1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Nye oppdrag for Medietilsynet: NRK-utredning og gjennomgang av mediestøtten

Medietilsynet skal neste år utarbeide en ny rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet påvirker konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Tilsynet skal også gjennomgå de ulike mediestøtteordningene. – Utredningene skal inngå i grunnlaget for Stortingets første behandling av fireårige styringssignaler for NRK og mediestøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ifølge den nye mediestøtteloven, som nylig ble vedtatt av Stortinget, skal regjeringen hvert fjerde år foreslå faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og de direkte mediestøtteordningene. Nå har Kulturdepartementet gitt Medietilsynet i oppdrag å bidra med flere utredninger i forkant av at Stortinget i 2022 skal behandle det første forslaget til fireårige styringssignaler.

Ny NRK-utredning om mediemangfold og konkurransesituasjon

Medietilsynet skal kartlegge hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Rapporten skal framskaffe et faktabasert grunnlag for utformingen av fireårige styringssignal for NRKs økonomiske rammer, og vurderingen av om det er behov for endringer i NRKs allmennkringkastingsoppdrag.

– Vi skal vurdere hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds- og bruksmangfold, hvordan NRK oppfyller sitt særskilte ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner og hvordan NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet. Videre skal vi se på eventuelle konkurransemessige virkninger av et utvalg av NRKs tjenester, særlig det digitale nyhets- og aktualitetstilbudet, og om NRKs tilstedeværelse i markedet påvirker konkurransen på en slik måte at det samlede tilbudet til publikum blir svekket, sier Velsand.

Medietilsynet utarbeidet en tilsvarende rapport til Kulturdepartementet i 2018.

Full gjennomgang av mediestøtteordningene

Medietilsynet skal også gjennomgå dagens mediestøtteordninger.

– Det har skjedd store endringer i mediemarkedet de siste årene, og det er bra at det nå legges opp til en systematisk gjennomgang av støtteordningene. Det er viktig at de mediepolitiske virkemidlene på best mulig måte bidrar til å sikre mediemangfoldet, sier Velsand.

Medietilsynet skal vurdere om sammensetningen av støtteordninger er treffsikker sett opp mot de mediepolitiske målene, og om det er behov for nye tilskuddsordninger. Det skal også sees på fordeling av midler mellom ulike grupper som får støtte gjennom den største tilskuddsordningen, produksjonstilskuddet. Vurderingene skal gjøres med utgangspunkt i prognoser og utviklingstrekk i medienes økonomi.

Medietilsynet ønsker innspill fra bransjen

– Vi legger opp til en prosess med dialog og innspill fra bransjen, for å sikre at vi fanger opp både utviklingstrekk og tanker om fremtidige behov. I tillegg til at vi skal utrede selv, kommer vi også til å benytte oss av noe ekstern utredningsbistand, for eksempel til en konkurranseanalyse av NRK og andre relevante aktører, sier Velsand.  

Medietilsynet går i gang med utredningsoppdragene på nyåret. NRK-rapporten skal leveres innen 30. september neste år, og utredningen om mediestøtte innen 30. november.

Les oppdragsbrevet fra Kulturdepartementet om NRK og mediemangfold her

Les oppdragsbrevet fra Kulturdepartementet om mediestøtte her

  Abonner på nyheter (RSS)