1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Fire nye aviser får produksjonstilskudd

En bunke aviser ligger på et bord.

To nye nasjonale aviser og to nye lokalaviser får produksjonstilskudd når Medietilsynet har fordelt årets pott på cirka 400 millioner kroner.

- Denne støtteordningen bidrar til at vi har mangfold av redaktørstyrte medier med et bredt journalistisk innhold over hele landet, og til å fremme konkurransen i mediemarkedet. Ordningen er innrettet for å styrke særlig nyhets- og aktualitetsmedier i markeder som er for små til å være bærekraftige, eller som er alternativer til de ledende nyhetsmediene. Derfor er den viktig for det samlede mediemangfoldet, både nasjonalt og lokalt, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. 

I alt 156 aviser får produksjonstilskudd i år. Av de fem nye publikasjonene som søkte om støtte, får fire av dem tilskudd: De nasjonale publikasjonene document.no og Filter Media, samt lokalavisene Bodø Nu og Flatangernytt. Shifter får avslag på søknaden, fordi Medietilsynet vurderer at avisen ikke oppfyller forskriftens krav om å være rettet mot allmennheten og kravet til bredde i innholdet. 

Jarlsberg avis, Lindesnes og Meråkerposten har tidligere mottatt produksjonstilskudd, og er tilbake i ordningen i år.   

Fikk avslag i fjor, kvalifiserer til støtte i år

Både Document.no og Filter Media fikk avslag på sine søknader i fjor, men i år har Medietilsynet vurdert at disse publikasjonene fyller kriteriene. 

-  Søkerne er nøye vurdert opp mot de ulike kriteriene i forskriften, og vår vurdering er at de fyller alle kriteriene for å få produksjonstilskudd, sier Velsand. 

Publikasjonene Østhavet og Vestlandsnytt faller ut fra listen over støttemottakere i 2023. Østhavet har innstilt sin virksomhet, mens Vestlandsnytt ikke har søkt om tilskudd i år. Sydvesten oppfyller ikke kravet til antall abonnenter, og går i overgangsordning. 

Morgenbladet får størst økning 

Klassekampen får mest i støtte i år, med 40 millioner kroner. Morgenbladet får den største økningen, og får 22,4 millioner kroner, mot rundt 11,1 millioner kroner i 2022.  

- Som følge av en forskriftsendring har vi gjennomgått de nasjonale publikasjonene for å vurdere om den enkelte avis er et nisje- eller breddemedium.  Vår vurdering er at Morgenbladet fyller breddekravet til innhold og kriteriene for et nasjonalt nummer to-medium på linje med for eksempel Klassekampen og Dagsavisen, sier Velsand.   

Bergensavisen får den største reduksjonen i tilskudd sett opp mot fjoråret. Avisen får 29,2 millioner kroner i tilskudd i år, mot 34,6 millioner i 2022. En viktig årsak til reduksjonen er at tilskuddet etter den nye forskriften beregnes ut fra brukerinntekter, mens beregningen tidligere ble gjort på bakgrunn av opplag. 

Søkere må fylle en rekke krav for å få tilskudd 

Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene, og skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Støtteordningen likestiller papir- og nettaviser, og forvaltes av Medietilsynet.  

For å få produksjonstilskudd må avisene oppfylle en rekke krav. De må blant annet ha som hovedformål å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten, i tillegg til å ha et bredt tilbud av nyhets, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. 

Fakta om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier 

  • Produksjonstilskuddet er den største direkte mediestøtteordningen, og Medietilsynet forvalter ordningen. I 2023 blir 401,7 millioner kroner fordelt i støtte. Bevilgningen til produksjonstilskuddet økte med 20 millioner kroner fra 2022, etter en justering for pris- og lønnsvekst. 
  • Produksjonstilskuddet skal bidra til et mangfold av redaktørstyrte nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Ordningen er plattformnøytral, som betyr at alle nyhets- og aktualitetsmedier på papir og nett, med unntak av kringkastere, kan søke. 
  • Ordningen er særlig rettet mot nyhetsmedier i markeder som er for små til å være bærekraftige, og nyhetsmedier som er alternativer til de ledende nyhetsmediene i større markeder. Produksjonstilskuddet skal korrigere for markedssvikt for mindre nyhetsmedier og nummer to-medier i slike markeder. 
  • Når nye aviser søker støtte, vurderer Medietilsynet søkeren opp mot kravene i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Kravene gjelder blant annet innhold, antall abonnenter og driftsøkonomi.

Årets nye søkere

Mediets navn Tilskuddskategori Produksjonstilskudd 2023
document.no Nasjonalt nisjemedium 2 892 775
Filter Nyheter Nasjonalt nisjemedium 2 751 839
Flatangernytt Nummerén- og alenemedium 977 452
BODØ NU Lokalt nummertomedium 965 905
Shifter Oppfyller ikke krav til innhold og om å være rettet mot allmennheten  

De ti avisene som mottar mest i produksjonstilskudd i 2023:

Mediets navn Tilskuddskategori Produksjonstilskudd 2023
KLASSEKAMPEN Nasjonalt nummertomedium 40 000 000
BERGENSAVISEN Lokalt nummertomedium 29 222 584
DAGSAVISEN Nasjonalt nummertomedium

27 688 156 

VÅRT LAND Nasjonalt nummertomedium

25 800 515 

MORGENBLADET Nasjonalt nummertomedium

22 435 922 

NATIONEN Nasjonalt nummertomedium

20 834 824 

DAGEN Nasjonalt nummertomedium

14 953 857 

Nidaros Lokalt nummertomedium

8 395 589 

FISKERIBLADET Nasjonalt nummertomedium

8 046 031 

Avisa Oslo Lokalt nummertomedium

7 306 532 

Se hele oversikten over årets tildeling av produksjonstilskudd her.

Tildelingen i Excel-format versjon finnes her.

 

  Abonner på nyheter (RSS)