1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Auksjon av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner til digital lokalradio

Foto av en antenne

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet har med bakgrunn i Lokalradiomeldinga startet forberedelsene med tildelingen av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i den landsdekkende frekvensblokka for digital lokalradio, den såkalte Lokalradioblokka.

I mars 2013 gjennomførte Nkom og Medietilsynet auksjon av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner (RWH1) for prøvedrift i Lokalradioblokka. Tillatelsene har varighet fram til 31. desember 2016. Myndighetene forbereder nå ordinær tildeling av tillatelser og konsesjoner.

Lokalradioblokka
Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner til sammen dekker hele fastlands-Norge. Frekvenstillatelsene og anleggskonsesjonene vil få varighet fra 1. januar 2017 til 31. desember 2031.

Planlagt auksjon i begynnelsen av 2016
Dersom det er flere søkere om frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i en lokalregion, vil tildelingsformen være pengeauksjon. Auksjonen vil bli gjennomført som en nettauksjon. Myndighetene vil velge leverandør av auksjonsverktøy etter gjeldende anbudsregler.

Utkast til auksjonsreglement vil etter planen bli sendt på offentlig høring senere i høst.  Auksjonen av Lokalradioblokka planlegges gjennomført i løpet av første kvartal i 2016. Nkom og Medietilsynet vil i god tid før auksjonen invitere interesserte til å registrere seg.

I områder der bare én aktør registrerer og kvalifiserer seg til auksjonen, vil det ikke bli avholdt auksjon. Aktøren vil da få tildelt frekvenstillatelse og anleggskonsesjon direkte.

Meld. St. 24 (2014-2015) Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet