1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Utlysning av frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i frekvensbåndet 174-230 MHz (DVB-T-blokka, 7 MHz båndbredde, Riksblokk 3)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet (MT) utlyser med dette frekvenstillatelse og anleggskonsesjon til drift i en landsdekkende frekvensblokk i båndet 174-230 MHz (heretter Riksblokk 3). Bruken av frekvensene er teknologinøytral, men tildeles brukt til kringkastingsformål.

Medietilsynet har mottatt èn søknad om anleggskonsesjon i Riksblokk 3.

Medietilsynet ber om at alle interesserte aktører melder sin interesse. Eventuelle konkurrerende søknader må være mottatt av Medietilsynet og Nkom innen 13. juni 2016 kl.14.00. Søknad om frekvenstillatelse sendes Nkom og søknad om anleggskonsesjon sendes Medietilsynet.

Informasjon om Riksblokk 3

Riksblokk 3 består av frekvensblokker fra 174-230 MHz-båndet med 7 MHz båndbredde. Frekvensblokkene er fordelt på 38 geografiske områder, som til sammen dekker hele fastlands-Norge. Frekvensene for Riksblokk 3 er regulert  gjennom GE06-avtalen for digital kringkasting i ITU region 1, og er i utgangspunktet fremforhandlet for DVB-T. Dersom andre kringkastingstjenester ønskes å tas i bruk, må tjenesten(e) tilfredsstille spesifikasjonene som er definert i GE06- avtalen, og det kan ikke kreves beskyttelse utover det som er definert i GE06-avtalen.

Krav til søknad

Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig og inneholde informasjon om:

 • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
 • Egenerklæring om relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg.

Søknaden merkes med «Anleggskonsesjon – DVB-T Riksblokk 3» og sendes til  

eller per post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad.

Søknader som ankommer etter tidsfristen vil bli avvist. Det samme gjelder dersom søknad om korresponderende frekvenstillatelse ikke inkluderer bankgaranti.

Frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for Riksblokk 3 vil ha en varighet til 31. desember 2031. Riksblokk 3 vil bli tildelt samlet som en landsdekkende blokk til én aktør, men aktøren står fritt til å dele opp Riksblokk 3 i mindre blokker.

Bankgaranti

For å sikre at eventuell overskuddsetterspørsel etter frekvensene og anleggskonsesjonen er reell, vil Nkom og Medietilsynet kreve at søker stiller en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på 500 000 – femhundretusen – kroner. Kravet om bankgaranti gjelder for alle søknader, også for allerede mottatte søknader. Bankgarantien må være utstedt av en bank eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området eller Sveits, og skal være underskrevet av bank/finansinstitusjon. Garantien må være gyldig til og med 20. desember 2016 og skal sendes Nkom med søknad om frekvenstillatelse. Nkom vil frigjøre garantien når det ikke lenger er aktuelt å gjøre den gjeldende. Kun originale bankgarantidokumenter vil bli akseptert. Søknad om frekvenstillatelse som ikke inneholder gyldig bankgaranti vil bli avvist.

Tildeling av spektrumtillatelse og anleggskonsesjon

Dersom Nkom og Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil frekvensstillatelse og anleggskonsesjon med varighet til 31. desember 2031 kunne tildeles opprinnelig søker. Dersom Nkom og Medietilsynet mottar flere søknader, vil tilsynene kunne beslutte at frekvenstillatelse og anleggskonsesjon skal tildeles ved auksjon. Ved en auksjon vil også andre enn de opprinnelige søkerne få mulighet til å delta. Tilsynene kan også beslutte å benytte andre mekanismer enn auksjon for å avgjøre fordelingen av frekvensene og konsesjonen.

Offentliggjøring av informasjon

Dersom søknader inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet etter de nærmere reglene i offentleglova og forvaltningsloven. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. I den grad hele eller deler av dokumentet ønskes unntatt fra offentlighet, ber Medietilsynet om at søker gir en begrunnelse for dette. Anmodningen om unntak fra offentlighet vil bli avgjort av Medietilsynet og meddelt søkeren.

Andre vilkår

Nkom er ansvarlig for tildelinger av frekvenstillatelser, som etter § 2-2 i kringkastingsloven skal samordnes med anleggskonsesjonen. Det må betales et gebyr for frekvenstillatelsen. For nærmere informasjon om søknadsprosedyre vedrørende frekvenstillatelser, se Nkoms hjemmeside på www.nkom.no.

Hovedvilkår for bruk av anleggskonsesjonen

Med hjemmel i kringkastingsloven § 2-2 annet ledd kan det settes vilkår for tildeling av anleggskonsesjoner. For Riksblokk 3 vil konsesjonsvilkårene i hovedsak omhandle følgende forhold:

 1. Konsesjonen er tidsbegrenset og er gyldig fra xxxx 2016 til 31. desember 2031.
 2. Konsesjonæren gis konsesjon til å etablere og drive anlegg for kringkasting og videresending av kringkasting på de frekvenser og innenfor det geografiske området som er definert av Nkom i vedtak av xxxx 2016
 3. Det er kun tillatt å videresende samtidig og uendret kringkastingssending fra NRK og andre som har rett til å drive kringkasting, kringkastere som innehar innholdskonsesjon etter kringkastingsloven § 2-1, eller aktører som har konsesjon/er registrert i det land hvor kringkastingsselskapet har jurisdiksjon.
 4. Anleggskonsesjonæren plikter å ta i bruk senderanlegg til formidling av kringkastingsinnhold som omtalt i pkt. 3 og 4 i vilkårene innen 12 måneder etter ikrafttredelse av foreliggende anleggskonsesjon. Dersom regulære kringkastingssendinger ikke formidles via senderanlegg innen denne fristen, kan Medietilsynet inndra anleggskonsesjonen. Konsesjonen kan i så tilfelle bli kunngjort på ny. 
 5. Anleggskonsesjonæren har koordineringsansvar for all virksomhet i Riksblokk 3. Eventuelle transmisjonsavtaler med innholdsleverandører skal inngås på åpne, transparente og ikke-diskriminerende vilkår.
 • Anleggskonsesjonæren skal fortløpende melde vesentlige endringer som vedrører konsesjonsforholdet til Medietilsynet, herunder endringer knyttet til opphør eller endring av eventuelle transmisjonsavtaler.
 1. Anleggskonsesjonæren skal innen 1. april hvert år levere en rapport til Medietilsynet om virksomheten det foregående år. Rapporten skal blant annet inkludere opplysninger om planer for utbygging, leietakere mv.
 2. Medietilsynet forbeholder seg retten til å endre konsesjonsvilkårene, blant annet i lys av den økonomiske og      teknologiske utviklingen.
 • Medietilsynet kan for øvrig i hele konsesjonsperioden endre konsesjonsvilkårene til skade for konsesjonæren dersom dette er nødvendig av hensyn til internasjonale forpliktelser, nasjonal lovgivning eller dersom det av andre viktige samfunnshensyn anses for nødvendig.
 • Endringer gir ikke anleggskonsesjonæren eller andre rett til erstatning fra staten.
 1. Myndighetene kan fatte enkeltvedtak som gir anleggskonsesjonæren rett til å overdra konsesjonen. En eventuell overdragelse av konsesjonen skal samordnes med overdragelse av frekvenstillatelsen etter prinsippene i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-5. Ved en eventuell overdragelse trer den nye konsesjonæren inn i samtlige forpliktelser som fremgår av konsesjonen.
 • Med overdragelse menes også indirekte overdragelse, herunder overdragelse av aksjer eller andre eierinteresser i konsesjonærselskapet som medfører endringer med hensyn til den bestemmende innflytelse, jf. lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 1-3 annet ledd.
 • Konsesjonen bortfaller dersom det åpnes konkurs hos anleggskonsesjonæren. Det samme gjelder dersom konsesjonæren innstiller distribusjonen av sendingene utover mindre utfall som skyldes teknisk svikt.
 1. Vilkår for faktisk bruk og opphør av frekvenstillatelsen fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i vedtak av xxxx 2016 gjelder tilsvarende.
 • For øvrig er kringkasting regulert i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften. Konsesjonæren plikter å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk, herunder reglene om sanksjoner. Medietilsynet gjør særskilt oppmerksom på at ved gjentatte eller grove brudd på konsesjonsvilkårene, eller øvrige bestemmelser i kringkastingsregelverket, vil konsesjonen kunne trekkes tilbake med hjemmel i kringkastingsloven § 10-5 annet ledd.

Kontaktinformasjon

Medietilsynet
Direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus:
Telefon: +47 69 30 12 50

Rådgiver Therese Thommessen:  
Telefon: +47 69 30 12 46

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Senioringeniør Pia Braadland

Telefon: +47 22 82 47 27