1. Startsiden
 2. Fakta og innsikt
 3. Medieforskning
 4. Avslutta forskingsprosjekt

Avslutta forskingsprosjekt

Medieforskingsprosjekt 2018

 • Aina Landsverk Hagen: "Desken – dinosaur eller dynamisk endringsagent?" 400 000 kroner

  Prosjektet peker på at den pågående digitaliseringen av mediefeltet får store konsekvenser for deskens rolle i norske redaksjoner. Prosjektet vil gi innsikt i hva som norske medieorganisasjoner kan gjøre for å håndtere endringer i sin redaksjoner og være relevant for videre policytenkning på mediefeltet.

 • Audun Engelstad: "Analyse i praksis" – forprosjekt. 50 000 kroner

 • Carol Azungi Dralega: "Ikke-vestlig ungdom, dataspill, konflikt og regulering fra et familieperspektiv". 350 000 kroner

  Undersøkelsen ser på ikke-vestlig ungdom i Norge og dataspill i en hverdagskontekst og et familieperspektiv med særlig fokus på hvordan regulering av spilling skjer i familien. En sentral problemspilling er hvordan dataspilling kan komme i konflikt med eller støtte sosiale relasjoner, hverdagsrutiner og forpliktelser og hvordan foreldre reagerer på spilling.

 • Eirik Nymark Esperås: "Fra pressemelding til
  nyhetstekst - En stordata-analyse av norske nyhetsmediers bruk av pressemeldinger" 502 000 kroner

  Prosjektet overordnede problemstilling er i hvilken grad kan nyhetsinnholdet i norske aviser spores tilbake til pressemeldinger og hvordan har bruken av denne typen innhold endret seg over tid?
 • Eirik Vatnøy: "Medieundersøkelsen 2018". 120 000 kroner

  Undersøkelsens ønsker å svare på følgende spørsmål: Hvor finner ungdom informasjon, hva ser de på som sin hovedkilde for nyhetsoppdatering? Fører mediebruken til noen form for samfunnsaktivitet? Hvor bevisst forhold har ungdom til offentligheten og ytringsfrihetens muligheter og begrensninger? Hvordan påvirkes ungdom av det de eksponeres for via media og har dette noe å si for hvordan de selv opererer f.eks. i sosiale media?
  Resultatene vil bli offentliggjort på Nordiske mediedager i Bergen.

 • Eli Skogerbø: "Medievalgkampen 2017". 500 000 kroner

  Forskningsprosjektet vil undersøke tre nært sammenknyttede tema: Hvordan nyhetsmediene, riks- og lokalmedier, dekket valgkampen i 2017? Hvordan sentrale politikere og politiske partier i innspurten av valgkampen brukte sosiale medier for å fremme sine saker? Hva kjennetegnet mediedekningen og Facebook-oppdateringene om innvandringssaker til partier og politikere i valgkampen 2017?

 • Jens Barland: "Norsk Medietidsskrift" – forprosjekt. 100 000 kroner

 • Johann Roppen: "Stiftelsar som eigarar av norske media" – forprosjekt. 50 000 kroner

 • Knut Helland: "Sportsrettigheter". 163 000 kroner

  Prosjektet stiller følgende spørsmål til besvarelse:
  - Hva kjennetegner sportsrettighetenes potensiale i et nytt medielandskap?
  - Hvorfor har disse rettighetene så stor verdi?
  - Hvilken plass vil sportsrettighetene ha i morgendagens landskap?
  - Hvordan kan utviklingen knyttet til sportsrettigheter gi forståelse av forholdet mellom tradisjonelle og nye medier?
 • Lisbeth Morlandstø: "Norsk medieforskerkonferanse" – forprosjekt. 55 000 kroner

 • Magnus Hoem Iversen: "Folks tillit til journalistikk". 509 000 kroner

  Forskningen berører følgende problemstillinger: Hvilke faktorer øker eller reduserer folks tillit til en mediepublikasjon? Vanlige borgers oppfatninger av hva «tillit til mediene» faktisk betyr og innebærer. Hvordan vanlige nyhetskonsumenter bruker og forholder seg til faktasjekktjenester (som f.eks. Faktisk.no,) samt faktasjekkens effekt for tillit til ulike informasjonskilder? Hvordan journalister forholder seg til faktasjekk som praksis, det å selv bli faktasjekket, og hvordan de anser faktasjekkens rolle i journalistikk som praksis og i samfunnsdebatten for øvrig.

 • Stine Agnete Sand: "Rapport fra Sameland" – forprosjekt.  50 000 kroner

 • Trine Syvertsen: "Når digitale medier invaderer livet". 480 000 kroner

  Hensikten med prosjektet er å undersøke dilemmaer og ambivalens i dagens medieutvikling, både med tanke på hvordan mediebrukerne opplever og takler det økende presset fra digitale medier og tjenester. Hvordan dette diskuteres i offentligheten og hva slags hjelpemidler brukerne har til rådighet. Sentralt i dette problemkomplekset er selvhjelpsstrategier for mediekontroll og egenregulering (digital detox).

 • Elisabeth Wiken: "Instagram som arena for politisk meningsdannelse" – mastergradsstipend. 30 000 kroner

 • Bente Håvimb: "Betaling for nyheter i Norge". 117 000 kroner

  Undersøkelsen har som formål å belyse betalingsvilje for nyheter i Norge, gjennom å forstå utbredelsen av dette, bruk av ulike nyhetsmedier, holdninger til betaling og særtrekk innenfor ulike brukergrupper. Innføring av betalingsløsninger på nett har skjedd raskt, og med fall i annonseinntekter blir dette en stadig viktigere inntektskilde for mediehusene.

 • Kristin Skare Orgeret: "Profesjonsdilemmaer i dekningen av #metoo". 350 000 kroner

  Undersøkelsens to spørsmål er følgende: «Hvordan var #metoodekningens kildebruk og personfokus, og hvilke profesjonsdilemmaer oppsto i det journalistiske og redaksjonelle arbeidet?»

I tillegg mottok Norsk medietidsskrift og Norsk mediekonferanse 2018 midler. To søkere ble tildelt midler til forprosjekt.