1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Kommersiell tv øker inntektene mer enn NRK – fikk inn 3 milliarder på kanalpakker og distribusjon i 2014

I årets rapport om økonomien i norske medier gir Medietilsynet for første gang et bilde av tv-virksomhetenes totale driftsinntekter i Norge. De kommersielle kringkasterne øker sine driftsinntekter, mens den totale utviklingen i mediebransjen fortsatt er preget av fallet i papiravisenes driftsøkonomi.

De kommersielle tv-virksomhetenes lønnsomhet var bare marginalt lavere enn for 2013, og de fortsetter å øke mer enn NRKs inntekter. Kommersiell radio styrket lønnsomheten i 2014, særlig på grunn av økte driftsinntekter hos P4 og Radio Norge. I 2014 var driftsresultatet for første gang positivt for lokalradio med 14,7 millioner kroner mot et underskudd på 4,1 millioner kroner i 2013.

Kommersielle fjernsynsvirksomheter får anslagsvis halvparten av inntektene sine fra andre kilder enn reklame. Slike inntektskilder er distribusjon, salg av kanalpakker og programrettigheter og strømmetjenester der man mot betaling får se innhold. Veksten i antall betal-tv-kanaler og den stadig økende prisen kringkasterne betaler for rettigheter til å sende fotballkamper og andre sportsbegivenheter, antyder at disse inntektskildene vil bli stadig viktigere for de kommersielle kringkasterne.

Norske medier under stort press fra det internasjonale markedet

Annonseinntektene som tilflyter internasjonale aktører slik som Google og Facebook, er fortsatt en stor utfordring for bransjen. Deres internasjonale virksomhet gjør at det er vanskelig å gi eksakte tall for deres inntekter i Norge.  Ulike anslag i media indikerer at Googles samlede inntekter i Norge i 2014 utgjorde i underkant av 1,9 milliarder, som er en betydelig økning fra 2013. Facebooks samlede inntekter var trolig rundt 800 millioner. Dette setter et stort press på tradisjonelle medier i Norge, både nasjonalt og lokalt.

Internasjonale strømmeaktører på tv, slik som HBO og Netflix, har fått en solid posisjon på det norske markedet siden 2013. Basert på brukertall fra TNS Gallup, anslås deres samlede omsetning i Norge å utgjøre cirka 700 millioner i 2014.

Avishusene og kringkasterne omsatte for nær 26 milliarder i 2014. Bransjens samlede resultat var reelt sett på cirka 1 milliard, noe som er en nedgang på rundt 300 millioner fra 2013.  Utviklingen i mediebransjen preges fortsatt av fallet i papiravisenes driftsøkonomi, og de ledende dagsavisene og fådagersavisene opplevde igjen det største fallet.

Digitale inntekter øker, men er fortsatt en stor økonomisk utfordring

Opplagsinntekter fra digitale kilder økte med hele 146 prosent fra 2013 til 2014, men utgjør allikevel kun 5,5 prosent av avishusenes samlede opplagsinntekter. Overgang til en digital medieøkonomi fortsetter derfor å være den viktigste utfordringen for mediebransjen. Et annet lyspunkt for avishusene er at de riksspredte nisjeavisene og ukeavisene klarer å opprettholde opplaget sammenlignet med 2013.