1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Redaktørstyrte medier bør fortsatt kunne få tidlig tilgang til valgresultater

Illustrasjon: En hånd er i ferd med å legge en stemmeseddel i en valgurne

22. mai i år skrev Medier24 om at pressen ikke lenger skal ha tidlig tilgang til valgresultater. Arne Jensen i Norsk Redaktørforening har stilt seg kritisk til innføringen av et forbud, og mener at myndighetene prøver å løse et problem som ikke er reelt. 

Da ny Valglov ble foreslått i NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg – Ny valglov, uttalte Medietilsynet i sin høringsuttalelse at tidlig tilgang til slike opplysninger er viktig for de redaktørstyrte mediene, og gjør det lettere å behandle valgprognoser redaksjonelt.

Medietilsynet har siden 2009 ført tilsyn med bestemmelsen i valgloven om at valgresultater og valgdagsmålinger ikke skal offentliggjøres før kl. 21.00 på siste valgdag. I løpet av disse 14 årene har det vært få brudd på forbudet. Vår erfaring er at mediene har forvaltet sitt ansvar med å få tidlig tilgang til informasjon på en god måte. De få bruddene som har forekommet, har vært strengt fulgt opp fra Medietilsynets side. 

Dersom et totalforbud blir innført, er det etter Medietilsynets syn en risiko for at valgresultatene først offentliggjøres i uredigerte medier. Dette kan ha uheldige konsekvenser for befolkningens tillit til valgsystemet og mulighet for å tilegne seg informasjon.  

Det har nå gått fire år siden NOU-en ble lagt frem, og mye har skjedd siden høringen ble gjennomført. I løpet av denne tiden har fremveksten av desinformasjon blitt en stadig større utfordring, og de redaktørstyrte journalistiske mediene har fått en enda viktigere rolle i å formidle faktabasert, kvalitetssikret informasjon. Dette er viktig for at befolkningen skal ha tillit til den demokratiske prosessen og valgresultatet. Redaksjonelt bearbeidet informasjon om valgresultatet vil også bidra til økt forståelse for valgsystemet i Norge og valgresultatets betydning.

Når Kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling nå skal behandlet i Stortinget, foreslår Medietilsynet derfor at det bør diskuteres om det bør åpnes opp for å kunne gjøre unntak fra det generelle forbudet. For å ivareta hensynet til åpenhet og objektivitet bør eventuelle unntak gjøres i forskrift.   

3. juni 2024
Mari Velsand,
Direktør i Medietilsynet

  Abonner på nyheter (RSS)