1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor

Lokalavisene får størstedelen av auken i årets produksjonstilskott, viser prognosen frå Medietilsynet. Totalt skal det fordelast 358 millionar kroner, 40 millionar meir enn i fjor. – Tildelinga reflekterer dei politiske signala om at lokalavisene skal prioriterst. Samtidig er prognosen i år svært usikker, blant anna fordi mange nye aviser har søkt om støtte, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Prognosen viser at nesten 215 millionar kroner av årets pott på 358 millionar kroner kan gå til dei ti største tilskottsmottakarane (sjå tabell). Ifølgje prognosen ser lokalavisene ut til å få 30 millionar kroner meir i år enn i fjor. Fleire av dei små avisene kan auke tilskottet med opp mot 70 prosent.

Usikker prognose på grunn av nye søkjarar

Elleve nye aviser har søkt om produksjonstilskott i år. Prognosen for tildelinga er laga før det er tatt stilling til om nye aviser kjem inn i ordninga.

– Vi er i gang med å vurdere nye søkarar, men dette tar litt tid. Prognosen tar derfor utgangspunkt i eksisterande tilskottsmottakarar, men tar ikkje høgde for eventuelle nye. Vidare har Medietilsynet i prognosen lagt til grunn at søkarar som oppfylte kriteria for å få tilskott i 2019, også oppfyller kriteria i 2020, seier Velsand.

Fiskeribladet ligg an til å få stor auke

Fiskeribladet ser ut til å få den største auken i kroner, med over seks millionar kroner meir enn i fjor. Hovudårsaka til auken er at avisa har endra abonnementsproduktet sitt, slik at tilskottet skal bereknast for eitt produkt (komplett) i staden for separate produkt (papiravis og nettavis).

125 av totalt 150 aviser kan få auka tilskott som følge av auken i årets tilskottspott, ifølge prognosen. Auken i tilskottet til Fiskeribladet og ei svakare opplagsutvikling samanlikna med andre aviser i ordninga er årsaka til at fleire av dei største avisene ligg an til å få mindre i tilskott i år enn i fjor.

Dei ti avisene som ifølge prognosen får mest i tilskott i 2020 (prognosen tar ikkje omsyn til moglege nye aviser):

Avis Prognose 2020 Tilskott 2019
Klassekampen 43 170 944  42 177 500 
Bergensavisen 37 226 637  35 083 878 
Vårt Land 32 068 580 33 081 582 
Dagsavisen 28 671 237  29 734 383 
Nationen 21 688 205  21 868 778 
Dagbladet Dagen 15 781 023  15 392 136 
Fiskeribladet 12 904 515  6 688 937 
Morgenbladet 9 739 462  10 411 634 
iTromsø 8 026 374  8 335 814 
Dag og Tid 5 444 284 5 099 077
Totalt for dei ti største 214 721 261 207 873 719

Nye aviser kan påverke fordelinga dersom dei kvalifiserer

Elleve nye aviser har søkt om å komme inn i ordninga for produksjonstilskott i 2020, blant dei Dagbladet Pluss (eit digitalt abonnementsprodukt frå Dagbladet) og Nett.no (lokal nettavis på Sunnmøre). Dei to publikasjonane søkte også om støtte i fjor, men fekk då avslag. Det er klaga på begge avslaga, og klagene er for tida til behandling i Medieklagenemnda. Blant dei nye søkjarane er det elles både digitale, lokale aviser og nisjepublikasjonar, som Computerworld og Medier24. Kva for aviser som kvalifiserer til å komme inn i ordninga, blir klart først over sommaren. Det blir ikkje utarbeidd prognosar for nye aviser som søker om å komme inn i tilskottsordninga i 2020.

– Dersom fleire nye aviser viser seg å kvalifisere til støtte, kan dette få stor betydning for støttenivået for andre aviser, blant anna dei større nummer to-media. Dersom dei kvalifiserer, kan dei nye søkarane totalt komme til å få støtte tilsvarande opptil ti prosent av årets ramme på 358 millionar kroner, seier Velsand.

Vanlegvis avgjer Medietilsynet kva for publikasjonar som kvalifiserer for støtte, og betaler ut endeleg oppgjer i oktober/november.

Se oversikten over årets prognose her (pdf-fil)

Se oversikten over årets prognose her (excel-fil)

Fakta om produksjonstilskottet

  • Produksjonstilskottet skal bidra til eit mangfald av nyheits- og aktualitetsmedium over heile landet.
  • Tilskottsordninga er spesielt retta mot medium i marknader som er for små til å vere berekraftige, og som er alternativ til dei leiande media i større marknader.
  • Ordninga likestiller papiropplag og digitalt opplag.

Les meir om produksjonstilskottet her

  Abonner på nyheter (RSS)