1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynets eigarskapsmelding for 2015

Eigarskapsmelding 2015
Eigarskapsmelding 2015

Det var ingen store endringar på konsernnivå eller medieregionsnivå i 2015.

Regjeringa har foreslått at tilsyn med eigarskap i medieverksemdene blir flytt frå Medietilsynet til Konkurransetilsynet. Som ein følgje av det vil medieeigarskapslova bli oppheva.

Medietilsynet meiner det er viktig at dei gode rammevilkåra for openheit om medieeigarskap blir oppretthaldt. Medietilsynet vil derfor i tida framover sjå på korleis vi på best mogleg vis kan fortsette å bidra med oppdatert informasjon til bransje og publikum om eigarskap i media. Eigarskapsmeldinga for 2015 er derfor noko meir komprimert form enn tidligare år.

Eigarskap i norske medium 2015 (pdf)

For meir informasjon ta kontakt med Tor Erik Engebretsen, direktør for tilskot, marknad og økonomi.