1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Mediestøtten prisjusteres

En fotojournalist står med et kamera og filmer er person.

Pris- og lønnsjustering for mediestøtten, ingen nye endringer i merverdiavgiftsfritak og løfte om ytterligere forlengelse av FM-konsesjoner. Det er blant punktene som berører mediefeltet i forslaget til statsbudsjettet for neste år.

Bevilgningene til den direkte mediestøtten og tilskuddet til NRK justeres i takt med pris- og lønnsvekst, i tråd med de fireårige styringssignalene Stortinget har vedtatt for perioden 2024-2026. Totalt foreslår mediestøtten økt med 29 millioner til 517,4 millioner kroner.  Bevilgningen til NRK er foreslått til 7 216 mill. Dette er en videreføring av nivået fra 2023, med en redusert justering for pris- og lønnsvekst. Det settes også av 150 millioner kroner til en avtale med ny kommersiell allmennkringkaster. TV 2 var den eneste søkeren og det forhandles nå om en avtale som skal gjelde fra og med 2024.

Tilskuddsordningen til lokale lyd- og bildemedier utvides

I forslaget til statsbudsjett for 2024, går det fram at det planlegges at tidligere foreslåtte endringer i tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier, får virkning fra og med neste års tildeling. Dette betyr blant annet at podkast og audiovisuelle bestillingstjenester som retter seg mot et lokalt publikum kan søke tilskudd, og at taket for driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper heves til 200 000 kroner.

Kultur- og likestillingsdepartementet planlegger å sende forslag til revidert forskrift om tilskudd til samiske aviser på høring neste år, der det blant annet blir foreslått at ordningen skal gjøres plattformnøytral.

Medietilsynet mener merverdiavgiftsfritaket bør gjelde for alle nyhetsmedier

Fra og med i år ble merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester avviklet. Senere er det foreslått en lovendring som innebærer at aviser kan ha en høyere andel lyd og levende bilder og fortsatt omsettes uten merverdiavgift, og denne endringen foreslås å tre i kraft fra og med neste år. Men TV 2 får ikke tilbake ordningen med momsfritak for sitt nyhetsinnhold.

- Medietilsynet mener det er viktig for mediemangfoldet at merverdiavgiftsfritaket gjelder alle nyhetsmedier. Løsningen som nå kommer, er bedre enn den som har vært i år, men likevel langt fra optimal, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Forlenger konsesjonene for å sende radio over FM-nettet

Regjeringen foreslår i budsjettproposisjonen at det skal gjennomføres en direktetildeling av FM-konsesjoner til eksisterende lokalradiokonsesjonærer for perioden 2027–2031. Da de riksdekkende FM-nettene ble slukket i 2017 fikk de fleste lokalradioer mulighet til å fortsette på FM, først frem til 2021. Deretter ble konsesjonene forlenget frem til 2026. Digitaliseringen av lokalradio pågår fremdeles samtidig som FM fortsetter å være en viktig plattform både når det gjelder lytting og inntekter.

- Medietilsynet er kjent med at lokalradio har en utfordrende situasjon, både når det gjelder økonomi og konkurranse fra mange aktører. Vi mener derfor det er positivt at regjeringen legger til rette for at lokalradioer som har behov for det kan fortsette på FM. Medietilsynet vil foreta forlengelsen av konsesjonene i god tid før dagens konsesjoner utløper 31. desember 2026, sier Mari Velsand.

Medietilsynets budsjett styrkes

Medietilsynet får styrket sitt budsjett med to millioner kroner neste år. Dette er knyttet til nye oppgaver, blant annet knyttet til gjennomføringen av endringer i EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester. Viktige endringer i direktivet er blant annet at det blir økte krav til universell utforming av programmer, noe som bedrer tilgangen til medieinnhold for personer med nedsatt funksjonsevne. Det blir også endrede regler om reklame og produktplassering som er bedre tilpasset medieutviklingen.

- Medietilsynet har de siste årene effektivisert driften betydelig og samtidig levert mer på nye områder. Når vi nå får ytterligere oppgaver, er jeg svært glad for at vi også får noe mer midler, sier direktør Mari Velsand.

Slik foreslår regjeringen at den direkte mediestøtten fordeles neste år:

Støtteordning (i 1 000)

2024

2023

Endring

Endring i prosent

Produksjonstilskudd

424 445

400 155

24 290

6%

Innovasjon og utvikling

22 825

21 520

1 305

6%

Samiske aviser

42 760

40 310

2 450

6%

Lokale lyd- og bildemedier

23 000

22 240

760

3%

Medieforskning

4 440

4 180

260

6%

Sum mediestøtte

517 470

488 405

29 065

6%

  Abonner på nyheter (RSS)