1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Nedgang i radiolytting etter det digitale skiftet

Foto: Kine Jensen

Den samlede nasjonale radiolyttingen har gått ned det siste året, viser tall som Medietilsynet presenterer i dag. Ifølge målingene gjort av Kantar Media er det nedgang for de brede kanalene eid av de største radiohusene, og noe økning for nye.

I likhet med de fleste andre tradisjonelle medier har også radio opplevd en nedgang i antall brukere siden 2014. Fra oktober i fjor til oktober i år har det vært en nedgang i daglig lytting fra 87 til 77 minutter.

Selv om radiolyttingen har vært nedadgående de siste årene, viser lyttermålingene at nedgangen for de nasjonale kanalene samlet sett er mer markant fra 2016 til 2017 enn tidligere i perioden.

– Det er derfor grunn til å tro at den økte nedgangen i samlet radiolytting i 2017 henger sammen med radioskiftet som er gjennomført i store deler av landet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Dette fallet i radiolyttingen har vært forventet. Kantar Media har i sin statusrapport for radiolytting for tredje kvartal i år uttalt at de antar at avstanden fra 2016 til 2017 vil være størst i fjerde kvartal, men at man kan forvente en økt vekst i radiolyttingen i løpet av 2018.

Nedgang for tradisjonelle kanaler og økning for nye

Til tross for at tallene for den samlede radiolyttingen viser en nedgang, blir bildet noe mer nyansert når de tradisjonelle kanalene (NRK P1, NRK P2, NRK P3, P4 og Radio Norge) sammenlignes med de øvrige kanalene i målingen. Lyttermålingen viser at mens de tradisjonelle kanalene mister lyttere, øker lyttingen på de nyere kanalene.

– Når antall kanaler utvides, får lytterne større valgmulighet. Da er det en naturlig konsekvens at radiolyttingen fordeler seg annerledes enn tidligere år. Dette er en forventet effekt av radiodigitaliseringen, sier Velsand.

Økt lytting på nye kanaler kompenserer likevel ikke fullt ut for nedgangen i lyttingen på de tradisjonelle kanalene, slik at det totalt sett er snakk om en lytternedgang sammenlignet med fjoråret.

Størst lytternedgang for NRK

Når de ulike kanalgruppene på nasjonalt plan sammenlignes (NRK, P4-gruppen og Bauer Media), er det NRK som opplever størst nedgang.

– Fordi NRK totalt sett har flest lyttere og også er den aktøren som har slukket sine FM-sendinger først i de fleste slukkeområdene, er det ikke overraskende at NRK har den største nedgangen, sier Velsand, og fortsetter: – Bauer Media har en liten lytteroppgang fra september til oktober, men forholdet mellom de ulike kanalgruppene må likevel sies å ha vært forholdsvis stabilt det siste året.

Oversikt over radiolyttertall fra Medietilsynet

Medietilsynet publiserer for første gang en oversikt over lyttertall for nasjonale radiokanaler, basert på målinger fra Kantar Media. Dekning, lyttetid og markedsandeler er målt.

– Det er viktig for Medietilsynet å få god oversikt over radiomarkedet nå i sluttfasen av radioskiftet. For å kunne følge utviklingen, kjøper vi derfor ulike lyttermålinger fra Kantar Media, avslutter Velsand.

Medietilsynet planlegger å publisere månedlige oversikter over lyttertall frem til det digitale radioskiftet er gjennomført. For å sikre åpenhet om lyttertallene vil Medietilsynet i tillegg til sin egen oversikt publisere hele tallmaterialet fra Kantar Media.

Vekst for  lokalradio på FM

Lokalradio er ikke omfattet av PPM-målingene (Portable People Meter) som Medietilsynet i dag publiserer. Lyttermåling for lokalradio gjøres gjennom en egen lyttermåling (CATI-undersøkelse). I en rapport fra Kantar Media som ble publisert i oktober er det en oversikt over historiske tall og presentasjon av tidligere lyttermålinger. Blant annet omtaler rapporten CATI-undersøkelsen for lokalradio per tredje kvartal 2017. Ifølge Kantar Media viste CATI-undersøkelsen at de fleste målte lokalradioene har en stabil utvikling eller vekst, og samlet sett er lytterveksten på ti prosent fra tredje kvartal 2016 til tredje kvartal 2017. Nærmere omtale av lokalradiomålingen finnes i Statusrapport for radiolytting 2017 (publisert 20. oktober 2017). Lenke til denne finner du nedenfor.

Hovedfunn i lyttermålingene

  1. Andelen som lytter til nasjonal radio synker fra 68 til 64 prosent fra 2016 til 2017.
  2. Frafallet av lyttere øker gradvis gjennom slukkeåret. I oktober er nedgangen 6,1 prosentpoeng mot oktober i fjor.
  3. Andelen som lytter til de tradisjonelle kanalene har sunket fra 66 til 54 prosent på tre år. Tilsvarende har andelen som lytter til de nye kanalene økt fra 14 til 27 prosent over samme periode.
  4. NRK opplever størst nedgang av kanalgruppene med 8,8 prosentpoeng siste 12 måneder. P4-gruppen går ned 1,3 prosentpoeng samme periode, mens Bauer Media går opp 0,6 prosentpoeng.

Medietilsynets oversikt over utviklingen i radiolyttingen

PPM-målingene fra Kantar Media

Statusrapport for radiolytting 2017 fra Kantar Media

Kontaktpersoner: Mari Velsand og Line Langnes