1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv
 4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

National Geographic og FOX stopper pengespillreklame på kanaler rettet mot Norge

Medietilsynet og Lotteritilsynet har gjennomført konsultasjoner med mediemyndighetene i Storbritannia og Spania med sikte på å få stanset pengespillreklame på kanaler som retter sendingene sine mot Norge. FOX International España stopper nå pengespillreklamen på sine to kanaler som rettes mot Norge.

Dette er en svært gledelig nyhet, sier Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet. – Kringkasteren viser samfunnsansvar og gir et viktig bidrag til å redusere pengespillpresset mot den norske befolkningen. At FOX og National Geographic nå slutter å sende pengespillreklame, vil gi en merkbar nedgang i det totale omfanget av pengespillreklamen som det norske publikum utsettes for.

Dialog mellom mediemyndigheter

Medietilsynet og Lotteritilsynet har i løpet av 2015 gjennomført en konsultasjonsprosedyre med mediemyndigheter i land som har kanaler som retter sine sendinger mot det norske publikum, og som sender reklame for lotterier eller pengespill. Prosedyren er basert på dialog og frivillighet, der mediemyndighetene i avsenderlandet og mottakerlandet søker å oppnå en gjensidig tilfredsstillende løsning.

Denne prosedyren har nå blitt gjennomført med Office of Communications (Ofcom) i Storbritannia og La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) i Spania. Kanalene som sender fra Storbritannia vil ikke rette seg etter de norske reglene. Den nederlandske mediemyndigheten Commissariaat voor de Media (CvdM) har ennå ikke svart, men her ventes en tilbakemelding innen kort tid.

Medietilsynet og Lotteritilsynet sender nå sin endelige rapport på gjennomføringen av oppdraget til departementet.

Resultatene fra konsultasjonsprosedyren

En omfattende kontroll gjennomført i mars og april måned 2015 avdekket at følgende kanaler som retter sine sendinger mot Norge har reklame for pengespill og lotterier:

Oversikt over kanaler som sender reklame for pengespill og lotterier i Norge

Etter å ha gjennomført konsultasjonsprosedyren med Ofcom i Storbritannia har SBS Discovery Media, Discovery Communications Europe Limited og Modern Times Group MTG Limited gitt uttrykk for at de forholder seg til britisk rett om reklame for pengespill og lotterier. Dette innebærer at kanalene FEM, MAX, VOX, Viasat 4, TV 3, TV6 (N), Discovery (N) og TLC (N) vil fortsette å sende reklamer for lotterier og pengespill.

FOX International España har meddelt at de har stanset all reklame for pengespill og lotterier på sine to kanaler, FOX (N) og National Geographic (N) med virkning fra 1. november i år. I kontrollen som ble gjort i mars og april i år ble det registrert 118 reklamer for lotterier eller pengespill på FOX (N) i løpet av ett konstruert døgn. Tilsvarende tall for National Geographic (N) var 101.

Fortsatt alternativer for kanaler som ikke har innrettet seg etter norsk rett

Medietilsynet og Lotteritilsynet peker på flere mulige tiltak videre overfor de kanalene som ikke har innrettet seg etter norsk rett:

 1. Omgåelsesprosedyre

  Departementet må vurdere om det skal iverksettes en omgåelsesprosedyre etter AMT-direktivet. Lotteritilsynet peker på at dette kan bli et nødvendig tiltak sett i lys av de enorme og økende omfanget av pengespillreklame fra utlandet. En slik beslutning bør avvente inntil EU-kommisjonen har lagt frem de varslede endringene i AMT-direktivet andre kvartal 2016.

 2. Innspill i revisjonsarbeidet med AMT-direktivet

  Videre arbeid med revisjon av AMT-direktivet og innspill på behovet for endringer i regelverket som gjør det enklere å håndheve norske strengere regler overfor kanaler som sender fra andre EU/EØS-land.

 3. Drøftelser i kontaktutvalget

  Kulturdepartementet bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å legge frem konsultasjonssaken og de konkrete utfordringene knyttet til grenseoverskridende pengespillreklame til drøftelse i kontaktutvalget. Dette utvalget er dannet for å lette en effektiv gjennomføring av AMT-direktivet, og er et forum der medlemslandene kan drøfte konkrete problemer som oppstår ved anvendelsen av reglene i direktivet.

 4. Følge opp eventuelle brudd på britiske regler om pengespillreklame

  Det bør vurderes å ta initiativ overfor bransjeorganisasjonen ansvarlig for bransjekoden i Storbritannia med sikte på å opprette dialog og få stanset pengespillreklame som sendes i strid med sendetidsreglene i Storbritannia.

Medietilsynet og Lotteritilsynet vil gå i dialog med Kulturdepartementet om de beskrevne tiltakene og eventuelle andre tiltak i saken.