1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet avdekket ti regelbrudd i 2021

Medietilsynet gjennomførte 25 tilsyn i 2021, og i ti av tilfellene ble det avdekket brudd på regelverket. – I de fleste tilfellene ble saken løst gjennom veiledning og dialog med aktørene, vi ga kun én sanksjon i fjor, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet har ansvar for å påse at reglene i kringkastingsloven, bildeprogramloven, valgloven § 9-9 og reglene for mediestøtte blir fulgt, og gjennomfører hvert år kontroller for å undersøke om regelverket overholdes.

– Vi kontrollerer blant annet at det er et tydelig skille mellom kommersielt og redaksjonelt innhold, at seerne ikke blir utsatt for et for stort reklametrykk, at NRK og TV 2 oppfyller sine forpliktelser som allmennkringkastere og at mindreårige beskyttes mot skadelig påvirkning fra levende bilder, sier Velsand.

Les tilsynsrapporten for 2021 her

Aktørene ønsker å følge reglene og er raske med å innrette seg

I fjor gjennomførte Medietilsynet til sammen 25 tilsyn: 17 med kringkastingsregelverket, fire med regelverket for mediestøtte, tre med bildeprogramloven og én kontroll med at valgloven ble fulgt.

– I ti av tilsynene ble det avdekket brudd, noe som er på linje med tidligere år. Ofte kontrolleres mange programmer og flere aktører i et og samme tilsyn. Resultatet kan være at reglene i all hovedsak er fulgt, selv om det avdekkes ett brudd i et slikt tilsyn. I fjor ble de fleste bruddene løst gjennom veiledning, noe som er blitt mer vanlig de siste årene. Vår erfaring er at aktørene ønsker å følge reglene, og er raske med å innrette seg når vi tar kontakt for dialog og veiledning, sier Velsand. – Dersom aktørene bryter regelverket flere ganger eller ikke viser vilje til å innrette seg etter Medietilsynets veiledning, er det aktuelt å gi sanksjoner i form av for eksempel advarsel eller gebyr.

I én av sakene ble aktøren ilagt sanksjon i form av advarsel. Advarselen ble gitt til Discovery etter brudd på reglene om sponsing på TVNorge.

Avklaring om pengespillreklame ventes snart

Medietilsynets største tilsynssak i 2021 handlet om ulovlig pengespillreklame, der en kontroll i fjor vår avdekket at en rekke av Discoverys tv-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill som ikke er tillatt i Norge.
– I løpet av kort tid kommer vi med en avklaring på om det er grunnlag for å pålegge tv-distributørene å fjerne pengespillreklamen på tv-kanalene til Discovery, sier Velsand.

Fakta om Medietilsynets tilsynskontroll i 2021

  • Medietilsynet fører tilsyn etter en vurdering av risiko og vesentlighet. Der risikoen for brudd er høy, og konsekvensen av brudd alvorlig, prioriteres tilsyn høyt.
  • I 2021 gjennomførte Medietilsynet 25 tilsyn. Av disse var 68 prosent (17) etter kringkastingsregelverket, 16 prosent (4) var innenfor mediestøtte, 12 prosent (3) etter bildeprogramloven og 4 prosent (1) var tilsyn etter valgloven.
  • Det ble avdekket brudd i ti av tilsynene. Blant annet brøt TVNorge reglene om sponsoridentifikasjon og tre radiokanaler brøt regelverket om reklame og sponsing. I tillegg viste en kontroll at en rekke av Discoverys tv-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill som ikke er tillatt i Norge. Saken følges videre opp med fem norske tv-distributører i 2022.
  • Tilsynsvirksomheten planlegges systematisk i årlige og treårige tilsynsplaner. Medietilsynet fører tilsyn med at NRK og TV 2 overholder sine forpliktelser som allmennkringkastere hvert år. I tillegg til den planlagte tilsynsvirksomheten, kan en tilsynssak iverksettes etter at tilsynet er blitt gjort oppmerksom på et mulig brudd.

 Her kan du lese hele rapporten om Medietilsynets tilsynsvirksomhet i 2021

  Abonner på nyheter (RSS)