1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Høring av utkast til endringer i forskrift om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram - visning av videokunst mv.

Norges lover

Kulturdepartementet har nå sendt et utkast til endringer i forskrift 26. juni 2015 nr. 800. Utkastet inneholder bestemmelser om visning av videokunst og lignende i kunstinstitusjoner.

Lov 6. februar 2015 nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. trådte i kraft fra 1. juli 2015.

Loven innebærer en samordning, oppdatering og forenkling av regler som tidligere lå i film- og videogramloven og i kringkastingsloven, og gir en mer plattformnøytral regulering på området.

Departementets vurdering

Departementet har lagt til grunn at videoinstallasjoner, videokunst o.l. ikke kan defineres som "bildeprogram" og dermed ikke er omfattet av plikten til å sette aldersgrenser i bildeprogramloven. Derfor ble kunstsektoren heller ikke hørt særskilt under arbeidet med loven eller forskriftene til loven. Hovedorganisasjonen Virke, som bl.a. organiserer gallerier og de fleste museene i Norge, var likevel høringsinstans i begge høringsrundene.

Les hele høringen og se informasjon om hvordan du svarer her. Frist for høringen er 15. mars 2016.