1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2016

Nytt fra Medietilsynet

Kunngjøring av mottatt søknad om anleggskonsesjon

Medietilsynet i Fredrikstad, foto: Kine Jensen

Nkom og Medietilsynet har mottatt en søknad om anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for 198,592-200,128 MHz (kanal 8C) for en periode ut 2017. For andre parter er fristen for å melde interesse 20. desember 2016.

Utlysning av frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i frekvensbåndet 198,592 – 200,128 MHz

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet har mottatt en søknad om anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for 198,592 – 200,128 MHz (kanal 8C) for en avgrenset periode fram til 31.12.2017 i Oslo. Anleggskonsesjonen er planlagt tildelt mobil-tv-tjenester.

For å gi alle interesserte parter mulighet til å melde sin interesse, ber vi om at eventuelle konkurrerende søknader må være mottatt av Nkom og MT innen 20. desember 2016. kl.12.00. Søknad om frekvenstillatelse sendes Nkom og søknad om anleggskonsesjon sendes Medietilsynet.

Informasjon om kanal 8C

Frekvensen er i nasjonal frekvensplan avsatt til kringkastingstjenester. Frekvensbruken er regulert gjennom GE06-avtalen for digital kringkasting i ITU region 1, og all bruk i dette båndet må tilfredsstille denne avtalen. Spektrumsmasken for T-DAB som definert i GE06-avtalen vil bli stilt som et av vilkårene for frekvenstillatelsen. Frekvenskanalen 8C er planlagt tildelt mobil-TV tjenester. Det gjøres oppmerksom på at en tildeling ikke gir fortrinnsrett ved senere tildelinger. En forutsetning for at frekvensressursen er tilgjengelig og kan tildeles er at nabolandskoordinering får positivt utfall.

Geografisk virkeområde for frekvenstillatelse og anleggskonsesjon vil være Oslo kommune.

Varighet

Anleggskonsesjonen for 8C vil ha en varighet til fra og med 1.1.2017 til og inntil én dag før ikrafttredelse av frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for Riksblokk 3. Anleggskonsesjonen er uansett ikke gyldig lenger enn til og med 31. desember 2017.

Krav til søknad

Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig og inneholde informasjon om:

•Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer

•Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)

•Egenerklæring om relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg.

Søknaden merkes med «Anleggskonsesjon – 8C» og sendes til post@medietilsynet.no

eventuelt per post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad.

Søknader som kommer etter tidsfristen vil bli avvist. Det samme gjelder om søknad om korresponderende frekvenstillatelse ikke inkluderer bankgaranti.

Krav til bankgaranti

For å sikre at søknaden gir uttrykk for en reell etterspørsel, må søkeren inngi en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti sammen med søknaden.

• Bankgarantien skal være en "on first demand" garanti

• Bankgarantien skal inneholde samme tekst som Nkoms mal for bankgarantiskjema som finnes i kolonnen til høyre under "Relaterte dokumenter". Søkeren kan benytte Nkoms mal for bankgarantiskjema. Nkom tillater også at teksten/ordlyden i Nkoms mal tas inn i et annet bankgarantidokument utstedt av banken/finansieringsinstitusjonen. Nkom presiserer at uavhengig av om Nkoms mal eller et annet bankgarantidokument benyttes, skal teksten/ordlyden i bankgarantien i sin helhet være den samme som i Nkoms mal og det må ikke foretas endringer i teksten

• Bankgarantien skal være pålydende 50 000 kroner

• Bankgarantien skal være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området eller Sveits, og skal være underskrevet av banken/finansieringsinstitusjonen

• Bankgarantien skal være gyldig til og med 20. mars 2017.

Kravet om bankgaranti gjelder for alle søknader, også for allerede mottatte søknader. For søker som allerede har inngitt søknad, vil Nkom imidlertid først kreve bankgaranti dersom det blir konstatert overskuddsetterspørsel.

Nkom vil frigjøre garantiene når det ikke lenger er aktuelt å gjøre dem gjeldende.

Kun originale «on-demand»-bankgarantidokumenter blir akseptert.

Tildeling av spektrumtillatelse og anleggskonsesjon

Dersom Nkom og Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil frekvensstillatelse og anleggskonsesjon med varighet til 31. desember 2017 kunne tildeles opprinnelig søker. Dersom Nkom og Medietilsynet mottar flere søknader, vil tilsynene kunne beslutte at frekvenstillatelse og anleggskonsesjon skal tildeles ved auksjon. Ved en auksjon vil også andre enn de opprinnelige søkerne få mulighet til å delta. Tilsynene kan også beslutte å benytte andre mekanismer enn auksjon for å avgjøre fordelingen av frekvensene og konsesjonen.

Offentliggjøring av informasjon

Dersom søknader inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet etter de nærmere reglene i offentleglova og forvaltningsloven. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. I den grad hele eller deler av dokumentet ønskes unntatt fra offentlighet, ber Medietilsynet om at søker gir en begrunnelse for dette. Anmodningen om unntak fra offentlighet vil bli avgjort av Medietilsynet og meddelt søkeren.

Hovedvilkår for bruk av anleggskonsesjonen

Med hjemmel i kringkastingsloven § 2-2 annet ledd kan det settes vilkår for tildeling av anleggskonsesjoner. For drift i 8C vil konsesjonsvilkårene i hovedsak omhandle følgende forhold:

  1. Konsesjonen er tidsbegrenset og er gyldig fra 1. januar 2017 og inntil én dag før ikrafttredelse av frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for Riksblokk 3. Konsesjonen er uansett ikke gyldig lenger enn til og med 31. desember 2017.

  2. Konsesjonenæren gis konsesjon til å etablere og drive anlegg for kringkasting og videresending av kringkasting på de frekvenser og innenfor det geografiske området som er definert av Nkom i vedtak av xxxx 2016.

  3. Det er kun tillatt å videresende samtidig og uendret kringkastingssending fra NRK og kringkastere som innehar innholdskonsesjon etter kringkastingsloven § 2-1, eller som har konsesjon i det land hvor kringkastingsselskapet har jurisdiksjon.

  4. Konsesjonæren bærer selv risikoen for investeringer som foretas i konsesjonsperioden og kan ikke søke myndighetene om erstatning for økonomiske utgifter.

  5. Anleggskonsesjonæren skal innen 1. mars 2018 levere en rapport til Medietilsynet om virksomheten i konsesjonsperioden.

  6. Medietilsynet forbeholder seg retten til å endre konsesjonsvilkårene, blant annet i lys av den økonomiske og teknologiske utviklingen. 

Medietilsynet kan for øvrig i hele konsesjonsperioden endre konsesjonsvilkårene til skade for konsesjonæren dersom dette er nødvendig av hensyn til internasjonale forpliktelser, nasjonal lovgivning eller dersom det av andre viktige samfunnshensyn anses for nødvendig. 

Endringer gir ikke anleggskonsesjonæren eller andre rett til erstatning fra staten.

  1. Konsesjonen bortfaller dersom det åpnes konkurs hos anleggskonsesjonæren. Det samme gjelder dersom konsesjonæren innstiller distribusjonen av sendingene utover mindre utfall som skyldes teknisk svikt.

  2. Vilkår for faktisk bruk og opphør av konsesjonen fastsatt av Nkom i vedtak av xxxx 2016 gjelder tilsvarende. 

For øvrig er kringkasting regulert i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften. Konsesjonæren plikter å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk, herunder reglene om sanksjoner. Medietilsynet gjør særskilt oppmerksom på at ved gjentatte eller grove brudd på konsesjonsvilkårene, eller øvrige bestemmelser i kringkastingsregelverket, vil konsesjonen kunne trekkes tilbake med hjemmel i kringkastingsloven § 10-5 annet ledd. 

Andre vilkår

Nkom er ansvarlig for tildelinger av frekvenstillatelser, som etter § 2-2 i kringkastingsloven skal samordnes med anleggskonsesjonen. Det må betales et gebyr for frekvenstillatelsen. For nærmere informasjon om gebyr og søknadsprosedyre vedrørende frekvenstillatelser, se Nkoms hjemmeside på www.nkom.no

Kontaktinformasjon:

Medietilsynet

Seniorrådgiver konsesjon og tilsyn Hanne Sekkelsten

Rådgiver konsesjon og tilsyn Therese Thommessen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Senioringeniør Pia Braadland

pia@nkom.no

Telefon: +47 22 82 47 27