1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2015

Nytt fra Medietilsynet

Radio Norge får gebyr for brudd på allmennkringkastingsforpliktelsene

Medietilsynet reiste tilsynssak mot Radio Norge etter Allmennkringkastingsrapporten 2013. Nå har tilsynet fattet vedtak om at allmennkringkasteren ilegges sanksjon i form av gebyr på 700 000 kroner.

Sanksjonsform og gebyrets størrelse er vurdert ut i fra alvorlighetsgrad på brudd

Det er vektlagt at Radio Norge allerede i juni 2013 kuttet programtilbudet på syv av de elleve programområdene som er kvantifisert som forpliktede leveransemål i konsesjonssøknaden. Det innebærer en grov underleveranse av programmer i syv måneder av året. Radio Norge har også tidligere år hatt ulike brudd på allmennkringkastingskrav. I konklusjonen om å ilegge overtredelsesgebyr i denne saken er det også lagt vekt på at bruddene er enkle å konstatere, og vurderingen er basert på opplysninger Radio Norge selv har lagt frem i sitt allmennkringkastingsregnskap.

Kringkastingsforskriften gir Medietilsynet mulighet til å gi gebyr opp til to millioner kroner

Med tanke på den grad av skyld som er utvist, likebehandlingshensyn og preventive hensyn er det nødvendig å reagere med et gebyr av en viss størrelse. I utmålingen av gebyret har det blitt lagt vekt på hva Radio Norge har tjent på regelbruddet, at Radio Norge er riksdekkende, og at overtredelsene er alvorlige og grove. Tilsynet har tatt hensyn til Radio Norges vanskelige økonomiske situasjon, og at bruddene skjedde i siste halvår av en tiårig konsesjonsperiode.

Bakgrunn:

I Allmennkringkastingsrapporten 2013 kom det frem at Radio Norge hadde grove brudd på overordnede krav til oppfyllelsen av allmennkringkastingsvilkårene. Medietilsynet reiste tilsynssak mot Radio Norge for brudd på krav om tematisk og sjangermessig bredde og sendinger tilpasset både smale og brede grupper. I tillegg var det brudd på krav om verbalinnslag som ikke er reklame, sponsoridentifikasjon eller programinformasjon skal utgjøre en betydelig del av sendetiden.