mediestøtte, og dessuten øke forutsigbarheten for mediene.
– Medietilsynet mener fireårig styringssignal er positivt, og kan bidra til å styrke både den politiske uavhengigheten og forutsigbarheten for støttemottakerne, sier Velsand.

Medietilsynet er opptatt av at den nye loven utformes slik at den faktisk styrker denne forutsigbarheten, og kommer i den forbindelse med et par endringsforslag.

– Vi mener det bør komme tydeligere frem i loven at Mediestøtterådets fordeling av midler mellom de ulike ordningene i praksis må følge de fireårige styringssignalene og støtteordningenes formål, sier Velsand.

I lovforslaget er det foreslått at Medietilsynet skal være sekretariat for Mediestøtterådet, og det stiller Medietilsynet seg positiv til i sin høringsuttalelse.

Les hele høringssvaret til Medietilsynet her

  Abonner på nyheter (RSS)