1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet fann brot i halvparten av tilsyna i fjor

Alle dei sju åtvaringane kom etter brot på kringkastingsregelverket og gjaldt brot på reglar om reklame, sponsing og produktplassering. Foto: Medietilsynet
Alle dei sju åtvaringane kom etter brot på kringkastingsregelverket og gjaldt brot på reglar om reklame, sponsing og produktplassering. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet avdekte brot i cirka halvparten av dei 29 tilsyna som blei gjennomførte i 2022. Det blei gitt sju åtvaringar for brot på reglar om reklame, sponsing og produktplassering.

Medietilsynet gjennomførte 21 tilsyn etter kringkastingsregelverket, 5 tilsyn etter bildeprogramlova og utvida kontroll med 3 aktørar som fekk produksjonstilskott (mediestøtte) i 2022. Dette resulterte i 7 åtvaringar. Dei andre brota blei løyste ved å gi rettleiing til aktørane.

– Åtvaringane blei gitt i tilfelle der det tidlegare anten var gitt rettleiing om reglane eller det var så klare brot at det var naturleg å reagere med sanksjon, seier Mari Velsand.

Alle dei sju åtvaringane kom etter brot på kringkastingsregelverket og gjaldt brot på reglar om reklame, sponsing og produktplassering.

Ulovleg pengespelreklame på tv forsvann etter tilsyn

Medietilsynet vurderer kor stor risiko det er for brot, og kor vesentlege brota på regelverket kan vere, når det blir bestemt kva slags tilsyn som skal gjennomførast.

– Vi prioriterer å gjennomføre tilsyn der vi vurderer at det er svært sannsynleg at regelverket blir brote, og der konsekvensen av brot er alvorleg, seier Velsand.

Eit eksempel er tilsynet med utanlandsk, ulovleg pengespelreklame på tv. Etter at Medietilsynet påla tv-distributørane Telenor, Telia, Allente, Altibox og RiksTV å stanse sendingane av ulovleg pengespelreklame på Discovery, blei reklame så godt som borte frå norske tv-skjermar.

– Vi er glade for at tiltaka som er gjorde for å stanse utanlandsk pengespelreklame på tv, har ført til gode resultat. Det at Medietilsynet fekk myndigheit til å gi pålegg overfor distributørane, saman med at Lotteri- og stiftingstilsynet har prioritert tilsynsarbeid på dette området, har vore viktig, seier Mari Velsand.

Medietilsynet prioriterer å sjekke populære program

I fjor prioriterte Medietilsynet å kontrollere større produksjonar som når eit stort publikum.

– Årsaka er at brot på regelverket i eit populært program påverkar eit større publikum enn brot i eit program med lågare oppslutning, seier Velsand.

Medietilsynet er også opptatt av å reagere raskt ved regelbrot for å førebygge at det skjer igjen. – Da kan kringkastarane eller dei som tilbyr strøymetenester, rette opp brota i framtidige sendingar i den same programserien. Dette er positivt for publikum, som unngår å bli utsett for unødig kommersielt press eller andre regelbrot, seier Velsand.

Les Medietilsynets rapport om tilsyna i fjor her

Fakta om Medietilsynets tilsynsaktivitetar i 2022

  • Det blei gjennomført 29 tilsynsaktivitetar: 21 tilsyn etter kringkastingsregelverket, 5 etter bildeprogramlova og kontroll med 3 aktørar som fekk produksjonstilskott (mediestøtte).
  • I om lag halvparten (14) av tilsyna blei det avdekt brot på regelverket.
  • Det blei gitt sju åtvaringar for brot på kringkastingsregelverket, og alle gjaldt brot på reglar om reklame sponsing og produktplassering.
  • Ofte blir mange program og fleire aktørar kontrollerte i eitt og same tilsynet. Resultatet kan vere at reglane i all hovudsak er følgde i majoriteten av programma eller hos dei fleste aktørane, sjølv om eit tilsyn avdekker brot.
  • Det primære verktøyet for Medietilsynet for å sikre at reglane blir følgde, er dialog og rettleiing. Dersom aktørar bryt regelverket fleire gonger, dersom det er grove brot, eller dersom aktørane ikkje viser vilje til å gjere endringar når Medietilsynet påpeikar brot, kan Medietilsynet gi åtvaring, gebyr eller tvangsmulkt.

  Abonner på nyheter (RSS)