1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet vil styrke det samiske medietilbudet

Medietilsynet foreslår å gjøre støtten til samiske aviser plattformnøytral og å innlemme et eget tilskudd til produksjon av nordsamiske saker i tilskuddsordningen. – Målet er å styrke mediemangfoldet og journalistikken til den samiske befolkningen, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Forslagene til endringer i støtteordningen for samiske aviser inngår i en utredning om mediestøtte som Medietilsynet har utarbeidet på oppdrag fra Kulturdepartementet. Utredningen skal være en del av grunnlaget når Stortinget skal bestemme fireårige styringssignaler for den direkte mediestøtten for perioden fra 2023 til 2026. 

Medietilsynet foreslår at støtteordningen blir plattformnøytral

Som en del av utredningen har Medietilsynet evaluert dagens støtteordninger. Evalueringen av den samiske ordningen viser at den har både høy treffsikkerhet og måloppnåelse. Medietilsynet vurderer at støttemottakerne bidrar til å legge til rette for demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet. Likevel foreslås flere endringer.

– I dag kan kun papiraviser få støtte, og dermed reflekterer ikke ordningen den digitale medieutviklingen. Vi foreslår derfor å gjøre den plattformnøytral, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.   

Medietilsynet foreslår også at produksjonstilskuddet til samiske medier deles mellom to kategorier mottakere – én kategori for lavfrekvente medier (som ukeaviser og fådagersaviser) og én for høyfrekvente medier (dagsaviser).

– Endringen sikrer at medier som publiserer mye og regelmessig redaksjonelt innhold også får mest i tilskudd. En slik inndeling gir også økt forutsigbarhet for dagsavisene ved at nye fådagersaviser ikke kommer inn i samme tilskuddskategori, sier Velsand.

Medietilsynet vil inkludere journalistisk innhold på nordsamisk i ordningen

Da Medietilsynet nylig la fram en rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet, var en av anbefalingene at NRK Sápmi bør får et større ansvar for å formidle samisk kultur og språk. Nå foreslår Medietilsynet en liten økning av støttetaket for driftstilskudd til etniske og språklige minoritetsradioer for å legge til rette for at en del av midlene også kan brukes til lokal programproduksjon hos disse aktørene. I tillegg forslår tilsynet å inkludere en ny tilskuddskategori for journalistisk innhold på nordsamisk i støtteordningen for samiske aviser.

– Lulesamisk og sørsamisk er minoritetsspråk også i samisk sammenheng, men alle de tre samiske språkene, inkludert nordsamisk, er karakterisert som truede språk. Medietilsynet mener det er viktig å sikre at ordningen bidrar til å bevare og utvikle alle de samiske språkene som bruks- og samhandlingsspråk, sier Velsand.

Medietilsynet foreslår derfor å gi mediene insentiver til å produsere saker på nordsamisk, fordi det vil være et godt tilskudd til det samiske mediemangfoldet.
– Samlet håper vi at de tiltakene vi nå foreslår, både for NRK, lokalradioene og avisene, kan bidra til et enda sterkere samisk medietilbud, sier Velsand.

Medietilsynet foreslår å øke den årlige støtten med totalt 5,2 millioner kroner

Utvidelsen av støtteordningen til å også inkludere et eget tilskudd for journalistisk innhold på nordsamisk, gjør at Medietilsynet foreslår å øke den årlige bevilgningen med 750.0000 kroner. Som en konsekvens av at Medietilsynet foreslår å avvikle ordningen med distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark, legges det opp til å overføre den delen av tilskuddet som har gått til samiske aviser, til den samiske støtteordningen. Dette utgjør 900.000 kroner årlig.

– Siden disse pengene har gått til å distribuere papiraviser, bør det gjøres en ny vurdering av om pengene skal forbli i ordningen hvis den blir plattformnøytral, sier Velsand.

Som en konsekvens av de foreslåtte endringene i ordningen, foreslår Medietilsynet at bevilgningen til samiske aviser samlet økes med 5,2 millioner årlig til 40,9 millioner kroner.

Her kan du lese pressemeldingen på samisk

Her kan du lese hele rapporten om mediestøtte

Ikke tid til å lese hele? Les kort-versjonen av rapporten om mediestøtte her

Forslagene om endringer i støtteordningene for samiske aviser

 • Gjøres plattformnøytral
 • Fordelingskriteriet endres fra avissider til egenproduserte saker
 • Produksjonstilskuddet deles mellom to kategorier mottakere – en kategori for lavfrekvente medier (ukeaviser og fådagersaviser) og en for høyfrekvente medier (dagsaviser)
 • Utvide støtteordningen med et særskilt tilskudd til innhold på nordsamisk i tillegg til lule- og sørsamisk, som er inkludert i dag.
 • Distribusjonstilskuddet til aviser i Finnmark avvikles. Midlene som har gått til samiske aviser (900.000 kroner årlig) overføres til denne tilskuddsordningen.
 • Samlet styrkes tilskuddspotten til samiske aviser med 5,2 millioner kroner
 • Tilskudd til samiske aviser gis som et driftstilskudd til aviser med den samiske befolkningen som hovedmålgruppe, og til aviser som utgir avissider på lule- og sørsamisk. I 2020 fikk fem aviser til sammen nesten 37 millioner kroner.
 • Aviser med den samiske befolkningen som målgruppe bidrar til å gjøre de samiske skriftspråkene mer synlige. Støtteordningen skal i tillegg legge til rette for demokratisk debatt og meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.

Fakta om støtteordningen for samiske aviser

 • Tilskudd til samiske aviser gis som et driftstilskudd til aviser med den samiske befolkningen som hovedmålgruppe, og til aviser som utgir avissider på lule- og sørsamisk. I 2020 fikk fem aviser til sammen nesten 37 millioner kroner.
 • Aviser med den samiske befolkningen som målgruppe bidrar til å gjøre de samiske skriftspråkene mer synlige. Støtteordningen skal i tillegg legge til rette for demokratisk debatt og meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.

  Abonner på nyheter (RSS)