1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

Sitatrett og dokumentarfilmproduksjon

En undersøkelse av siteringspraksis på det uavhengige dokumentarfeltet.

Forsker: Torgeir Uberg Nærland

Tildelt støtte: 2015

Arbeids-/studiested: Universitetet i Bergen

Kontakt: torgeir.narland@infomedia.uib.no

Få tak i rapport: torgeir.narland@infomedia.uib.no

Sammendrag:

Sitering av rettighetsbelagt materiale inngår som en nødvendig og integrert del av dokumentarfilmsjangerens kreative praksis. Sitering er slik sett en forutsetning for at dokumentarfilmsjangeren skal kunne fylle sin potensielt vitale rolle som kritisk, kommenterende og agendasettende stemme i offentligheten. Samtidig viser forskning, signaler fra både nærings- og kulturpolitisk hold, samt signaler fra produksjonsmiljøet selv, at det hersker en utbredt uklarhet i forhold til sitatrettens rekkevidde, og når den kan påberopes. I konsekvens begrenser denne uklarheten dokumentarfilmskaperes mulighet til å fortelle potensielt viktige historier.

Studien tar utgangspunkt i tre filmer som inneholder tilfeller hvor sitatretten har blir påberopt. Basert på intervju med produsenten i hver case løfter denne studien frem hvordan sentrale hensyn i lovteksten fortolkes og hvilke vurderinger som ligger bak fortolkningen: hva som oppfattes som riktig praksis, hva som forstås som «snylting» på opphavsmannens interesser, og hvordan hensynet til den allmenne diskusjonsfrihet vurderes. Basert på egen analyse av disse filmene diskuteres deretter sitatrettenes berettigelse i hvert av dissen tilfellene. Ved å frembringe forskningsbasert kunnskap om siteringspraksis er målet med denne studien å bidra til en klargjøring av hvordan sitatretten forstås, og når den påberopes i norsk dokumentarfilmproduksjon, og slik bidra til et mer kunnskapsbasert fundament for fremtidig siteringspraksis.