1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Pågående prosjekter og utredninger

Pågående prosjekter og utredninger

Utgreiing om den direkte mediestøtta

Foto dekorativt

Medietilsynet skal i 2021 gå gjennom dei ulike mediestøtteordningane.

Utgreiinga skal inngå i grunnlaget for Stortingets første behandling av fireårige styringssignal for NRK og mediestøtta. 

Ifølge den nye mediestøttelova skal regjeringa kvart fjerde år foreslå faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og dei direkte mediestøtteordningane. Kulturdepartementet har gitt Medietilsynet i oppdrag å bidra med fleire utgreiingar i forkant av at Stortinget i 2022 skal behandle det første forslaget til fireårige styringssignal. 

Full gjennomgang av mediestøtteordningane 

Medietilsynet skal gjennomgå dagens mediestøtteordningar og bidra til at dei mediepolitiske verkemidla på best mogleg måte bidrar til å sikre mediemangfaldet. 

Medietilsynet skal vurdere om samansetninga av støtteordningar er treffsikker sett opp mot dei mediepolitiske måla, og vurdere om det er behov for nye tilskottsordningar. Fordelinga av midlar mellom ulike grupper som får støtte gjennom den største tilskottsordninga, produksjonstilskottet, skal også vurderast. Vurderingane skal gjerast med utgangspunkt i prognosar og utviklingstrekk i økonomien for media. 

Medietilsynet hentar inn innspel frå bransjen 

Det er lagt opp til ein prosess med dialog og innspel frå bransjen for å sikre at Medietilsynet fangar opp både utviklingstrekk og tankar om framtidige behov. I tillegg til at Medietilsynet skal greie ut sjølv, skal tilsynet bruke noko ekstern utgreiingshjelp, for eksempel til ein konkurranseanalyse av NRK og andre relevante aktørar. 

Utgreiinga skal leverast til Kulturdepartementet i desember 2021. 

Les oppdragsbrevet frå Kulturdepartementet om mediestøtte her. 

For spørsmål, ta kontakt via vårt kontaktskjema.

Utredningen skal inngå i grunnlaget for Stortingets første behandling av fireårige styringssignaler for NRK og mediestøtten.

Ifølge den nye mediestøtteloven skal regjeringen hvert fjerde år foreslå faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og de direkte mediestøtteordningene. Kulturdepartementet har gitt Medietilsynet i oppdrag å bidra med flere utredninger i forkant av at Stortinget i 2022 skal behandle det første forslaget til fireårige styringssignaler.

Full gjennomgang av mediestøtteordningene

Medietilsynet skal gjennomgå dagens mediestøtteordninger og bidra til at de mediepolitiske virkemidlene på best mulig måte bidrar til å sikre mediemangfoldet.

Medietilsynet skal vurdere om sammensetningen av støtteordninger er treffsikker sett opp mot de mediepolitiske målene, og om det er behov for nye tilskuddsordninger. Det skal også sees på fordeling av midler mellom ulike grupper som får støtte gjennom den største tilskuddsordningen, produksjonstilskuddet. Vurderingene skal gjøres med utgangspunkt i prognoser og utviklingstrekk i medienes økonomi.

Medietilsynet innhenter innspill fra bransjen

Det er lagt opp til en prosess med dialog og innspill fra bransjen, for å sikre at Medietilsynet fanger opp både utviklingstrekk og tanker om fremtidige behov. I tillegg til at Medietilsynet skal utrede selv, skal tilsynet benytte seg av noe ekstern utredningsbistand, for eksempel til en konkurranseanalyse av NRK og andre relevante aktører.

Utredningen skal leveres Kulturdepartementet innen 8. desember 2021.

Les oppdragsbrevet fra Kulturdepartementet om mediestøtte her.