1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Vi må ta vare på mediene

Mediene treffes hardt av krisen vi står i nå. Medietilsynet har derfor gjort det vi kan innenfor våre rammer for å bistå, som å framskynde støtteutbetalinger og betale ut mer av støtten tidligere enn vanlig. Medievirksomhetene omfattes også av generelle støtteordninger, men det gjenstår å se om det er nok.

I den unntakstilstanden Norge står i nå er tydelig, pålitelig og hyppig informasjon avgjørende for oss alle. Samtidig må de kritiske spørsmålene stilles. I dette bildet spiller de redaktørstyrte mediene en svært viktig rolle.

Befolkningen har et stort informasjonsbehov

I en krisesituasjon er informasjonsbehovet voldsomt, samtidig som falske nyheter sprer seg lett, særlig i sosiale medier. Derfor er det så viktig at vi har medier vi kan stole på, og som ivaretar sitt samfunnsoppdrag. Befolkningen må informeres om det som skjer samtidig som kritiske spørsmål må stilles, og ulike synspunkt og vurderinger må komme fram.

I Norge er vi så heldige at vi har et sterkt mediemangfold, både nasjonalt og lokalt. Men medienes viktige oppgaver blir ekstra krevende når de selv merker krisen på kroppen. For også medievirksomhetene har medarbeidere som både er i karantene, er syke og må passe egne barn. Dermed blir arbeidskapasiteten redusert i en tid der etterspørselen etter nyheter og informasjon er ekstra stor. Men det aller mest kritiske nå er det store fallet i annonseinntekter så godt som alle medier melder om som følge av Koronakrisen. Mange medier har allerede startet permitteringer, og flere har varslet at permitteringer kommer. Situasjonen er allerede alvorlig for mange medier, ikke minst for de minste, som fra før har en sårbar økonomi.

Mediene må få rammevilkår som sikrer at samfunnsoppdraget kan utføres

Jeg ønsker å uttrykke stor forståelse for den krevende situasjonen mediene står i nå – samtidig som den viktige jobben mediene gjør, kanskje aldri har vært viktigere. Derfor er det helt riktig at media står på regjeringens liste som en viktig samfunnsfunksjon, der nøkkelpersonale kan få tilbud om plass i barnehage og skole. Media nyter også godt av generelle tiltak som er kommet og kommer. Et nytt tiltak som skal dekke en del av bedriftenes faste kostnader ble presentert fredag, men detaljene for avgrensning og utforming er ikke klare. Det er derfor for tidlig å si noe om hvordan dette tiltaket kommer til å slå ut for medievirksomhetene. Medietilsynet er opptatt av at mediene får rammevilkår som sikrer at de opprettholder sin viktige samfunnsfunksjon – både nå under Korona-krisen, men også når vi en gang er tilbake til hverdagen.

Medietilsynet framskynder utbetalinger og betaler ut mer støtte tidligere enn vanlig

Medietilsynet har gjort det vi kan innenfor våre rammer for å bistå de siste dagene. Det inkluderer følgende tiltak:

  • Produksjonstilskudd 2020: Andre forskudd, som vanligvis utbetales i april, er allerede utbetalt. Tredje forskudd, som vanligvis utbetales i juli, kommer neste uke. Denne utbetalingen inkluderer også økningen i produksjonstilskuddet fra i fjor til i år på 40 millioner kroner, der den største delen går til små lokale aviser.
  • Tilskudd til samiske aviser: Tilsvarende framskynding av forskuddsutbetaling som for produksjonstilskudd.
  • Produksjonstilskudd 2021: Noen aviser har varslet at de kan få problemer med å få tilstrekkelig antall papirutgaver som kreves for å kvalifisere til å motta produksjonstilskudd neste år. Medietilsynet tar i samarbeid med Kulturdepartementet sikte på å utarbeide en midlertidig forskrift som kan åpne for dispensasjon fra dette kravet, med bakgrunn i Korona-situasjonen.
  • Tilskudd til lokalkringkasting: Tilskuddet utbetales vanligvis i to like store rater. I første utbetaling, som går ut i dag fredag, blir 75 prosent av tilskuddet utbetalt.
  • Innovasjonstilskudd: Årets tilskudd er fordelt og utbetales denne uken.
  • Frister: Dersom noen medier har problemer med å overholde frister for søknader eller rapportering til Medietilsynet på grunn av Korona-situasjonen, vil vi så langt som mulig imøtekomme behov for utsettelse. Kontakt i så fall Medietilsynet så tidlig som mulig før opprinnelig frist for å avtale utsettelse.

Medietilsynet kommer til å følge situasjonen tett framover. Mediene er en viktig del av vår demokratiske infrastruktur, og har et samfunnsoppdrag som må ivaretas. Norge er helt avhengig av redaktørstyrte medier vi kan stole på, og derfor er det ekstra viktig at vi klarer å ta vare på mediene – både i situasjonen vi står i nå og på lengre sikt.

Medietilsynet er i direkte kontakt med bransjen om hvordan situasjonen utvikler seg og har løpende dialog med Kulturdepartementet om situasjonen.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet

 

  Abonner på nyheter (RSS)