1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

Redaksjonens sosiale kapital som middel mot posttraumatisk stress

Forsker: Trond Idås

Tildelt støtte: 2015

Prosjektansvarlig: Trond Idås

Kontakt: trond.idaas@nj.no

Få tak i rapport: trond.idaas@nj.no

Sammendrag:

I denne undersøkelsen har jeg sett på sammenhengen mellom posttraumatisk stress, sosial støtte og posttraumatisk vekst. Datamaterialet var hentet fra undersøkelsen jeg gjorde blant journalistene som dekket terrorhandlingene i 2011 og/eller saken fram mot rettssaken i april 2012. Undersøkelsen ble utført i mars 2012, 8 måneder etter terrorhandlingene. 375 journalister og redaktører  besvarte undersøkelsen (N=375).

Målet med undersøkelsen var å undersøke om sosial støtte fra kolleger og ledelse i redaksjonen bidro til posttraumatisk vekst blant journalistene. Posttraumatisk vekst vil si at den rammede opplever at de er kommet styrket ut av en traumatisk hendelse, for eksempel ved at de har fått styrket tro egen evne til å håndtere krevende situasjoner, noe som da kan virke dempende på opplevelsen av posttraumatisk vekst.

Undersøkelsen viste at 9 prosent av journalistene hadde en så høy skåre på posttraumatisk stress på undersøkelsestidspunktet, at de var i risikogruppen for å utvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Ca. 40 prosent av journalistene hadde opplevd posttraumatisk vekst, nærmere 60 prosent hadde ikke opplevd noen endring, mens 1-2 prosent hadde opplevd en negativ utvikling som følge av dekningen.

Ca. 80 % av respondentene hadde opplevd minst en type sosial støtte. I undersøkelsen ble det skilt mellom mottatt støtte (f.eks. konsultasjon med psykolog eller gruppeterapi), opplevd støtte i redaksjonen (uformelle samtaler o.l.) og anerkjennelse.

Konklusjon: Undersøkelsen viste at graden av 'opplevd støtte' i redaksjonen var assosiert med et lavere nivå av 'posttraumatisk stress'. Den viste videre at særlig 'anerkjennelse', men også 'opplevd støtte' var assosiert med 'posttraumatisk vekst'. 'Mottatt støtte' hadde ingen signifikant effekt hverken på nivået av stress eller vekst. Oppsummert viser undersøkelsen at det er mindre risiko for helseproblemer etter krevende oppdrag i redaksjoner som har en kultur for å gi hverandre anerkjennelse for innsatsen og hvor det er en kultur for å være åpen om de krevende sidene av journalistyrket.